24η Συνεδρίαση 2022 – (29-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚA ΤΗΣ 24/29-06-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 908_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ν77ΛΗ-ΠΡΕ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ : Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για έξι (6) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 65.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τους κατεπείγοντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 32 παρ. 2 περ. γ. του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 909_2022 ΑΔΑ: ΨΙΩΕ7ΛΗ-Γ6Τ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων Ευαγγελίας Ζερβού κλπ (συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 910_2022 ΑΔΑ: ΨΥΖΜ7ΛΗ-ΦΞ8

 

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου (ποινικό τμήμα)

ΑΠΟΦΑΣΗ 911_2022 ΑΔΑ: ΨΙ4Ψ7ΛΗ-ΩΜΜ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 138524/502/ 20 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παναγιώτη και του Νικολάου Βασιλόπουλου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 912_2022 ΑΔΑ: 665Ψ7ΛΗ-Χ4Ι

ΘΕΜΑ 4ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 22 Αυγούστου 2019 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη το όχημα του Ηλία Αντωνόπουλου λόγω εργασιών κοπής χόρτων και καθαρισμού ερισμάτων από προστηθέντα όργανα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 913_2022 ΑΔΑ: ΩΥΨΠ7ΛΗ-ΕΛ7

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 69161/1800/19 Απριλίου 2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, με τα συνημμένα σε αυτό έγγραφα και στοιχεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 914_2022 ΑΔΑ: ΨΥ3Κ7ΛΗ-Α76

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 140439/509/ 21 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη νομοθεσία που διέπει την εποπτεία των ΤΟΕΒ από τις Περιφέρειες ως Ο.Τ.Α. Β’ Βαθμού και ειδικότερα σχετικά με τη διαδικασία που έχει ακολουθηθεί για την υποβολή πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης περί ένταξης στο μέτρο 4.3.1. για τη χρηματοδότηση του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 915_2022 ΑΔΑ: 6ΣΣ67ΛΗ-ΨΕΒ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου- Β Φάση»,Προϋπολογισμού 6.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 916_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΥΩ7ΛΗ-ΥΨΗ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτικής  προστασίας της Π. Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 917_2022 ΑΔΑ: 9ΞΒΟ7ΛΗ-Υ6Β

ΘΕΜΑ 9ο: Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 603/2022 (ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΗ-2ΔΖ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, περί υλοποίησης του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», προϋπολογισμού 1.302.401,17€, διάρκειας δύο (2) ετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 918_2022 ΑΔΑ: 6ΠΦ47ΛΗ-8ΨΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ.761/20/1-6-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την διαπραγμάτευση για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού-εκτυπωτών περιόδου 2022-2023 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης» προϋπολογισμού 34.800 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 919_2022 ΑΔΑ: Ω2Μ17ΛΗ-ΡΩΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρακτικού αριθμ. 2/16-06-2022 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019» προϋπολογισμού 1.581.462,73 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 920_2022 ΑΔΑ: 9Ν4Χ7ΛΗ-ΡΒΘ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 921_2022 ΑΔΑ: 61ΒΚ7ΛΗ-1ΟΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας δικτύου καταγραφής αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 922_2022 ΑΔΑ: 68Ρ07ΛΗ-Η1Π

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 923_2022 ΑΔΑ: 6ΚΕΗ7ΛΗ-7ΧΤ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 924_2022 ΑΔΑ: Ψ3ΘΠ7ΛΗ-6Δ0

ΘΕΜΑ 16ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 925_2022 ΑΔΑ: ΡΒΞ87ΛΗ-ΚΙ1

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση τροποποιήσεων επί της αριθ. 800/07-06-2022 (Πρακτικό 21ο, ΑΔΑ: ΨΞΖ07ΛΗ-0ΩΦ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που αφορά τα Νέα μαθητικά δρομολόγια για το σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια του Β΄Δ.Σ.Α. της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας συνολικού Π/Υ 3.109.953,73€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 926_2022 ΑΔΑ: ΨΡ9Τ7ΛΗ-ΥΓ3

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση αποδοχής δωρεάς άνευ ανταλλάγματος εκπόνησης της μελέτης «Βελτίωση κατά τμήματα της οδού Γαρδικίου – Σαράνταινα και σύνδεση με την επ. οδό Σταύλων – ΄Αμπλιανης» του Δήμου Καρπενησίου της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 927_2022 ΑΔΑ: 9ΟΣ87ΛΗ-ΑΒΖ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση κτηματολογίου για την αναγκαστική απαλλοτρίωση του έργου «Απαλλοτρίωση έκτασης στον οικισμό Αη Γιάννης του Δήμου Καμένων Βούρλων για παροχή νερού»

ΑΠΟΦΑΣΗ 928_2022 ΑΔΑ: 6ΟΨ67ΛΗ-Φ8Π

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση σταδίων και τελικής παραλαβής της οριστικής μελέτης: «Ακτομηχανική Προστασία Ακτών Παρνασσίδας», Π.Ε. Φωκίδας, αναδόχου «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 929_2022 ΑΔΑ: 67ΚΔ7ΛΗ-ΠΒΙ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Ακτομηχανικής μελέτης, Τοπογραφικής και Γεωλογικής μελέτης της σύμβασης μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Αγ. Αποστόλων», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 930_2022 ΑΔΑ: 6ΖΔΗ7ΛΗ-ΚΘ1

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της συνοπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 189359 του έργου «Αναπλάσεις Τ.Κ. Αττάλης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 59.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 931_2022 ΑΔΑ: ΨΚ827ΛΗ-6ΘΤ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :«Επισκευή δώματος Διοικητηρίου Π.Ε.Β.», προϋπολογισμού 90.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 932_2022 ΑΔΑ: 68ΜΒ7ΛΗ-1Χ5

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του 4ου ΑΠΕ του έργου: “Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «Χαλκίδας – Ιστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού νομού Ευβοίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 933_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΠΖ7ΛΗ-7ΛΛ

ΘΕΜΑ 25ο: : Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Δ. Ε. Αγράφων και Δ.Ε. Βίνιανης», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 930.000,00 ΕΥΡΩ με ΦΠΑ, αναδόχου: ΦΛΩΡΑΚΗΣ Ε. – ΒΑΞΕΒΑΝΟΣ Θ. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 934_2022 ΑΔΑ: ΨΥΩΚ7ΛΗ-ΓΤΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της μελέτης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» στην πρόσκληση 88 αρ. πρωτ. 176/28-1-2022 (ΑΔΑ ΨΓΓΤ7ΛΗ-Ρ3Ο) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ με τίτλο « Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμιση κτιρίων του δημοσίου τομέα

ΑΠΟΦΑΣΗ 935_2022 ΑΔΑ: ΩΖΞΑ7ΛΗ-ΞΧΘ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 066 Κ.Ε. 2019ΕΠ06600014 έργο με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 936_2022 ΑΔΑ: ΩΥΦΔ7ΛΗ-ΚΚΤ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕΠ 066 Κ.Ε. 2018ΕΠ06600053 έργο με τίτλο: «Επισκευές – συντηρήσεις υποδομών Ζώνης Λιμένα Ιτέας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 937_2022 ΑΔΑ: ΨΒΦΨ7ΛΗ-0ΥΝ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φωκίδας για το ενταγμένο στη ΣΑΕ 189 έργο με τίτλο: «Επισκευή κρηπιδότοιχων στη χερσαία ζώνη λιμένων Ιτέας–Κίρρας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 938_2022 ΑΔΑ: Ψ0ΡΣ7ΛΗ-ΛΡΙ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με α) την υπ’ αρ. 43952/145/2-3-2021 (ΑΔΑ: ΩΞ157ΛΗ-Χ8Ε) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 14/2/2021, β) την υπ’ αρ. 62585/193/2-4-2021 (ΑΔΑ: ΩΥΞΜ7ΛΗ7ΛΗ-ΣΙΕ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς από τις 23/3/2021, γ) την υπ’ αρ. 224229/847/10-10-2021 (ΑΔΑ: 6Ο2Ο7ΛΗ-0Β7) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από πλημμυρικά φαινόμενα από τις 9/10/2021 που εκδηλώθηκαν στην Βορ. Εύβοια, δ) την υπαρ. 284346/1083/15-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΩ637ΛΗ-ΗΛ9) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις από τις 14/12/2021 & ε) την υπ’ αρ. 287276/1095/18-12-2021 (ΑΔΑ:6ΓΞ37ΛΗ-Ο8Ρ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από χιονοπτώσεις και πλημμυρικά φαινόμενα από τις 18/12/2021 που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 939_2022 ΑΔΑ: ΩΣΣ87ΛΗ-ΖΝ3

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας