25η Συνεδρίαση 2023 – (27-06-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/27-06-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

 

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 680_2023 ΑΔΑ: 9ΤΗΨ7ΛΗ-ΠΨΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για την πληρωμή αμοιβής δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 681_2023 ΑΔΑ: 96ΠΔ7ΛΗ-Ξ7Ο

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 2/2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν. 4412/2016), του ανοικτού, ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.», προϋπολογισμού 549.073,74 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 682_2023 ΑΔΑ: ΨΥ107ΛΗ-Β16

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση υποβολής πρότασης στο «SUB1a. Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ: 5190260) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του έργου: «Δημιουργία Δικτύου Μονοπατιών και Διαδρομών Πεζοπορίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 1.860.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 683 _2023 ΑΔΑ: 6ΗΣ37ΛΗ-Η66

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 129548/19-06-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί σύνταξης και κατάθεσης ανακοπής κατ’ αρ. 933 ΚΠολΔ και αιτήσεως αναστολής κατ’ αρ. 938 ΚΠολΔ [σχετικά με το κοινοποιηθέν αντίγραφο εξ απογράφου Α’ εκτελεστού της με αριθμό 205/2022 Δήλωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τρίτης στο Ειρηνοδικείο Λαμίας, με συνημμένη παρά πόδας την από 6/6/2023 επιταγή προς πληρωμή εκτέλεση αριθμό 205/2022 Δήλωσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως τρίτης στο Ειρηνοδικείο Λαμίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2023 ΑΔΑ: 9Ο0Ο7ΛΗ-6ΜΤ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της «ΠΑΓΓΑΙΑ ΑΕΒΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2023 ΑΔΑ: 92Β67ΛΗ-ΥΣ0

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της «ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2023 ΑΔΑ: 9Ο767ΛΗ-ΒΑΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.Β.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2023 ΑΔΑ: ΩΧΝΧ7ΛΗ-27Υ

ΘΕΜΑ 5ο: Λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής ανάκλησης κατά της με αριθμό 6/2023 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού́ Συνεδρίου και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2023 ΑΔΑ: 6Σ6Μ7ΛΗ-ΟΟ6

ΘΕΜΑ 6ο: Λήψη απόφασης για άσκηση του ενδίκου βοηθήματος της προσφυγής ανάκλησης κατά της με αριθμό 7/2023 πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού́ Συνεδρίου και διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2023 ΑΔΑ: 9ΧΞΝ7ΛΗ-0ΘΧ

ΘΕΜΑ 7ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς – ζημία Χρήστου Κωνσταντινίδη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2023 ΑΔΑ: 634Ε7ΛΗ-ΡΙΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2022-2023», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2023 ΑΔΑ: 9Ρ4Ζ7ΛΗ-ΛΝ8

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση: α) αποστολής 01/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» και Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.973.066,94 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, β) των όρων της 01/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2023 ΑΔΑ: 9ΛΚΙ7ΛΗ-3ΧΨ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) αποστολής 02/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» και Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 87144/28-04-2023 (23PROC012593164 2023-05-03) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 8.077.848,87 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και του δικαιώματος προαίρεσης, β) των όρων της 02/2023 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2023 ΑΔΑ: ΩΝΠ97ΛΗ-ΛΡ7

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση μεταβίβασης της αρ. 112718/3479/23-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22SYMV010609103 2022-05-24) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», Π.Ε. Εύβοιας, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου Β3η του Παραρτήματος ΙΙ «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων», της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2023 ΑΔΑ: 96Π87ΛΗ-ΡΝ3

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 32.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 32/2023 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 34213/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012162027 2023-02-20) για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», για το σχολικό έτος 2022-2023 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 87.939,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183595).

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2023 ΑΔΑ: 9ΑΘΞ7ΛΗ-ΘΛ0

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 1ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026».

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2023 ΑΔΑ: 6ΩΣΖ7ΛΗ-Β19

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση α) διενέργειας δημοπράτησης μαθητικών δρομολογίων αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), τριετούς διάρκειας, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 13.098.801,60€ (άνευ ΦΠΑ) συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2023 ΑΔΑ: 92ΗΝ7ΛΗ-3ΤΓ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΨΒ7ΛΗ-Υ0Β

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Σ.Ε. – Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 699_2023 ΑΔΑ: ΡΒΘ27ΛΗ-Β79

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση δαπανών α) από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών και β) από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2023 ΑΔΑ: Ψ6Τ07ΛΗ-ΤΕ3

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2023 ΑΔΑ: ΨΖΖ67ΛΗ-Ο3Ι

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2023 ΑΔΑ: 6Θ5Ρ7ΛΗ-84Ο

ΘΕΜΑ 20ο: Εξειδίκευση πίστωσης από α) τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από β) τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2023 ΑΔΑ: ΨΘΘΝ7ΛΗ-ΓΓΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της 6ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2023 ΑΔΑ : ΨΟΟΧ7ΛΗ-Η9Υ

ΘΕΜΑ 22ο: Συνέχιση του έργου: «Αποκατάσταση του ιερού ναού του Αγ. Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ, με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2023 ΑΔΑ: 6ΓΖΨ7ΛΗ-1ΔΣ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού IV και κατακύρωση της σύμβασης του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου νότιας Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας», στον 2ο μειοδότη μετά την διάλυση της σύμβασης με τον 1ο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2023 ΑΔΑ: 6ΒΖΙ7ΛΗ-943

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 128061/16-06-2023 (ΑΔΑ: 603Ο7ΛΗ-ΧΓ8) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (φιλοξενία και σίτιση πληγέντων από τον σεισμό της 8/6/2023 στην περιοχή του Δήμου Λοκρών).

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΜΠ7ΛΗ-ΦΤΕ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 131738/21-06-2023 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 16-06-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2023 ΑΔΑ: Ψ0ΦΗ7ΛΗ-1ΞΖ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση εντολών πληρωμής και πιστοποίησης του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό & επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Βοιωτίας», για την αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, με την ονομασία BARBARA, από τις 05-02-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΑΝ7ΛΗ-360

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση κίνησης φορτηγού της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός της Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2023 ΑΔΑ: 6ΔΦΗ7ΛΗ-ΩΡΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Παραχώρηση χρήσης χώρου κυλικείου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φωκίδας στο Παράρτημα της Αντικαρκινικής Εταιρείας στον Νομό Φωκίδας (εξ΄αναβολής).

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2023 ΑΔΑ: ΨΤ7Λ7ΛΗ-ΘΔΛ

ΘΕΜΑ 29ο: Μονομερής λύση της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου της Π.Ε. Φωκίδας.