27η Συνεδρίαση 2022 – (20-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 20ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 998_2022 ΑΔΑ: Ψ6Ρ67ΛΗ-0ΨΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Ανάκληση της αριθ. 925/29-06-2022 (Πρακτικό 24ο, ΑΔΑ: ΡΒΞ87ΛΗ-ΚΙ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και έγκριση Νέων μαθητικών δρομολογίων για το σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια του Β΄Δ.Σ.Α. της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας συνολικού Π/Υ 3.220.230,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 999_2022 ΑΔΑ: Ψ3Η57ΛΗ-ΙΥ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης 120 μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10), για το σχολικό έτος 2022-2023, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1000_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΔΩ7ΛΗ-81Μ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 21/07-06-2022 (ΑΔΑ: 6Η9Ξ7ΛΗ-ΣΟΖ) , 22/14-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΦΚ7ΛΗ-ΘΜΡ) 23/22-06-2022 (ΑΔΑ: Ψ5ΜΞ7ΛΗ-8ΨΨ), 24/29-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΤ2Υ7ΛΗ-69Μ) και 25/05-07-2022(ΑΔΑ:Ω2ΩΩ7ΛΗ-Δ6Ξ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1001_2022 ΑΔΑ: Ω52Β7ΛΗ-ΝΨΟ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Καρπενησίου, της Π. Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1002_2022 ΑΔΑ: 6ΨΠ17ΛΗ-ΑΓΙ

ΘΕΜΑ 3ο: ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της 5578/2022 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1003_2022 ΑΔΑ: 9ΟΖΓ7ΛΗ-2ΜΧ

ΘΕΜΑ 4ο: ΄Ασκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό 376/2022 απόφασης του 2ου Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1004_2022 ΑΔΑ: ΩΖΟΖ7ΛΗ-ΧΕΡ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, που αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1005_2022 ΑΔΑ: ΨΡΗΓ7ΛΗ-Π28

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1006_2022 ΑΔΑ: 6ΒΧΒ7ΛΗ-Ω6Α

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1007_2022 ΑΔΑ: ΡΩΦΓ7ΛΗ-Θ7Α

ΘΕΜΑ 8ο: α) Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση β΄ του Ν. 4412/2016 για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2022”, που θα πραγματοποιηθεί στις 8-11 Σεπτεμβρίου 2022, προϋπολογισμού 200.000,00€, β) συγκρότηση επιτροπής διενέργειας αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης και γ) συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών/παροχής υπηρεσιών της εν λόγω διοργάνωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1008_2022 ΑΔΑ: ΩΥΡΜ7ΛΗ-110

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» προϋπολογισμού 127.372,80€ με ΦΠΑ Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1009_2022 ΑΔΑ: Ω3ΖΥ7ΛΗ-3ΨΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το έργο «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 127.372,80€ με ΦΠΑ Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1010_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΛΞ7ΛΗ-8ΒΠ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής Προμηθειών, είδη οπωροπωλείου ( λάχανο & πατάτες) για το πρόγραμμα :«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος (Ε.Π.) επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους ΤΕΒΑ / FEAD 2014 -2020, αναφορικά με την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Ευρυτανίας ( Κωδ. ΟΠΣ 500018600 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1011_2022 ΑΔΑ: 6Β4Τ7ΛΗ-9Ρ9

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 4 πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας” για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., για το τμήμα 2 (Αριθμ. Διακήρυξης 10/254217/7053/12-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009547384).

ΑΠΟΦΑΣΗ 1012_2022 ΑΔΑ: 6ΩΘ97ΛΗ-0ΛΥ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1013_2022 ΑΔΑ: 9ΚΥΠ7ΛΗ-2Ν9

ΘΕΜΑ 14ο:Α) & Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Γ)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1014_2022 ΑΔΑ: 6ΨΟΚ7ΛΗ-ΙΡΝ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1015_2022 ΑΔΑ: 98ΑΘ7ΛΗ-ΝΞΠ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1016_2022 ΑΔΑ: 6ΦΧΖ7ΛΗ-Χ60

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1017_2022 ΑΔΑ: 60077ΛΗ-ΙΦΦ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού 24ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1018_2022 ΑΔΑ: 6Δ8Γ7ΛΗ-ΩΚΗ

ΘΕΜΑ 19ο: Δημοπράτηση της μελέτης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού 1.196.468,32€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1019_2022 ΑΔΑ: ΨΩΦΚ7ΛΗ-2Β1

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού Απόρριψης προσφοράς λόγω προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής μη σύμφωνη με το άρθρο 4.1.γ.ii. της Διακήρυξης του έργου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189753 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΣΚΥΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2021-2022» προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1020_2022 ΑΔΑ: 6ΜΨΕ7ΛΗ-Ω5Λ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 186975 του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1021_2022 ΑΔΑ: 6Π7Θ7ΛΗ-Υ2Κ

ΘΕΜΑ 22ο:Επανεξέταση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 186824 του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 712.425,00€ μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1022_2022 ΑΔΑ: 99Ο07ΛΗ-ΛΗ3

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Ε.Ο.77 (ΤΜΗΜΑ ΠΑΓΩΝΤΑ – ΔΕΡΒΕΝΙ)»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1023_2022 ΑΔΑ: 96877ΛΗ-8Τ4

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της μελέτης : «Ολοκλήρωση Μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας-Λιδωρικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι» ,αναδόχου Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών «Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ -ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ Θ. ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & Σ.Ι.Α. Ο.Ε. / ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1024_2022 ΑΔΑ: 6ΩΤΥ7ΛΗ-ΨΘΠ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 1025_2022 ΑΔΑ: ΨΕΟΤ7ΛΗ-7Χ9

ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΙΣΤΙΑΙΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 1026_2022 ΑΔΑ: 6ΙΦΥ7ΛΗ-Μ3Ν

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 06-11-2018 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΑΠΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση IΙΙ: Ταυτοποίηση Μελιού Ν. Ευρυτανίας – Ανάδειξη της Ποιότητας και των Βιολογικών του Δράσεων»

ΑΠΟΦΑΣΗ 1027_2022 ΑΔΑ: 6Η6Χ7ΛΗ-25Θ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.110637/436/19-05-2022 με ΑΔΑ:ΨΚΓ37ΛΗ-0Ε7 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, από τις 18-05-2022, στο Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1028_2022 ΑΔΑ: 6ΞΓ47ΛΗ-ΤΤΡ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ.138612/540/20-06-2022 με ΑΔΑ:63147ΛΗ-Θ4Κ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την κατάσβεση και την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πυρκαγιάς, στις 18-06-2022, στην περιοχή Κρεμαστός, Δήμου Κύμης – Αλιβερίου, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1029_2022 ΑΔΑ: 6ΜΜ27ΛΗ-Δ98

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 640/154996/06-07-2022 με ΑΔΑ:Ρ1ΕΔ7ΛΗ-0ΝΗ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Λιβαδειάς στην θέση «Ξηροκαμάρα» την 06/07/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 1030_2022 ΑΔΑ: ΩΝΔ07ΛΗ-Ο09

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 155885/365/10-07-2022 με ΑΔΑ:Ω5ΡΤ7ΛΗ-ΠΔ1 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (βροχοπτώσεις από 08/07/2022).