24η Συνεδρίαση 2021 – 22/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 854_2021 ΑΔΑ: 6Η1Ψ7ΛΗ-8ΥΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού τάφρων & εργασιών πράσινου στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Εύβοιας για το έτος 2020», προϋπολογισμού 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 855_2021 ΑΔΑ: 62ΖΩ7ΛΗ-ΦΝΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του πρακτικού 43 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 856_2021 ΑΔΑ: ΩΦΑΣ7ΛΗ-3ΘΦ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση: α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα και fax, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού και του ΚΕΣΥ», προϋπολογισμού 34.720,00 € με ΦΠΑ (28.000,00€ χωρίς ΦΠΑ), χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 857_2021 ΑΔΑ: ΨΟΦΛ7ΛΗ-ΣΔΤ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού, μειοδοτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 50.000,00 με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2021 ΑΔΑ: Ψ24Ρ7ΛΗ-Μ67

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, για την «Προμήθεια 10.000 τμχ γρήγορου τεστ (Rapidtest) αντιγόνου για την άμεση ανίχνευση του ιού “Covid-19”, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 65.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2021 ΑΔΑ: Ψ1Χ67ΛΗ-ΓΔΞ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας και Π.Ε. Φωκίδας, για τα έτη 2018 – 2019», προϋπολογισμού 1.059.669,60 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2021 ΑΔΑ: ΨΕΚ67ΛΗ-ΛΚΑ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού III και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος, για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας, τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2021 ΑΔΑ: Ψ6ΜΕ7ΛΗ-9Σ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση α) διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας», χρονικής διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, με δικαίωμα παράτασης δύο (2) μηνών και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 47.600,00€ με ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2021 ΑΔΑ: Ψ46Σ7ΛΗ-Ω2Ζ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για 24 μήνες», συνολικού προϋπολογισμού 250.000,00€ με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2021 ΑΔΑ: 9ΩΟΦ7ΛΗ-Ι0Ω

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του υπ΄ αριθμ. 5/2021 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221, ν.4412/2016) για το έργο: «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 73.377,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2021 ΑΔΑ: ΨΑΤΑ7ΛΗ-ΔΔΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2021 ΑΔΑ: 9ΣΒ37ΛΗ-ΤΓΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας», για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «Επισκευή Δ.Σ. Ροβιών». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2021 ΑΔΑ: Ψ73Ξ7ΛΗ-ΟΤΛ

ΘΕΜΑ 12ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης Αγίας Άννας», για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2021 έργο με τίτλο: «Βελτίωση εγκαταστάσεων κτιρίων Δ.Σ. Προκοπίου Δ. Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2021 ΑΔΑ: 6ΟΡΚ7ΛΗ-7ΤΔ

ΘΕΜΑ 13ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «Δήμου Θηβαίων», για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Θηβαίων (Β΄ Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2021 ΑΔΑ: 6Α617ΛΗ-Η1Π

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με το «Δήμο Τανάγρας», για την εκπόνηση της μελέτης, ενταγμένης στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2019ΜΠ06600001 και τίτλο: «Μελέτη για το έργο Δράσεις Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής και Αστικής Αναζωογόνησης, με έμφαση στους οικισμούς του Δήμου Τανάγρας που πλήττονται από περιβαλλοντική και κυκλοφοριακή επιβάρυνση και εξυπηρετούν τους οικισμούς πέριξ και μέσα στην Περιοχή Παρέμβασης της ΟΧΕ (Οινόφυτα, Οινόη, Δήλεσι, Σχηματάρι)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2021 ΑΔΑ: 9ΨΓΕ7ΛΗ-ΧΙΦ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, κατά το Γ΄ τρίμηνο του έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2021 ΑΔΑ: Ω0Ω27ΛΗ-0Ο5

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 871_2021 ΑΔΑ: ΩΣ1Ρ7ΛΗ-Κ26

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2021 ΑΔΑ: 61ΨΨ7ΛΗ-ΗΕ1

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Οικονομικού Έτους 2021, και ορισμός υπολόγου, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2021 ΑΔΑ: ΩΖΚ87ΛΗ-6ΥΒ

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2021 ΑΔΑ: 9ΚΘΛ7ΛΗ-ΖΔΜ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης, με προέγκριση της ΣΑ ΕΠ3562 του Π.Δ.Ε., της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 875_2021 ΑΔΑ: 6ΥΞ17ΛΗ-ΤΗΝ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Ανακαίνιση εξωτερικών όψεων, χώρων υγιεινής και η/μ εγκαταστάσεων του κτιρίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων», προϋπολογισμού 74.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2021 ΑΔΑ: 6ΣΚΕ7ΛΗ-9ΦΔ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού I και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τάφρου Όδευση Όμβριων στην Εθ. Οδό 27», προϋπολογισμού 28.477,96 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2021 ΑΔΑ: 9ΙΝ57ΛΗ-5Η1

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου πρακτικού διαδικασίας διαπραγμάτευσης και κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης: «Επείγουσες μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κρέντη Άγραφα (τμήμα Κρέντη – Γέφυρα Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών – γεωλογικών φαινομένων», προϋπολογισμού 140.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2021 ΑΔΑ: 9ΟΘ87ΛΗ-29Λ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού IΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2021 ΑΔΑ: 9ΧΠ97ΛΗ-ΘΦΙ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2021 ΑΔΑ: Ρ77Β7ΛΗ-Λ96

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαΐδας, αρδευτικής περιόδου έτους 2021», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2021 ΑΔΑ: ΨΟ8Θ7ΛΗ-Ε1Ξ

ΘΕΜΑ 27ο: Α. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 483/13-04-2021 (ΑΔΑ:ΨΗΤΕ7ΛΗ-10Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1046/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. επί της προδικαστικής προσφυγής του Οικονομικού Φορέα με την επωνυμία “ΠΑΝΤΕΧΝΟΣ ΑΤΕ”. Β. Ανακήρυξη ως προσωρινού μειοδότη του οικονομικού φορέα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη, πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για τον διαγωνισμό του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στους δήμους Ορχομενού και Αλιάρτου – Θεσπιέων (περιοχή Κωπαϊδικού Πεδίου) μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή στις 04 – 06 Απριλίου 2020», υποέργο: «Επισκευή και αποκατάσταση βλαβών σε θυροφράγματααντλιοστάσια άρδευσης Κωπαΐδας», προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2021 ΑΔΑ: 9ΘΘ37ΛΗ-ΗΘΧ

ΘΕΜΑ 28ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας 2018», προϋπολογισμού 3.240.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2021 ΑΔΑ: 61ΜΛ7ΛΗ-ΡΕΗ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2021 ΑΔΑ: ΨΟΧΒ7ΛΗ-ΘΕ4

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών της εθνικής οδού «ΧαλκίδαςΙστιαίας – Αιδηψού» στην περιοχή της δημοτικής ενότητας Αρτεμισίου μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 11-12-2019 που έπληξαν το δήμο ΙστιαίαςΑιδηψού νομού Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2021 ΑΔΑ: 9ΝΡΖ7ΛΗ-7ΗΨ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (τμήμα ΡΟΒΙΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (τμήμα ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (τμήμα ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ – ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2021 ΑΔΑ: 9ΚΙΘ7ΛΗ-ΛΦΥ

ΘΕΜΑ 32ο: Χορήγηση παράτασης της Τμηματικής και Οριακής προθεσμίας της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες της Π.Ε.Ο. Θήβας Λιβαδειάς στο τμήμα παράκαμψης Αλιάρτου», προϋπολογισμού 1.650.000 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2021 ΑΔΑ: 99ΓΨ7ΛΗ-0Υ7

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 120470/426/8-06-2021 (ΑΔΑ: 6Υ077ΛΗ-Κ5Φ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στο Δ.Δ Καπαρελλίου, του Δήμου Θήβας, στη θέση «Χαρμάτι», την 08/06/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 888_2021 ΑΔΑ: ΩΔΔ07ΛΗ-3ΗΝ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 123958/374/11-06-2021 (ΑΔΑ: ΨΩΖ97ΛΗ-9ΒΝ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για καθαρισμό βλάστησης, για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2021 ΑΔΑ: 97ΙΤ7ΛΗ-ΟΦ3

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 119626/279/10-06-2021 (ΑΔΑ: 6Ρ2Ο7ΛΗ-ΝΟ7) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 9/06/2021).