22η Συνεδρίαση (Τακτική) 2022 – (13-12-2022)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση Π.Σ.Σ.Ε.- Τρίτη 13.12.2022 και ώρα 12.00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων -αποφάσεων 22ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 13.12.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 170 _2022 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  171_2022 6ΒΦΒ7ΛΗ-8Ψ3 ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 172 _2022 Ω5ΜΑ7ΛΗ-8ΙΦ Πρόθεση συμμετοχής στην Επιτροπή Διαχείρισης ΕΔΠ του νέου προγράμματος LEADER 2023-2027 για την ΠΕ Φθιώτιδας και ΠΕ Ευρυτανίας της Αναπτυξιακής Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ  173_2022 63ΜΡ7ΛΗ-Κ96 Συνένωση των υφιστάμενων όμορων εδρών επιβατηγών δημόσιας χρήσης (Ε.Δ.Χ.) των Δημοτικών Ενοτήτων Φουρνάς και Κτημενίων της Π.Ε. Ευρυτανίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 174 _2022 6Γ7Π7ΛΗ-ΗΣ9 Εισήγηση για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και την έγκριση της συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας « Αναπτυξιακής Φωκική Α.Ε ».
ΑΠΟΦΑΣΗ  175_2022 9Ο1Γ7ΛΗ-3Α0 Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε τμήμα της Επαρχιακής οδού Νο 31 Σκύρος – Λιναριά, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας
ΑΠΟΦΑΣΗ  176_2022 Ψήφισμα- «Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ»