25η Συνεδρίαση 2022 – (05-07-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 25/5-07-2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 941_2022 ΑΔΑ: 93ΧΓ7ΛΗ-Κ47

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2023 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 942_2022 ΑΔΑ: ΨΓΚΗ7ΛΗ-ΟΨ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση του υπ.αριθμ. 5 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 943_2022 ΑΔΑ: 6ΜΝΒ7ΛΗ-ΕΓΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 944 _2022 ΑΔΑ: 6ΞΞ07ΛΗ-Ψ3Λ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 137279/17 Ιουνίου 2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 945_2022 ΑΔΑ: ΨΑΧΡ7ΛΗ-0Σ5

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την από 27 Δεκεμβρίου 2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΑΓ618/30 Δεκεμβρίου 2019 αγωγή κατά της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 946_2022 ΑΔΑ: ΩΖΧΥ7ΛΗ-5Ρ8

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Χρυσάφως Βρυώνη κλπ (συν. 3)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 947_2022 ΑΔΑ: 65ΠΠ7ΛΗ-ΞΒΞ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της δαπάνης με τίτλο :«Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας για το έτος 2019» ,αναδόχου Φακίτσα Ιωάννη, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης ( παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 948_2022 ΑΔΑ: ΨΑΥ37ΛΗ-5ΣΖ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο :«Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας -(Διεύθυνση Τεχνικών Έργων)» , αναδόχου “Αθ.& Κων.Νικόπουλος Ο.Ε.”, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης (παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 949_2022 ΑΔΑ: 6Λ857ΛΗ-Ρ45

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής της Προμήθειας με τίτλο :«Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδη βενζίνη 95) των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων)Τακτικός Προϋπολογισμός», αναδόχου Αθ.& Κων.Νικόπουλος Ο.Ε.”, λόγω τροποποίησης της σχετικής σύμβασης(παράταση προθεσμίας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 950_2022 ΑΔΑ: ΩΣ5Π7ΛΗ-ΩΧΑ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε.Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 951_2022 ΑΔΑ: 6ΩΔΑ7ΛΗ-ΞΟ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 952_2022 ΑΔΑ: 99Ρ47ΛΗ-8ΑΚ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022 ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 953_2022 ΑΔΑ: 6ΓΖΤ7ΛΗ-ΑΩ6

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.Ευρυτανίας από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 954_2022 ΑΔΑ: ΨΜΥΞ7ΛΗ-ΧΘΚ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ανάθεσης υπηρεσιών έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε.Ευρυτανίας από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 955_2022 ΑΔΑ: 6Μ6Ρ7ΛΗ-ΦΑΙ

ΘΕΜΑ 12ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 956_2022 ΑΔΑ: Ψ53Ε7ΛΗ-Ε9Τ

ΘΕΜΑ 13ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022». Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022(ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 957_2022 ΑΔΑ: 9ΒΠΜ7ΛΗ-4ΙΥ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022», Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 958_2022 ΑΔΑ: ΩΧΗΛ7ΛΗ-ΦΦ8

ΘΕΜΑ 15ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 959_2022 ΑΔΑ: 6Θ527ΛΗ-1ΘΑ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ BELLEY Π.Ε.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού: 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 960_2022 ΑΔΑ: 65ΔΝ7ΛΗ-95Φ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΑΝΤΑΒΡΕΧΕΙ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» , προϋπολογισμού: 240.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 961_2022 ΑΔΑ: ΨΤΖΠ7ΛΗ-8ΒΔ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ «ΣΚΥΡΟΣ – ΛΙΝΑΡΙΑ» ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΗΣ 6-2-2019 ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ» , προϋπολογισμού 3.500.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 962_2022 ΑΔΑ: 6ΡΔΟ7ΛΗ-ΡΡ6

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΤΑ KΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» , προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 963_2022 ΑΔΑ: 6ΓΒ37ΛΗ-5ΟΝ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΪΔΑΣ», Υποέργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΛΙΚΗΣ» , Π.Ε. Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 2.478.300,00 € (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 964_2022 ΑΔΑ: ΨΑΠΒ7ΛΗ-4Ω1

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ», Π.Ε.Φθιώτιδας ,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 965_2022 ΑΔΑ: ΩΑΚΚ7ΛΗ-Σ90

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) για το έργο :«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΨΕΩΝ, ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ ΔΤΕ», με κωδικό αριθμό Κ.Α.Ε 02.01.071.9779.01 από Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 74.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΛΟΥΚΑΣ ΚΙΤΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” , Π.Ε.Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 966_2022 ΑΔΑ: Ω85Ο7ΛΗ-7ΕΠ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 3 ΝΕΟΧΩΡΙ ΥΠΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ – ΜΕΣΟΧΩΡΙ» ,Π.Ε.Φθιώτιδας,προϋπολογισμού: 187.000,00 € με Φ.Π.Α., αναδόχου “ΝΤΟΥΒΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 967_2022 ΑΔΑ: 6Δ7Υ7ΛΗ-ΚΛ8

ΘΕΜΑ 24ο: Α. Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. για το χρηματοδοτούμενο από την ΣΑΕΠ 066 με Κ.Ε. 2017ΕΠ06600030 έργο: “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΟ.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ»”.Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 968_2022 ΑΔΑ: 65147ΛΗ-ΓΗ4

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ΄αριθμ. 145213/319/27-06-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΚΟ7ΛΗ-ΟΜΖ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Τ.Κ. Άγναντης του Δήμου Καμένων Βούρλων) και στον Χ.Υ.Τ.Α. Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 969_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΜΘ7ΛΗ-5ΗΠ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχων της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατά τις διατάξεις του άρθρου 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του ν. 4412/2016, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 1.710.448,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα» (Αριθμ. Πρόσκλησης: 136704/4030/17-6-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010762245).

ΑΠΟΦΑΣΗ 970_2022 ΑΔΑ: ΩΖΔ27ΛΗ-Μ7Υ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της από 10-07-2020 (20SYMV007004541 2020-07-10) σύμβασης σχετικά με την Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2020“,συμβατικής αξίας 16.070,40 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. ,της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 971_2022 ΑΔΑ: ΩΖΟΠ7ΛΗ-1ΥΥ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του πρακτικού 23.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021- 12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 145874).

ΑΠΟΦΑΣΗ 972_2022 ΑΔΑ: 9Ο4Π7ΛΗ-ΟΚ5

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 1/27-6-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας /Αξιολόγησης για τις διαδικασίες σύναψης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Ευρυτανίας για τον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» και αφορά την αποσφράγιση των Δικαιολογητικών Συμμετοχής –Τεχνικών Προσφορών και των Οικονομικών Προσφορών αντίστοιχα.