22η Συνεδρίαση 2021 – 08/06/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ως προς το Θέμα 4

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 8ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 775 _2021 ΑΔΑ: 9ΟΞ57ΛΗ-ΓΞΑ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση έναρξης εργασιών Δακοκτονίας για το πρόγραμμα της

Παγιδοθεσίας στους προσωρινούς μειοδότες,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 776 _2021 ΑΔΑ: Ω1837ΛΗ-ΣΧΣ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 21/0106-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 777 _2021 ΑΔΑ: ΨΗΤΜ7ΛΗ-ΣΞ8

ΘΕΜΑ 2ο:Άσκηση ή μη του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης, κατά της με αριθμό 50/2021 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 778 _2021 ΑΔΑ: 6ΚΤ57ΛΗ-Ε1Τ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 110914/405/27 Μαΐου 2021 απόφασης Περιφερειάρχη, περί διορισμού πληρεξουσίου δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Eλεγκτικό Συνέδριο [σχετικά με την ασκηθείσα Προσφυγή Ανάκλησης κατά της με αριθμό 20/10 Μαΐου 2021 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας που αφορά το έργο «Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καρπενησίου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 779 _2021 ΑΔΑ: 6Μ4Ρ7ΛΗ-635

ΘΕΜΑ 4ο: ¨Έγκριση της 6ης τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2021 της Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 780 _2021 ΑΔΑ: ΨΒΩΟ7ΛΗ-Η0Τ

ΘΕΜΑ 5ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης σύμβασης για την Προμήθεια συμβατών και γνήσιων μελανιών (toner) για τους εκτυπωτές, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και τις συσκευές φαξ των υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781 _2021 ΑΔΑ: ΩΜ3Κ7ΛΗ-ΒΡΔ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση 3ου Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος» προϋπολογισμού 139.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 782 _2021 ΑΔΑ: Ψ3Ν07ΛΗ-ΥΑ1

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 783 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΨΖ7ΛΗ-06Γ

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 164 Πρακτικό 6/9-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στ. Ελλάδας λόγω διόρθωσης του υπ΄αριθμ. 221/18-12-2020 τιμολογίου του κ. Παπαδημητρίου Κων/νου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 784 _2021 ΑΔΑ: ΨΨΠΛ7ΛΗ-1ΥΟ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 785 _2021 ΑΔΑ: 64387ΛΗ-Ξ18

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 786 _2021 ΑΔΑ: ΩΔ2Χ7ΛΗ-ΣΟ9

ΘΕΜΑ 11ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 787 _2021 ΑΔΑ: ΨΔΗΠ7ΛΗ-0Β4

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021 Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 788 _2021 ΑΔΑ: 6Τ4Α7ΛΗ-ΨΓΣ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789 _2021 ΑΔΑ: Ψ3ΘΟ7ΛΗ-ΣΡ2

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 4ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021- 2022 συνολικού προϋπολογισμού 50.980,07€. συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 790 _2021 ΑΔΑ: ΨΙΘΕ7ΛΗ-ΕΥΜ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση του πρακτικού 8.3, περί παράτασης της προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 08/2020 με αρ. πρωτ. 5834/342/12-01-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας και το ξενοδοχείο “HOTEL STEFANIA”, των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 249.714,92 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791 _2021 ΑΔΑ: Ω3ΣΛ7ΛΗ-31Ω

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση του πρακτικού 11.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 11/2021 με αρ. πρωτ. 63665/1758/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792 _2021 ΑΔΑ: 6ΖΩ97ΛΗ-ΚΚ6

ΘΕΜΑ 17ο:α) Έγκριση του πρακτικού 2.3.2/12-10-2020 (ολοκληρώθηκε στις 19-10-2020) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 2 και β)Την διόρθωση της 545/20-04-2021 (Πρακτικό 16ο, Θέμα 38ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την έγκριση των πρακτικών 2.3.2 και 2.3.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793 _2021 ΑΔΑ: Ψ4ΦΖ7ΛΗ-3ΔΠ

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση των υπ’ αριθμ. 38 & 39 πρακτικών της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 29.965,89άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 7ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 95494/3247/12-05-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 794 _2021 ΑΔΑ: 613Ο7ΛΗ-ΜΥΓ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 40 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 795 _2021 ΑΔΑ: 96ΩΩ7ΛΗ-Ξ3Ο

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας της από 24-12-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση II: καταγραφή, μελέτη και παρακολούθηση της βλάστησης-χλωρίδας και των κλιματικών και βιοκλιματικών δεδομένων, συγκέντρωση και επεξεργασία δειγμάτων» (ΑΔΑΜ: 21SYMV008509467).

ΑΠΟΦΑΣΗ 796 _2021 ΑΔΑ: ΨΧΣΝ7ΛΗ-Ζ5Ω

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 62296/207/29-03-2021 με ΑΔΑ:ΩΣΣΘ7ΛΗ-ΔΛΨ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις-παγετός Ιανουαρίου 2021 και “Μήδεια”)της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797 _2021 ΑΔΑ: ΨΕΦΡ7ΛΗ-ΗΘΩ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 78257/4569/19-04-2021 με ΑΔΑ:6ΚΠΝ7ΛΗ-Ζ2Ψ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798 _2021 ΑΔΑ: 6ΠΨΟ7ΛΗ-Κ9Ρ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 83393/279/23-04-2021 με ΑΔΑ:ΩΘΨΩ7ΛΗ-ΖΞΤ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799 _2021 ΑΔΑ: 6ΨΞΠ7ΛΗ-ΟΨΖ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 105319/370/25-05-2021 με ΑΔΑ:65Ξ87ΛΗ-2ΦΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 800 _2021 ΑΔΑ: ΩΤΠΚ7ΛΗ-1ΔΩ

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 112000/389/31-05-2021 με ΑΔΑ:6ΦΖ47ΛΗ-Ω0Β απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά στην περιοχή της Τ.Κ. Βίτωλης του Δήμου Μακρακώμης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 801 _2021 ΑΔΑ: 63Ω87ΛΗ-Β9Ε

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.113389/397/01-06-2021 με ΑΔΑ:6ΧΤ67ΛΗ-Υ92 απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αποκατάσταση και καθαρισμό παραπόταμου του Κηφισού ποταμού από φερτά υλικά στο Δ.Δ.Αγ.Αθανασίου του Δ.Λιβαδειάς την 31/05/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802 _2021 ΑΔΑ: 97ΜΝ7ΛΗ-ΝΦΛ

ΘΕΜΑ 27ο: Πρόταση Τροποποίησης εναρίθμου 2017ΕΠ06600028 έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «Αγορά και αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου (παλαιού βυρσοδεψίου) στην περιοχή της Χάρμαινας Δ.Ε. Άμφισσας» προϋπολογισμού 290.000,00€ με ένταξη 1ου νέου υποέργου με τίτλο:«Αγορά όμορου διατηρητέου ακινήτου στη Χάρμαινα μετά εξοπλισμού βυρσοδεψίου» προϋπολογισμού 60.000,00€ χωρίς αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού του έργου, Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803 _2021 ΑΔΑ: Ψ3ΤΛ7ΛΗ-ΒΘΦ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση αποτελέσματος της δημοπρασίας της μελέτης: «Μελέτη

Αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Αγ. Αποστόλων » Π.Ε.

Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.000,00 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 804 _2021 ΑΔΑ: ΩΥΒΧ7ΛΗ-04Υ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου από Βουνιχώρα προς Γαλαξείδι 1300Μ»προϋπολογισμού 200.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805 _2021 ΑΔΑ: 6ΒΕ57ΛΗ-7ΨΣ

ΘΕΜΑ 30ο:Έγκριση 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αταλάντης», προϋπολογισμού 180.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806 _2021 ΑΔΑ: ΩΔΘ07ΛΗ-ΞΡΓ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμων Ερέτριας, ΚύμηςΑλιβερίου & Καρύστου» του έργου «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων και ποταμών από φερτά υλικά της Π.Ε. Εύβοιας» προϋπολογισμού 2.000.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 807 _2021 ΑΔΑ: 6ΟΧΕ7ΛΗ-86Ψ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου ΔΕ Ασπροποτάμου»,προϋπολογισμού 700.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808 _2021 ΑΔΑ: ΨΚΚΙ7ΛΗ-Υ8Β

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών-συντήρηση οδικού δικτύου Καρπενήσι-ΠρουσόςΠρόδρομος & ΠρουσόςΑραποκεφάλα»,προϋπολογισμού 640.000,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε. Ευρυτανίας και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 809 _2021 ΑΔΑ: ΩΘΕ57ΛΗ-ΩΗΑ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση 2ου Πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99€ με ΦΠΑ και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 810 _2021 ΑΔΑ: ΩΙ0Δ7ΛΗ-Λ1Β

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου«Καθαρισμός, άρση προσχώσεων και αποκατάσταση βλαβών τεχνικών έργων ποταμού Ξηριά & των παραποτάμων αυτού»,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 811 _2021 ΑΔΑ: ΨΗΘ27ΛΗ-Δ2Δ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση –αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών Ν. Εύβοιας – Γ΄ Φάση» αναδόχου: ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812 _2021 ΑΔΑ: 6ΤΖΝ7ΛΗ-0ΣΣ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου : «Ολοκλήρωση δρόμου Ζέλι-Αταλάντη»,προϋπολογισμού : 220.000,00 € με ΦΠΑ αναδόχου: «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΑΤΕΒΕ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 813 _2021 ΑΔΑ: ΨΛΣΩ7ΛΗ-ΝΡΦ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση Εθνικού

και Επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ευβοίας για τα έτη 2019-2020» αναδόχου

ΚΑΛΛΙΝΙΚΙΔΗ Γ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ.