23η Συνεδρίαση 2022 – (22-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 872_2022 ΑΔΑ: 61ΧΥ7ΛΗ-ΩΜ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 873_2022 ΑΔΑ: 6Ζ407ΛΗ-ΜΦΧ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Εξουσιοδότηση για συλλογή και αποστολή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Α.Ε.Π.Π.) του πλήρους φακέλου της υπόθεσης της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής επιχείρησης “SABO ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΕΡΑΜΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ” με ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥ/867/20-06-2022 κατά της υπ’ αρ. 774/2022 (Αρ. Πρ. 20/01-06-2022,ΘΕΜΑ 19ο, ΑΔΑ: 63ΝΗ7ΛΗ-ΤΩΡ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού αποσφράγισης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187163, του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής δήμου Κύμης-Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 874_2022

*ΠΡΟΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 6, 22 και 31

ΑΠΟΦΑΣΗ 875_2022 ΑΔΑ: ΨΒΨ17ΛΗ-1ΝΔ

ΘΕΜΑ 6ο: Α. Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια οχημάτων µε τη διαδικασία της λειτουργικής χρονοµίσθωσης (operational leasing)», προϋπολογισμού 2.474.544,00 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας σχετικής επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης της διαδικασίας σύναψης δημόσιας συμβάσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 876_2022 ΑΔΑ: ΩΧ5Σ7ΛΗ-Θ51

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση τευχών δημοπράτησης και δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΤΟΕΒ Μεξιατών ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών», προϋπολογισμού 500.000,00 € (με Φ.Π.Α. και τη δαπάνη των όρων σύνδεσης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 877_2022 ΑΔΑ: ΨΣΞ67ΛΗ-0ΑΙ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 878_2022 ΑΔΑ: 9ΓΞΣ7ΛΗ-ΜΔΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 16/3-05-2022 (ΑΔΑ: 9Η477ΛΗ-ΜΚ6), 17/10-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΜ747ΛΗ-ΟΔΖ), 18/17-05-2022 (ΑΔΑ: ΩΖΞΧ7ΛΗ-8ΟΕ), 19/24-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΦΞΑ7ΛΗ-5ΒΣ) και 20/1-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΙΑΩ7ΛΗ-ΕΣ3) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 879_2022 ΑΔΑ: 9ΠΝΣ7ΛΗ-ΡΤΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 129081/473/ 8 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Ειρηνοδικείο Λιβαδειάς [Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Παναγιώτη και του Νικολάου Βασιλόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 880_2022 ΑΔΑ: 99ΘΝ7ΛΗ-Ζ5Χ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 131385/477/ 10 Ιουνίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας [σχετικά με Αίτηση Αναγνώρισης δικαιούχου αποζημίωσης].

ΑΠΟΦΑΣΗ 881_2022 ΑΔΑ: ΨΝΣ17ΛΗ-Ψ93

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων [παρ. 11β και 11δ, του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)], Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 882_2022 ΑΔΑ: ΨΟ4Ν7ΛΗ-2Λ0

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των παραδοτέων του άρθρου 15, της από 1-09-2021 Προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες, για την εκπόνηση της τεχνικής μελέτης: «Κατασκευή εσωποτάμιας δεξαμενής επί του Καρπενησιώτη ποταμού», Π.Ε. Ευρυτανίας, βάση του άρθρου 221, παρ.11δ του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 883_2022 ΑΔΑ: 6ΕΓΡ7ΛΗ-ΟΟΤ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή συνοδευτικών μέτρων της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Εύβοιας», στο πλαίσιο της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. Εύβοιας» (Κωδικός/MIS: 5029511), προϋπολογισμού 112.158,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 884_2022 ΑΔΑ: 9ΕΑΜ7ΛΗ-Φ01

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 4/2022 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ», προϋπολογισμού 448.684,72 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 885_2022 ΑΔΑ: Ψ7767ΛΗ-2ΧΞ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 3 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για τη «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 98.877,60 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 886_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΧΡ7ΛΗ-Ω39

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικών 1, 2 & 3 και κατακύρωση αποτελέσματος του διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.279.401,25.

ΑΠΟΦΑΣΗ 887_2022 ΑΔΑ: 9ΡΤΨ7ΛΗ-2ΣΙ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 75/09-06-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 15.655,64€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 14η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 81324/2948/13-04-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 888_2022 ΑΔΑ:61ΖΤ7ΛΗ-Π97

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή δωρεάς δεξαμενών ύδατος με σκοπό την ενίσχυση του δικτύου πυροπροστασίας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 889_2022 ΑΔΑ: Ω2ΕΙ7ΛΗ-ΜΕΞ

ΘΕΜΑ 13ο: α) Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης με τραπεζικό ίδρυμα για την τήρηση των χρηματικών διαθεσίμων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των όρων αυτής. β) Ορισμός πενταμελούς επιτροπής για την αξιολόγηση και διαπραγμάτευση με τα Τραπεζικά Ιδρύματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 890_2022 ΑΔΑ: Ψ6Λ87ΛΗ-ΓΧΖ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέα 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Γ΄ τριμήνου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 891_2022 ΑΔΑ: ΨΦΝΓ7ΛΗ-ΔΡΟ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 892_2022 ΑΔΑ: 6Χ2Η7ΛΗ-ΤΗΚ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 893_2022 ΑΔΑ: ΨΩΕΩ7ΛΗ-03Ρ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 894_2022 ΑΔΑ: 9ΙΔΙ7ΛΗ-ΞΗΞ

ΘΕΜΑ 18ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων Καρπενησίου, Αγράφων, Αγρινίου και Αμφιλοχίας για το ενταγμένο στην 2η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Στ. Ελλάδας, έτους 2022, έργο με τίτλο: «Δράσεις ανάδειξης και ανάπτυξης της Λίμνης Κρεμαστών 2022». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 895_2022 ΑΔΑ: ΨΓ5Δ7ΛΗ-6ΥΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Μακρακώμης για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2018, έργο με τίτλο: «Διαμόρφωση χώρου, προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς Τ.Κ. Πιτσίου Δήμου Μακρακώμης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 896_2022 ΑΔΑ: 6ΡΙΩ7ΛΗ-ΝΧΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή αλιευτικού καταφυγίου Πηλίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 897_2022 ΑΔΑ: ΨΥΞΩ7ΛΗ-ΧΞ0

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης έμπροσθεν Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 898_2022 ΑΔΑ: ΩΣ5Τ7ΛΗ-Ξ4Τ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των μελετών: α) Προμελέτης Οδοποιίας, β) Προκαταρκτικής Μελέτης Κόμβων, γ) Προκαταρκτικής Μελέτης Αποχέτευσης – Αποστράγγισης και δ) Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που εκπονήθηκαν στα πλαίσια της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσα – Λιδωρίκι στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», προϋπολογισμού 700.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 899_2022 ΑΔΑ: Ψ21Ε7ΛΗ-ΘΥΡ

ΘΕΜΑ 24ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 900_2022 ΑΔΑ: 6ΤΥΝ7ΛΗ-8ΞΘ

ΘΕΜΑ 25ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2 “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου”, του έργου “Κατασκευή λιμένα Αγίου Κωνσταντίνου”, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 901_2022 ΑΔΑ: ΨΞΘ07ΛΗ-9Ξ6

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη παρεμβάσεων βελτίωσης επαρχιακής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση των προσβάσεων στο επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας», προεκτιμώμενης αμοιβής 595.035,04€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 902_2022 ΑΔΑ: ΩΔΓ57ΛΗ-ΜΛ8

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 214.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 903_2022 ΑΔΑ: ΨΨΞ37ΛΗ-77Β

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 130651/293/12-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΠ357ΛΗ-1ΜΑ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 10-06-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 904_2022 ΑΔΑ: 6ΙΧΛ7ΛΗ-0Β7

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 129542/528/9-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΜΣΗ7ΛΗ-ΩΒΨ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για εργασίες δενδροκοπής – κλαδοκοπής στο Ε.Ο. δίκτυο Λεύκτρων-Μελισσοχωρίου και Πλαταιών-Καπαρελλίου της Π.Ε. Βοιωτίας, στις 9-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 905_2022 ΑΔΑ: Ψ31Μ7ΛΗ-93Φ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 128284/521/8-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΦΦΦ7ΛΗ-2Υ2) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Δ.Δ. Αλιάρτου του Δήμου Θεσπιέων-Αλιάρτου, στη θέση «Μούλκι», στις 8-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 906_2022 ΑΔΑ: ΨΛΥΞ7ΛΗ-ΧΤΚ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση έναρξης εργασιών δακοκτονίας στους προσωρινούς μειοδότες δακοκτονίας, σύμφωνα με το άρθρο 98 του νόμου 4941/2022.