26η Συνεδρίαση 2021 – 06/07/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

“Ο.Ε ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 6ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Στ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 917_2021 ΑΔΑ: 66ΝΛ7ΛΗ-ΗΣ7

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του αριθμ. 24/22-1 με ΑΔΑ :ΨΕΦΤ7ΛΗ-ΛΡΞ πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 918_2021 ΑΔΑ: 6Ε4Σ7ΛΗ-3ΚΤ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση παράτασης συμβάσεων προσληφθέντων για τις ανάγκες αντιμετώπισης του κορονοϊού ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919_2021 ΑΔΑ: Ψ4607ΛΗ-3Ι5

ΘΕΜΑ 3ο:Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 920 _2021 ΑΔΑ: 6Μ9Γ7ΛΗ-9ΨΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 921_2021 ΑΔΑ: Ψ9307ΛΗ-ΕΚΕ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2021 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 73.904,00 € με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση των διαφόρων τμημάτων της σύμβασης στους προσωρινούς αναδόχους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922_2021 ΑΔΑ: 60ΧΛ7ΛΗ-ΠΞ0

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση β΄ του Ν. 4412/2016 για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διοργάνωση του διεθνούς αγώνα μηχανοκίνητου αθλητισμού “ΡΑΛΛΥ ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ 2021”, που θα πραγματοποιηθεί στις 9-12 Σεπτεμβρίου 2021, προϋπολογισμού 200.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 923 _2021 ΑΔΑ: ΨΕΔΠ7ΛΗ-ΓΝΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών του έργου: «Καθαρισμός Αρδευτικών Καναλιών Κωπαϊδας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 929.508,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 924 _2021 ΑΔΑ: ΩΚ5Γ7ΛΗ-7ΚΕ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 925 _2021 ΑΔΑ: 68ΨΖ7ΛΗ-ΣΝ9

ΘΕΜΑ 9ο:Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.

Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Γ) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 926 _2021 ΑΔΑ: Ω01Λ7ΛΗ-64Γ

ΘΕΜΑ 10ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 927 _2021 ΑΔΑ: ΩΖΛΔ7ΛΗ-4ΝΒ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση τροποποίησης π/υ υποέργων στο έργο της ΣΑΕΠ766 με ΚΑ 2009ΕΠ76600007 και τίτλο :«ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ ΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 928 _2021 ΑΔΑ: 6ΛΨΑ7ΛΗ-Δ8Ρ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτηση του έργου: «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ », προϋπολογισμού 6.500.000,00 με τον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 929 _2021 ΑΔΑ: 6ΝΣ67ΛΗ-ΩΚΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρακτικών 1 και 2 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Συντήρηση και Λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού για τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 930 _2021 ΑΔΑ: Ω8Ι97ΛΗ-ΧΥΨ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δημοπράτηση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΡΛΑΝΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΤΚ ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», προϋπολογισμού 160.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 931 _2021 ΑΔΑ: Ψ78Ξ7ΛΗ-751

ΘΕΜΑ 15ο: α)Διόρθωση της υπ’αριθμ.644/11-05-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής. β)Έγκριση Πρακτικού ΙI και κατακύρωση του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ, υποέργο:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ (Α’ ΦΑΣΗ)»ροϋπολογισμού : 4.428.000,00€ με ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 932 _2021 ΑΔΑ: ΨΦΡΧ7ΛΗ-ΕΚΑ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» ροϋπολογισμού: 220.000,00 € με τον Φ.Π.Α.,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 933 _2021 ΑΔΑ: ΩΓΚΑ7ΛΗ-Η0Ε

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση για τη δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΥΠ’ ΑΡ. 44 ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 1.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 934_2021 ΑΔΑ: 6ΖΕ77ΛΗ-ΦΩΘ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου :«AΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΛΟΓΩ ΚΑΘΙΖΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ»-Αναδόχου : “ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΗΜ.-ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡ Α.Τ.Ε.”,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 935 _2021 ΑΔΑ: Ω31Ω7ΛΗ-6ΑΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.137127/510/27-06-2021 (ΑΔΑ: 6ΖΦ67ΛΗ-Τ6Φ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων, για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στην Δ.Ε Θίσβης του Δ.Θήβας θέση «Παραλία Αλυκής» την 27/06/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 936 _2021 ΑΔΑ: ΩΦΝΜ7ΛΗ-ΠΦΓ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 937_2021 ΑΔΑ: 96Τ47ΛΗ-ΘΟΕ

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση του πρακτικού 12.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 12/2021 με αρ. πρωτ. 64629/1774/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 938 _2021 ΑΔΑ: ΩΦΩΨ7ΛΗ-ΛΙΟ

ΘΕΜΑ 22ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 939 _2021 ΑΔΑ: 6ΛΜ67ΛΗ-ΜΗΞ

ΘΕΜΑ 23ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έργο με τίτλο: «ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 940_2021 ΑΔΑ: 9Φ6Λ7ΛΗ-8Λ0

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες για το έργο της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2018ΜΠ06600007 υλοποίηση της μελέτης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΠΟΤΑΜΙΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ» στα πλαίσια της συνεργασίας των δύο φορέων.

Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και υπευθύνου συντονισμού υλοποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 941 _2021 ΑΔΑ: Ω0Ι97ΛΗ-ΤΥΠ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού για την: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΕΙΔΩΝ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ (Τ.Ε.Β.Α.) ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016»,προϋπολογισμού 162.073,64 € με τον Φ.Π.Α. και κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 942 _2021 ΑΔΑ: 6ΗΟ47ΛΗ-11Υ

26ο: ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ αρμόδιας επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 943_2021 ΑΔΑ: ΨΤΣ77ΛΗ-ΝΟΘ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον συνοπτικό διαγωνισμό « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΧΙΟΝΟΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΚΙΔΑΣ » συνολικού προϋπολογισμού 58.500,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 944_2021 ΑΔΑ:ΨΞΟ77ΛΗ-ΟΗ1

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού αριθμ. 2/10-06-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018 – 2019»,προϋπολογισμού 1.059.669,60 € με τον Φ.Π.Α.(Εξ ’αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 945 _2021 ΑΔΑ: 63Α17ΛΗ-3Χ0

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 7/02-07-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο:”Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 946 _2021 ΑΔΑ: ΩΔΥΓ7ΛΗ-Θ0Β

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης συμβατικού χρόνου για την προμήθεια «Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης χαρτογραφημένων μονοπατιών»,αναδόχου Μπάρκα Θεόδωρου ,Π.Ε. Ευρυτανίας.