21η Συνεδρίαση 2023 – (31-05-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

21_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης Μαΐου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

21η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 560_2023 ΑΔΑ: 9ΖΕΟ7ΛΗ-7ΥΒ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση του πρακτικού 33.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 33/2023 πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ 34511/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012164067 2023-02-20) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 103.469,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183603).

ΑΠΟΦΑΣΗ 561_2023 ΑΔΑ: 9ΖΩΩ7ΛΗ-ΘΘΓ

ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) για την υπηρεσία: «Συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων οδικού δικτύου»,Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562_2023 ΑΔΑ: ΩΖ2Λ7ΛΗ-ΨΙ5

ΘΕΜΑ 2ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 563_2023 ΑΔΑ: 6ΕΨΔ7ΛΗ-1Ω4

  1. ΘΕΜΑ 3 ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564_2023 ΑΔΑ: ΨΨΗ07ΛΗ-9ΟΝ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565_2023 ΑΔΑ: ΨΠΤ87ΛΗ-3Λ5

ΘΕΜΑ 5ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 566_2023 ΑΔΑ: ΨΠΠΣ7ΛΗ-ΗΒ0

ΘΕΜΑ 6ο:Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»- 21ο Υποέργο και έγκριση για συνέχιση και ολοκλήρωσή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016,προϋπολογισμού 1.199.999,99 € με Φ.Π.Α. 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567_2023 ΑΔΑ: ΨΑΙΛ7ΛΗ-4ΛΚ

ΘΕΜΑ 7ο: (α)Έγκριση της Οριστικής Υδραυλικής Μελέτης (Μελέτη οδοποιίας – αποστράγγισης), (β) παράλειψη του σταδίου μελέτης ΣΑΥ – ΦΑΥ και (γ) παραλαβή του συνόλου των εκπονηθεισών μελετών της σύμβασης «Παράλληλα Έργα Δήμου Λιανοκλαδίου, Δ.Δ. Λυγαριάς του Δ.Λαμιέων», με ανάδοχο τα συμπράττοντα γραφεία μελετών : “ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ Α.Ε.Μ.ΓΕ και ΤΟΜΗ A.E.M.E.Y.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΓΦ7ΛΗ-ΩΕΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού Ι της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΠΛΕΙΣΤΟ», προϋπολογισμού 241.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 569_2023 ΑΔΑ: ΩΝ3Θ7ΛΗ-ΓΘΓ


ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» της Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 6.200.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 570_2023 ΑΔΑ: ΨΖΝΒ7ΛΗ-Ζ93

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ» της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 571_2023 ΑΔΑ: 9ΔΚΦ7ΛΗ-ΑΧΩ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση για την “Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας, σε ότι αφορά Υδραυλικά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «ΦΡΑΓΜΑ ΣΕΤΤΑ-ΜΑΝΙΚΙΑ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού: 248.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. [Πρόγραμμα ένταξης: : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ].

ΑΠΟΦΑΣΗ 572_2023 ΑΔΑ: 61ΗΥ7ΛΗ-ΛΞ1

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ 77 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ –ΠΑΓΩΝΤΑ)» της Π.Ε.Εύβοιας, αναδόχου: “ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573_2023 ΑΔΑ: 65Π37ΛΗ-63Ν

ΘΕΜΑ 13ο: Ματαίωση διαγωνισμού, επαναδημοπράτηση και έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών δημοπράτησης του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΩΠΑΪΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 530.000συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.,της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 574_2023 ΑΔΑ: ΨΩ6Ω7ΛΗ-ΞΓΛ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας στο έργο:«ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ» της Π.Ε. Βοιωτίας προϋπολογισμού: 2.700.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.[ποσό σύμβασης: 2.084.951,33 € με ΦΠΑ 24%],αναδόχου “ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575_2023 ΑΔΑ: 9ΜΩΣ7ΛΗ-65Ο

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση αντικατάστασης οχήματος του αναδόχου Μπενίση Αντώνιου της 28/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 187577/5545/17-08-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011107047 2022-08-17) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ ««ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 690.354,81 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 169774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 576_2023 ΑΔΑ: 91147ΛΗ-8ΥΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων που απορρέουν από την αρ. 118055/3637/27-05-2022 σύμβαση της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ)», Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577_2023 ΑΔΑ: 9ΦΨΥ7ΛΗ-2ΘΩ

ΘΕΜΑ 17ο: Χορήγηση παράτασης συμβατικής προθεσμίας της σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για το υποέργο 2 “Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου” του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ” της Π.Ε.Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 578_2023 ΑΔΑ: 61287ΛΗ-Ο6Ρ

ΘΕΜΑ 18ο: α) Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην έκθεση «LAMIA EXPO CENTRAL GREECE TRADE EVENT» που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 18 Ιουνίου 2023 στο χώρο της Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας, συνολικού προϋπολογισμού 36.158,40€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής, λόγω αποκλειστικότητας και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 579_2023 ΑΔΑ: 64ΝΓ7ΛΗ-Γ2Ζ

ΘΕΜΑ 19ο:α)Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση, λόγω αποκλειστικότητας [άρθρο 32 παρ. 2β, περίπτωση γγ του Ν.4412/2016] για την συμμετοχή της Π.Σ.Ε. στην 67η διεθνή έκθεση «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 25 έως 27 Ιουνίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Jacob Javits, στη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, συνολικού προϋπολογισμού 29.946,00€ με ΦΠΑ, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής και γ) τη συγκρότηση της Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 580_2023 ΑΔΑ: Ω8ΖΔ7ΛΗ-6ΦΩ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση α)διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 2023-2024 για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. & β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 581_2023 ΑΔΑ: ΡΠΧΡ7ΛΗ-ΕΜ1

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.6 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 582_2023 ΑΔΑ: 6ΔΨΒ7ΛΗ-ΛΚΣ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση ταμειακού απολογισμού οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583_2023 ΑΔΑ: ΨΞΛ07ΛΗ-ΨΣ8

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση της 5ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584_2023 ΑΔΑ: ΨΥΚΘ7ΛΗ-ΔΦΙ

ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη του ενδίκου μέσου της έφεσης κατά της με αριθμό Α123/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.