22η Συνεδρίαση 2022 – (14-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 22/14-6-2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 832_2022 ΑΔΑ: Ψ96Λ7ΛΗ-193

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του πταισματοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 833_2022 ΑΔΑ: ΨΨΧ07ΛΗ-9Δ7

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός δικηγόρου για νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του πταισματοδικείου Χαλκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 834_2022 ΑΔΑ: 6Υ7Ξ7ΛΗ-ΖΤΡ

ΘΕΜΑ 3ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την από 1 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Λεωνίδα Καβούρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 835_2022 ΑΔΑ: 60Ν77ΛΗ-0Θ5

ΘΕΜΑ 4ο:Διαβίβαση γνωμοδότησης δικηγόρου σχετικά με την από 22 Νοεμβρίου 2021 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Ευάγγελου Λουράντου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 836_2022 ΑΔΑ:69Ξ67ΛΗ-Ο1Κ

ΘΕΜΑ 5ο: Κατάρτιση- επεξεργασία- προέλεγχος του ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 837_2022 ΑΔΑ:6Β0Χ7ΛΗ-ΤΟΞ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τέσσερις (4) μήνες, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας, κατά την θερινή περίοδο .

ΑΠΟΦΑΣΗ 838_2022 ΑΔΑ: 676Υ7ΛΗ-ΗΑΥ

ΘΕΜΑ 7ο: Παράταση της σύμβασης μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των Υπηρεσιών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 839_2022 ΑΔΑ: 9ΩΜΥ7ΛΗ-ΠΧΒ

ΘΕΜΑ 8ο:Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022.
Β.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 840_2022 ΑΔΑ: ΨΠΙΣ7ΛΗ-21Ψ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ανανέωσης άδειας λογισμικού Πολιτικής Προστασίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 841_2022 ΑΔΑ: 9Ο0Ε7ΛΗ-44Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 842_2022 ΑΔΑ: 6Α167ΛΗ-Δ0Τ

ΘΕΜΑ 11ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 843_2022 ΑΔΑ:6ΔΑΔ7ΛΗ-ΧΚΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.
Β. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.
Γ. Έγκριση της αριθμ.πρωτ.129523/3894/09.06.2022 (ΑΔΑ:ΨΨ1Ο7ΛΗ-6Μ8) απόφασης Περιφερειάρχη περί έγκρισης εξειδίκευσης πίστωσης ποσού 8.000,00 με ΦΠΑ για την υλοποίηση του Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Π.Σ.Ε το έτος 2022- Δράση 8 με τίτλο: Φιλοξενία Δημοσιογράφων / Press Trips και Tour Operators / Fam Trips/ Διοργάνωση Ταξιδιών Εξοικείωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 844_2022 ΑΔΑ: 6ΘΣ67ΛΗ-Χ3Ε

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 127.372,80 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 845_2022 ΑΔΑ: 63ΙΙ7ΛΗ-Τ4Τ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1 πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) για το έργο: «Μίσθωση μηχανημάτων έργου για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων» προϋπολογισμού 127.372,80 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 846_2022 ΑΔΑ:6ΞΟΠ7ΛΗ-9Κ1

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 847_2022 ΑΔΑ: ΨΤΧΩ7ΛΗ-ΠΩΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση: α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Π.Ε. Εύβοιας, χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών», συνολικού προϋπολογισμού 88.800,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 848_2022 ΑΔΑ: 6ΣΣ67ΛΗ-ΑΡΨ

ΘΕΜΑ 17ο:Έγκριση του πρώτου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ» ,συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 849_2022 ΑΔΑ:68ΨΩ7ΛΗ-Υ2Χ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 850_2022 ΑΔΑ:9ΒΩ37ΛΗ-ΨΗ3

ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 851_2022 ΑΔΑ: ΨΚΥΓ7ΛΗ-ΓΟΞ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση 23ου Πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 852_2022 ΑΔΑ: 6ΜΒΚ7ΛΗ-Κ2Μ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 853_2022 ΑΔΑ: Ψ40Ξ7ΛΗ-ΚΒΦ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής και Τεχνικής Προσφοράς και Αξιολόγησης και Βαθμολόγησης των Τεχνικών Προσφορών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, προεκτιμώμενης αμοιβής μελέτης: 170.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 854_2022 ΑΔΑ: ΨΚΒ17ΛΗ-Υ4Σ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ” ,Π.Ε.Φθιώτιδας – 3Ο υποέργο -προεκτιμώμενη αμοιβή : 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 855_2022 ΑΔΑ: 6ΙΔ67ΛΗ-22Ψ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού 1 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης: «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» , Π.Ε.Φθιώτιδας – 4Ο υποέργο – προεκτιμώμενη αμοιβή : 399.140,34 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 856_2022 ΑΔΑ: 6Δ1Φ7ΛΗ-Κ07

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση 3ης τμηματικής – τελικής παραλαβής της μελέτης: «Βελτίωση της επαρχιακής οδού Αταλάντη – ΠΑΘΕ – Σκάλα Αταλάντης»,Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 857_2022 ΑΔΑ: 6ΖΓ07ΛΗ-Μ45

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 165.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 858_2022 ΑΔΑ: 6ΙΔΘ7ΛΗ-ΠΧΑ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Β’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 500.000,00 € με Φ.Π.Α. ,του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 859_2022 ΑΔΑ: Ω8Χ77ΛΗ-ΔΦΒ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 3.000.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 860_2022 ΑΔΑ: 6ΛΛΡ7ΛΗ-Θ2Χ

ΘΕΜΑ 29ο: Διάλυση της σύμβασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΟΝ ΤΑΞΙΑΡΧΗ ΩΡΕΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» και συνέχισή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 861_2022 ΑΔΑ: 96Φ27ΛΗ-ΩΑ4

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ»,αναδόχου “ΝΙΟΒΗ Α.Τ.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 862_2022 ΑΔΑ: ΨΡΜΦ7ΛΗ-0ΦΕ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 123854/486/2-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ2Σ7ΛΗ-51Ψ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την υλοποίηση επιφυλακών υδροφόρων οχημάτων και μηχανημάτων σε συγκεκριμένα σημεία, κατά την αντιπυρική περίοδο από 1η Μαΐου 2022 έως 31η Οκτωβρίου 2022, στον Νομό Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 863_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΚΔ7ΛΗ-ΙΚΟ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ.124874/501/03-06-2022 (ΑΔΑ: ΨΧ9Γ7ΛΗ-Χ3Τ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ Τανάγρας του Δ. Τανάγρας στην θέση «Προφήτης Ηλίας» την 03/06/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 864_2022 ΑΔΑ: 6ΛΖΗ7ΛΗ-Ζ39

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση 2ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Τανάγρας για την εκπόνηση μελέτης ενταγμένης στην ΣΑΜΠ066 με ΚΑ:2019ΜΠ06600003 και τίτλο: Μελέτη για το έργο «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 865_2022 ΑΔΑ: 93ΝΨ7ΛΗ-ΩΝ5

ΘΕΜΑ 34ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το ενταγμένο στην 8η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ι.Μ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 866_2022 ΑΔΑ: 6ΩΗ27ΛΗ-Π6Ρ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας για ένα έτος», προϋπολογισμού 200.000,00 € με Φ.Π.Α. και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 867_2022 ΑΔΑ: Ω5ΑΟ7ΛΗ-759

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση συνέχισης διαδικασίας σύναψης σύμβασης στα πλαίσια του με αριθ. πρωτ. οικ. 180374/5490/08-09-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007282574) συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 868_2022 ΑΔΑ: ΩΤ9Γ7ΛΗ-ΗΥΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση τροποποίησης (παράτασης) της αριθ. πρωτ. οικ. 133502/3490/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008801077) σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 869_2022 ΑΔΑ: 6ΘΙΡ7ΛΗ-ΙΓΟ

ΘΕΜΑ 38ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 23/2021(21SYMV008585663 2021-05-11) σύμβασης “Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της

Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”, ποσού 25.400,16 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 870_2022 ΑΔΑ:6Λ7Κ7ΛΗ-Χ8Λ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και των όρων της πρόσκλησης για την «Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.710.448,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα.