25η Συνεδρίαση 2021 – 29/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2021 ΑΔΑ:Ω2ΨΕ7ΛΗ-Υ23

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 22/0806-2021 με ΑΔΑ:ΨΘΧΨ7ΛΗ-Χ1Ξ και 23/15-06-2021 με ΑΔΑ: ΩΞΧΞ7ΛΗ-9ΛΛ πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2021 ΑΔΑ:6ΛΠ57ΛΗ-ΨΓΨ

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση 3ου πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2021 & 2022 στην Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 164.552,64 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2021 ΑΔΑ:ΩΥ417ΛΗ-ΡΘ0

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2021 ΑΔΑ:ΩΑΛΑ7ΛΗ-ΕΓΚ

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2021 ΑΔΑ:Ω2Ξ87ΛΗ-ΛΚΕ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση του υπ. Αριθμ. 6/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης για τις Διαδικασίες Σύναψης των Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής Γενικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ευρυτανίας για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για το έργο «Ανοικτός ηλεκτρονικός μειοδοτικός διαγωνισμός άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος» προϋπολογισμού 345.324,21€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2021 ΑΔΑ:6ΖΝΗ7ΛΗ-ΚΡΒ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2021 ΑΔΑ:ΩΥ5Ω7ΛΗ-ΗΦΨ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από προμήθεια ανταλλακτικών, εργασιών επισκευής οχημάτων, υπηρεσιών πιστοποίησης και ξυλουργικών εργασιών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2021 ΑΔΑ:63ΘΦ7ΛΗ-Α8Ο

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2021 ΑΔΑ:ΩΣΤΖ7ΛΗ-8Β2

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2021 ΑΔΑ:68ΦΕ7ΛΗ-Α13

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του πρακτικού 7.5 / 26-05-2021 (ολοκληρώθηκε στις 07-06-2021), περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2021 ΑΔΑ:6ΗΒΩ7ΛΗ-Σ8Ω

ΘΕΜΑ 11ο:Διόρθωση της 545/20-04-2021 (Πρακτικό 16ο, Θέμα 38ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας., κατ’ εφαρμογή της 953/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) και των διατάξεων του άρθρου 367 του Ν.4412/2016, σχετικά με την 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2021 ΑΔΑ:60ΤΩ7ΛΗ-ΡΓΠ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση: α) αποστολής της 18/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων των 01/2020 και 05/2020 Προσκλήσεων «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 93.936,51 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 18/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ»»

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2021 ΑΔΑ:Ω55Ω7ΛΗ-Κ1Ε

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 124615/294/14-06-2021 με ΑΔΑ:9ΛΡΚ7ΛΗ-6ΩΡ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 12/06/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 903_2021 ΑΔΑ:ΨΠ1Υ7ΛΗ-ΜΙ9

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 124915/443/12-06-2021 με ΑΔΑ:ΩΝ6Γ7ΛΗ-ΚΕΘ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των στην αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχων-φερτών υλικών στο Δ.Δ Δερβενοχωρίων, στην Τοπική Κοινότητα Στεφάνης του Δήμου Τανάγρας, θέση «Κλίσεζα» την 12/06/2021, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 904_2021 ΑΔΑ:6ΝΦΕ7ΛΗ-ΖΥΧ

ΘΕΜΑ 15ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008

«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 905_2021 ΑΔΑ:ΩΤΔΣ7ΛΗ-0ΑΝ

ΘΕΜΑ 16ο: 1) Τροποποίηση της υπ’αρ.758//1-06-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής λόγω αλλαγής των πρότυπων τευχών δημοπράτησης από την ΕΑΔΗΣΥ (ΦΕΚ 2453/9-6-2021). 2) Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα ετη 2021 – 2022» προϋπολογισμού: 685.148,64 € με ΦΠΑ. 3) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. 4) Ορισμός χειριστή στο ΕΣΗΔΗΣ.5) Έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 906_2021 ΑΔΑ:Ψ6ΕΔ7ΛΗ-ΘΑ0

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση α) Προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με την παρ. 2.γ, του άρθρου 32, του Ν.4412/2016 & με το άρθρο 32 Α, του Ν.4412/2016 όπως προστέθηκε με το Ν. 4605/2019, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, β) Πρόσκλησης προς Οικονομικούς Φορείς και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου, γ) Ορισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας ως Αρχής που θα διενεργήσει τον διαγωνισμό και δ) Εξουσιοδότηση για σύσταση Επιτροπής Διαγωνισμού του 9ου υποέργου «Καθαρισμός υφιστάμενου υδραύλακα περιοχής Λιμογαρδίου»προϋπολογισμού 19.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 907_2021 ΑΔΑ:695Π7ΛΗ-ΦΘΔ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή αρδευτικού αγωγού εμπλουτισμού υδάτων στην Τ.Κ. Ανθήλης» προϋπολογισμού 300.000,00€ ΦΠΑ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 908_2021 ΑΔΑ:6Ν6Υ7ΛΗ-ΘΝ8

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Μακρακώμης», προϋπολογισμού : 260.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 909_2021 ΑΔΑ:6Τ077ΛΗ-755

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής –

Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υπό έργου

«Επισκευή-συντήρηση Κέντρου Υγείας Ιστιαίας» προϋπολογισμού 120.000,00€ με

ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_2021 ΑΔΑ:6Τ3Ι7ΛΗ-ΛΚΗ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση βλαβών επαρχιακής οδού 3

Νεοχώρι Υπάτης-Πύργος-Περιστέρι-Μεσοχώρι» προϋπολογισμού 187.000,00€ με

ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 911_2021 ΑΔΑ:Ψ9Ν67ΛΗ-ΜΘΖ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της

Ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου«Αποκατάσταση αναβαθμού προστασίας

γέφυρας επί του Σπερχειού ποταμού στην περιοχή Μεσαίας Κάψη»,

προϋπολογισμού 54.250,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 912_2021 ΑΔΑ:6ΔΙ17ΛΗ-ΡΕΝ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση-αποκατάσταση ζημιών στην εθνική οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην εθνική οδό 3 (Λαμίας-Λειβαδιάς)»,προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ ,του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε Φθιώτιδας»,

ΑΠΟΦΑΣΗ 913_2021 ΑΔΑ:ΩΙ537ΛΗ-ΥΛ6

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου» προϋπολογισμού 160.000,00 με ΦΠΑ,Π.Ε. Εύβοιας,του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στέρεας Ελλάδας» .

ΑΠΟΦΑΣΗ 914_2021 ΑΔΑ:Ψ95Σ7ΛΗ-ΕΜΜ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας»προϋπολογισμού 1.300.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 915_2021 ΑΔΑ:Ω04Ζ7ΛΗ-6ΓΞ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση

βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής Δήμου Ιστιαίας (τμήμα ΒασιλικάΕλληνικά

ΙστιαίαΛ. Αιδηψού» Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου : ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΔΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 916_2021 ΑΔΑ:ΩΚΝΩ7ΛΗ-433

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση

Τμήματος προσήνεμου Μόλου Κυμασίου» Π.Ε. Εύβοιας, αναδόχου: ΙΩΑΝΝΗΣ Γ.

ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΕΔΕ