23η Συνεδρίαση 2023 – (13-06-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 23/13-06-2023 ΤΗΣ Ο.Ε.

23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 621_2023 ΑΔΑ: ΨΣΨΚ7ΛΗ-9ΤΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622_2023 ΑΔΑ: 67ΩΤ7ΛΗ-ΑΧ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξης αναδόχου της παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην 67η διεθνή έκθεση «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Jacob Javits, στη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνολικού προϋπολογισμού 29.946,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με την διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016].

ΑΠΟΦΑΣΗ 623_2023 ΑΔΑ: 9ΙΓΕ7ΛΗ-ΑΩ9

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αίτηση ακύρωσης της Θεοδώρας Καραγεώργου του Αναστασίου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 624_2023 ΑΔΑ: 6ΞΟ87ΛΗ-ΨΝΝ

ΘΕΜΑ 2ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων: 1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη δαπανών τους – Ε΄ Κατανομή έτους 2023,2) από το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη δαπανών των Εθνικών Εκλογών της 21ης Μαΐου 2023 και 3) από την ΔΥΠΑ για το πρόγραμμα απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχ/σεις φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα και σε επιχ/σεις ΟΤΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625_2023 ΑΔΑ: 6ΔΕΩ7ΛΗ-ΕΡ9

ΘΕΜΑ 3ο: : Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την παροχή υπηρεσιών για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ-ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΗΝ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 626_2023 ΑΔΑ: ΨΜΞ27ΛΗ-ΝΓΤ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 627_2023 ΑΔΑ: 64Ν67ΛΗ-5ΑΞ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 628_2023 ΑΔΑ: 6ΥΥΩ7ΛΗ-Υ2Μ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών επιστροφής τελών από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 629_2023 ΑΔΑ: ΨΒΖΚ7ΛΗ-ΝΤ4

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 630_2023 ΑΔΑ: 9ΒΤΠ7ΛΗ-3Ψ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση τροποποίησης της υπ’αριθμ. 1764/27-12-2022 (Πρακτικό 51ο, ΑΔΑ: Ψ8227ΛΗ-6Δ2) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με την συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2023, για το τμήμα ΣΤ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 631_2023 ΑΔΑ: ΨΧΟΓ7ΛΗ-ΩΘΑ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση πρακτικού συνεδρίασης 3 (06-06-2023) της επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α: 185007).

ΑΠΟΦΑΣΗ 632_2023 ΑΔΑ: ΨΛΛΑ7ΛΗ-1ΒΙ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΑΓΡΑΦΩΝ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 198439, προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 633_2023 ΑΔΑ: 6ΕΤΖ7ΛΗ-ΟΡΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:194177 του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΕΒ ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ», προϋπολογισμού 426.220,00€ (με 24% Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 634_2023 ΑΔΑ: Ψ8ΡΖ7ΛΗ-Η9Χ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΥΡΝΟΥ – ΜΙΣΤΡΟΣ»,αναδόχου: ΚΑΔΜΟΣ ΑΕΤΕ [ΣΑΕΠ866 με Κ.Α. 2020ΕΠ86600011 (6ο υποέργο),ποσό σύμβασης 2.057.946,36 € με Φ.Π.Α.].

ΑΠΟΦΑΣΗ 635_2023 ΑΔΑ: Ψ57Δ7ΛΗ-ΗΕ7

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021-2023», χρήση 2022-2023 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 636_2023 ΑΔΑ: 65ΩΓ7ΛΗ-Υ3Η

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2023», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011)» και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 30964/15-02-2023 (ΑΔΑ: 9ΥΘ27ΛΗ-Ψ07), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, λόγω του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία ‘’ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ’’, από τις 05-02-2023, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637_2023 ΑΔΑ: ΨΚΔΞ7ΛΗ-172

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση Πρακτικών 1 και 2 της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών για τις ανάγκες διαγράμμισης του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Εύβοιας περιόδου 2022-2023» (Διακήρυξη με αριθμ. πρωτ. 75547/11-04-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012499792, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 188926).

ΑΠΟΦΑΣΗ 638_2023 ΑΔΑ: ΡΕΛΗ7ΛΗ-Ω7Γ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια ‘Άλατος 2023-2024» για την συντήρηση του Εθνικού & Επαρχιακού Οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 400.000,00€ με ΦΠΑ (13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.