27η Συνεδρίαση 2023 – (06-07-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 27/6-07-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

27η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2023 ΑΔΑ: 9Δ167ΛΗ-ΡΕΔ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) Πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού (194463) για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. για δύο έτη, β) ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2023 ΑΔΑ: 6ΝΚ77ΛΗ-3Ψ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση κίνησης του φορτηγού ΚΗΙ 4352 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός ορίων Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2023 ΑΔΑ: ΩΝΧΩ7ΛΗ-12Δ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Ανάκληση της 420/11-04-2023 (Πρακτικό 15, Θέμα 19ο ΑΔΑ 63Ψ97ΛΗ6ΥΥ) απόφασης περί έγκρισης του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 194683 και συνέχιση της διαδικασίας του έργου :«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ» της Π.Ε. Εύβοιας,[1ο κύριο υποέργο προϋπολογισμού 7.000.000,00 €].

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2023 ΑΔΑ: 93ΟΛ7ΛΗ-Τ6Υ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση τροποποιημένου πρακτικού 1Α της επιτροπής του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, κατόπιν υπόδειξης της υπ’ αριθμ. 255/2023 Πράξης του Στ’ Κλιμακίου ΕλΣυν (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2023 ΑΔΑ: 90Ζ97ΛΗ-Α17

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 133350/23-6-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Πάτρας (Μονομελές 4ο Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Σπυρίδωνα Καυκιά του Κωνσταντίνου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2023 ΑΔΑ: ΨΞ3Ν7ΛΗ-1Ν8

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση ανακοπής κατ’ αρ. 933 ΚΠολΔ και αιτήσεως αναστολής κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ [σχετικά με το κοινοποιηθέν αντίγραφο εξ απογράφου Α’ εκτελεστού της με αριθμό 205/2022 Δήλωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τρίτης στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, με συνημμένη παρά πόδας την από 6/6/2023 επιταγή προς πληρωμή εκτέλεση αριθμό 205/2022 Δήλωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τρίτης στο Ειρηνοδικείο Λαμίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2023 ΑΔΑ: 61Ο87ΛΗ-68Ψ

ΘΕΜΑ 3ο: Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023. Β. Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 722 _2023 ΑΔΑ: 60ΘΕ7ΛΗ-9ΗΩ

ΘΕΜΑ 4ο: Α.Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής. Β.Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023 δεκτικού ΚΑΕ 0719, 0722 της Π.Ε.Eύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2023 ΑΔΑ: ΨΓΦ87ΛΗ-ΨΡΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023,της Π.Ε.Eύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2023 ΑΔΑ: 94ΚΞ7ΛΗ-8ΜΡ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2023 ΑΔΑ: 96ΧΖ7ΛΗ-ΑΨΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών προμήθειας πακέτων λογισμικού και υπηρεσιών από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2023 ΑΔΑ: 9Η1Ω7ΛΗ-ΦΕΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Α.Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023. Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΤΡ7ΛΗ-Π7Π

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 728_2023 ΑΔΑ: 9ΚΝΞ7ΛΗ-ΩΒΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2023», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011)» και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276901/08-12-2022 (ΑΔΑ: 67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών κατόπιν ανευρέσεως επιπλέον σορών, του ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 729_2023 ΑΔΑ: 9ΟΞΜ7ΛΗ-ΩΓΧ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» και του καθαρισμού του οδικού δικτύου από καταπτώσεις και αποχιονισμό της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 730_2023 ΑΔΑ: 9ΟΩΠ7ΛΗ-ΥΨΛ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023»,(βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 731_2023 ΑΔΑ: 9ΦΥ07ΛΗ-ΖΘΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023»,(βροχοπτώσεις-χιονοπτώσεις Μαρτίου 2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 732_2023 ΑΔΑ: ΨΠΜΖ7ΛΗ-19Γ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ 2022-2023»(φαινόμενο “ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ” 04-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 733_2023 ΑΔΑ: 6Η727ΛΗ-ΨΑ1

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τις αρχικές αιτήσεις συμμετοχής στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026, προϋπολογισμού 3.251.613,00 €, χωρίς Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 734_2023 ΑΔΑ: ΨΦΖΠ7ΛΗ-4ΝΦ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ, ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 600.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 735_2023 ΑΔΑ: 6ΛΥΗ7ΛΗ-ΙΧΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου:«Καθαρισμός άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων Δήμου Καμμένων Βούρλων (υδατόρεμα Βοάγριος και υδατόρεμα Τρανόρεμα) Δήμου Στυλίδας(υδατόρεμα Βελλάς)»της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 727.920,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 736_2023 ΑΔΑ: 6Α6Δ7ΛΗ-ΘΝΩ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο.ΆμφισσαςΛιδωρικίου στο τμήμα ΜαλανδρίνοΛιδωρίκι» ,αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών « Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣΔΡΕΤΤΑΣΚΑΡΛΑΥΤΗΣ/ CONSORTIS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ» της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737_2023 ΑΔΑ: 9Γ7Ζ7ΛΗ-Λ3Κ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ» της Π.Ε.Φθιώτιδαςροϋπολογισμού: 9.800.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ,αναδόχου “ΤΕΚΑΛ Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 738_2023 ΑΔΑ: 6Ι067ΛΗ-ΕΧ8

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Απόρριψης προσφοράς λόγω μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι.Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟ» της Π.Ε.Eύβοιας, προϋπολογισμού 90.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 739_2023 ΑΔΑ: 6ΤΡ57ΛΗ-ΙΕΩ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΡΦΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» της Π.Ε.Eύβοιας, αναδόχου “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 740_2023 ΑΔΑ: ΨΛ1Η7ΛΗ-ΟΓΗ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙI Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ & Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού 5.900.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 741_2023 ΑΔΑ: ΩΝΛΠ7ΛΗ-ΠΤ0

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού IΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου:«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Π.Ε.ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προϋπολογισμού: 6.800.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742_2023 ΑΔΑ: ΨΘ327ΛΗ-2ΟΘ

ΘΕΜΑ 24ο: Αποστολή σχεδίου Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς την επιτροπή της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 για την διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της σχετικά με την διαπίστωση της επάρκειας των επανορθωτικών μέτρων του οικονομικού φορέα ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS Α.Ε. συμμετέχοντα στην ανοικτή διαδικασία με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας για δύο (2) έτη» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 182051).