23η Συνεδρίαση 2021 – 15/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 15ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 815 _2021 ΑΔΑ: ΩΙΤ57ΛΗ-Π7Η

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 816 _2021 ΑΔΑ: ΩΧΒΓ7ΛΗ-ΗΓΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:«Λήψη απόφασης για Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 2 Ν.4674/2020, όπως ισχύει και ειδικότερα,:

α) Έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού.

β) Έγκριση σχεδίου Καταστατικού του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

γ) Εγγραφή στο τεχνικό πρόγραμμα ποσού για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο μετοχικό Κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

δ) Παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού.

στ) Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Αναπτυξιακού Οργανισμού .

ΑΠΟΦΑΣΗ 817 _2021 ΑΔΑ: 6Ψ4Ζ7ΛΗ-8ΧΗ

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των αριθμ. 18/11-05-2021 (ΑΔΑ : ΨΙΘ07ΛΗ-67Θ) & 20/25-05-2021 (ΑΔΑ : Ω8ΕΠ7ΛΗ-ΤΦΛ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 818 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΝΩ7ΛΗ-Δ4Θ

ΘΕΜΑ 2ο:Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016),Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 819 _2021 ΑΔΑ: 67ΞΙ7ΛΗ-5Ω2

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 820 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΕΟ7ΛΗ-ΤΙ1

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε.Φθιώτιδας , κατά την θερινή περίοδο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 821 _2021 ΑΔΑ: Ψ1Μ17ΛΗ-9Ξ9

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 822 _2021 ΑΔΑ: ΩΜΥΑ7ΛΗ-ΔΤ6

ΘΕΜΑ 6ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 823 _2021 ΑΔΑ: 6ΕΠ07ΛΗ-Γ2Τ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 824_2021 ΑΔΑ: ΨΞΣΧ7ΛΗ-Ν7Ε

ΘΕΜΑ 8ο: Α) & Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών,και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021.

Γ) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 825 _2021 ΑΔΑ: ΨΗΗΠ7ΛΗ-8ΑΞ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από προμήθειες πινακίδων σήμανσης και σφραγίδων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων της ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 826 _2021 ΑΔΑ: ΨΓΩΡ7ΛΗ-Ρ4Φ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμών XEΠ – Απαλλαγής Υπολόγων έτους 2020 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 827 _2021 ΑΔΑ: ΩΥΤ57ΛΗ-ΩΜ8

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη Βοιωτία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 828 _2021 ΑΔΑ:6ΦΨΙ7ΛΗ-ΖΩΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης σύμβασης ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση Συνοδευτικού Μέτρου «Συμβουλευτική Εργασιακής Ένταξης» για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Βοιωτίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020.

ΑΠΟΦΑΣΗ 829 _2021 ΑΔΑ: Ψ5ΣΓ7ΛΗ-08Β

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση παράτασης μέχρι 30/08/2021 της υπ’αριθμ. 60025/1203/24-03-2021 σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία INNOVATIVE SPATIAL PLANNING & INTEGRATION SERVICES IKE με Δ.Τ. “ISPIS ΙΚΕ” ,η παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση του Συνοδευτικού Μέτρου «Συμβουλευτική Εργασιακής Ένταξης» για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε.Φωκίδας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020, αξίας 12.000,72 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 830 _2021 ΑΔΑ: Ω5ΙΞ7ΛΗ-Θ1Μ

ΘΕΜΑ 14ο: Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2015ΕΠ56600004 “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΕΞΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 831 _2021 ΑΔΑ: 6Ε4Ρ7ΛΗ-61Φ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου, προϋπολογισμού 350.000,00 € με το Φ.Π.Α., Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 832 _2021 ΑΔΑ: ΩΦΙ67ΛΗ-ΙΥ7

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΚΤΗΜΕΝΙΩΝ & ΔΕ ΦΟΥΡΝΑ» και κατακύρωση της σύμβασης , προϋπολογισμού 900.000,00 € με το Φ.Π.Α., Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 833 _2021 ΑΔΑ: ΩΧΑΚ7ΛΗ-Η5Ψ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΥΛΑΙΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ»,προϋπολογισμού 153.251,62 € με το Φ.Π.Α. ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 834 _2021 ΑΔΑ: Ω8ΒΧ7ΛΗ-ΔΧ3

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΜΕ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ Κ.Λ.Π.ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 310.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 835 _2021 ΑΔΑ: ΩΘΤΙ7ΛΗ-2Ω0

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Πρακτικού ΙI και κατακύρωση της δημοπρασίας του έργου:

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ-ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020 ΥΠΟΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» ροϋπολογισμού 1.000.000,00€ με Φ.Π.Α. 24%,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 836 _2021 ΑΔΑ: Ω3857ΛΗ-0ΙΙ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020 ΚΑΙ 2021», προϋπολογισμού 925.309,06 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 837 _2021 ΑΔΑ: 66ΑΓ7ΛΗ-ΝΨΞ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 838 _2021 ΑΔΑ: 6Λ1Ι7ΛΗ-2ΑΕ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρακτικού 2 ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ», προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 839 _2021 ΑΔΑ: Ω28Φ7ΛΗ-ΗΕΝ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών-Α.Π.Ε.(Μειωτικός) για το έργο «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Ε.Ο. ΘΗΒΑΣ – ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ, ΤΜΗΜΑ: ΟΡΙΑ ΝΟΜΩΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ- ΛΑΜΙΑ», προϋπολογισμού 2.500.000,00 € με Φ.Π.Α., αριθ. ενάρ. έργου: 2015ΣΕ07100004 αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε».

ΑΠΟΦΑΣΗ 840 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΥ17ΛΗ-ΦΓΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.115199/402/02-06-2021 με ΑΔΑ:61ΚΤ7ΛΗ-ΧΘΧ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 841 _2021 ΑΔΑ: Ω2ΦΘ7ΛΗ-Φ6Υ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 842 _2021 ΑΔΑ: ΨΥΜΒ7ΛΗ-Γ40

26ο: ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.11574/343/02-06-2021 με ΑΔΑ:ΨΑΘΟ7ΛΗ-Ρ1Χ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φωκίδας περί διάθεσης υδροφόρων σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών δασικών πυρκαγιών μέχρι 10-10-2021 και πλήρωση δεξαμενών πυρασφάλειας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 843 _2021 ΑΔΑ: ΩΖΝ37ΛΗ-3ΒΥ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.68384/264/06-04-2021 με ΑΔΑ: Ω3ΨΤ7ΛΗ-ΕΩΔ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αποκατάσταση φράγματος και καθαρισμό της κοίτης τμήματος του Περμισσού ποταμού από κατολισθήσεις και φερτά υλικά στην Τ.Κ. Δομβραίνας του Δ. Θήβας την 06/04/2021, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 844 _2021 ΑΔΑ: ΨΞΙΕ7ΛΗ-8ΦΙ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.Φ.007.120146/412/07-06-2021 με ΑΔΑ: ΨΨ8Β7ΛΗ-Ε7Π απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην κατάσβεση πυρκαγιάς, στα όρια Τ.Κ. Χαιρώνειας – Ανθοχωρίου του Δ. Λιβαδειάς, θέση « Άγιος Ηλίας » την 07/06/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 845 _2021 ΑΔΑ: ΩΞ7Β7ΛΗ-59Ε

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του πρακτικού 13.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» κατόπιν της αριθ. 618/11-05-2021 (Πρακτικό 18, Θέμα 12, Παρ. 7β, ΑΔΑ: 68ΤΗ7ΛΗ-1ΚΛ) απόφασης Ο.Ε. Περ. Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 846 _2021 ΑΔΑ: 6ΝΞ77ΛΗ-Λ9Ο

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του πρακτικού 1.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα των 2ων μειοδοτών της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 847 _2021 ΑΔΑ: Ψ0ΠΚ7ΛΗ-4Ψ1

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 42 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ.50185/1974/10-03-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 848 _2021 ΑΔΑ: 93Γ37ΛΗ-Μ5Ζ

ΘΕΜΑ 32ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΤΟΕΒ Ξυνιάδος με τίτλο: «Καθαρισμός κεντρικής αποστραγγιστικής τάφρου του ΤΟΕΒ ΞΥΝΙΑΔΟΣ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 849 _2021 ΑΔΑ: ΡΨ9Λ7ΛΗ-Υ0Χ

ΘΕΜΑ 33ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2018ΕΠ06600052 με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΩΗΝ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 850 _2021 ΑΔΑ: ΩΙΞΤ7ΛΗ-ΓΩΑ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα (Αριθμ. Διακήρυξης 2/89333/3030/5-5-2021, ΑΔΑΜ:21PROC008555893).

ΑΠΟΦΑΣΗ 851 _2021 ΑΔΑ: Ω1Λ47ΛΗ-016

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση Πρακτικών 1ου, 2ου της επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διεθνούς διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής για τις ανάγκες του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΒΥΣ) του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) της Π.Ε.Εύβοιας περιόδου 2015-2016»,προϋπολογισμού 316.819,48 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 852 _2021 ΑΔΑ: 6ΛΧΤ7ΛΗ-Ψ5Ψ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση Πρακτικού 1 της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΠΑΓΕΤΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥΣ 2021-2023», συνολικού προϋπολογισμού 209.999,20 € με Φ.Π.Α.,Π.Ε.Φωκίδας.