21η Συνεδρίαση 2022 – (07-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 785_2022 ΑΔΑ:63ΛΠ7ΛΗ-9ΔΦ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:α) Τροποποίηση της απόφασης 648/2022 της Οικονομικής

Επιτροπής (Πρακτικό 16/03-05-2022-Θέμα 42ο)ως προς το πεδίο 2 τμήμα (δ) που αφορά στην υποβληθείσα πρόταση χρηματοδότησης του έργου «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και 2. Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 1.686.760,00 ευρώ και β) Σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με την ορθότητα η μη της διαδικασίας σχεδιασμού, αιτήματος, συμφωνίας και υποβολής, της συγκεκριμένης πρότασης προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το μέτρο 4.3.1.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 786_2022 ΑΔΑ:ΨΘ1Β7ΛΗ-ΕΦΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Ενέργειες σχετικά με τις μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα δυο ΑΣΠΗΕ στις θέσεις «Γραμμένη-Τούρλα-Καρπόνι» και «Μίχος -Βοϊδολίβαδο-Απελίνα» Δήμου Αγράφων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 787_2022 ΑΔΑ:Ω2ΡΥ7ΛΗ-ΓΣΥ

ΘΕΜΑ 1ο: : Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 9 Φεβρουαρίου 2022 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Ιωάννη Ντάλλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 788_2022 ΑΔΑ:6ΓΙ87ΛΗ-ΦΛΠ

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση γνωμοδότησης Δικηγόρου σχετικά με την από 11 Νοεμβρίου 2021 αίτηση εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών για υλικές ζημιές που υπέστη λόγω τροχαίου ατυχήματος από ανεπαρκή συντήρηση οδοστρώματος του Χρήστου Φουρτούνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 789 _2022 ΑΔΑ:6ΗΥΕ7ΛΗ-ΝΤΝ

ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας “Ε. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 790_2022 ΑΔΑ: 6ΜΚΥ7ΛΗ-ΒΤΠ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης ενός (1) περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2022», που θα πραγματοποιηθεί από 12 έως και 14 Ιουνίου 2022, με φυσική παρουσία στο Εκθεσιακό Κέντρο Jacob Javits, στη Νέα Υόρκη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 791_2022 ΑΔΑ:6Η3Ε7ΛΗ-Φ9Υ

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑΤΟΣ» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 792_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΟΨ7ΛΗ-ΩΨΜ

ΘΕΜΑ 6ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 793_2022 ΑΔΑ: 990Υ7ΛΗ-Θ7Ν

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016), Π.Ε Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 794_2022 ΑΔΑ:Ω88Ο7ΛΗ-ΡΔΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 112890/3621/23-5-2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί χορήγησης παράτασης του χρόνου υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α., στον προσωρινό ανάδοχο “ΟΔΥΣΣΕΑ ΜΑΥΡΟΔΗΜΟ ΚΑΙ ΣΙΑ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 795_2022 ΑΔΑ:Ψ3Β87ΛΗ-7ΔΘ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρώτου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2021 ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε.ΦΩΚΙΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 796_2022 ΑΔΑ:ΨΓΒΡ7ΛΗ-ΥΘΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση των υπ΄ αριθμ. 22/2021 (21SYMV008585462 2021-05-11) και 23/2021 (21SYMV008585663 2021-05-11) συμβάσεων “Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 797_2022 ΑΔΑ:9ΦΓ87ΛΗ-ΨΧ0

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Τροποποίησης Σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών Φύλαξης των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου»,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 798_2022 ΑΔΑ: ΨΨ7Ι7ΛΗ-Φ2Β

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Παροχή Υπηρεσιών καθαριότητας των χώρων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Π.Ε. Φθιώτιδας των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης και του Κ.Ε.ΔΑ Σ.Υ”, διάρκειας δύο (2) ετών, με δυνατότητα προαίρεσης για ακόμα τέσσερις (4) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 350.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, και β) των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 799_2022 ΑΔΑ:6ΙΝΞ7ΛΗ-3ΩΕ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 74/26-5-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών για μεταφορά μαθητών, αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με την Εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), συνολικού προϋπολογισμού 12.863.805,46€ με ΦΠΑ 24%, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30% (Αριθμ. Διακήρυξης 10/94449/3454/5-5-2020).

ΑΠΟΦΑΣΗ 800_2022 ΑΔΑ:ΨΞΖ07ΛΗ-0ΩΦ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Νέων μαθητικών δρομολογίων για το σχολικό έτος 2022-2023 στα πλαίσια του Β΄Δ.Σ.Α. της αριθ. 90209_2410/20-5-2020 (AΔΑΜ: 20PROC006733460) Διακήρυξης Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για την ανάθεση συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας συνολικού Π/Υ 3.100.336,49€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 801_2022 ΑΔΑ: ΨΟ9Φ7ΛΗ-ΩΩΛ

ΘΕΜΑ 15ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022» και Β.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 802_2022 ΑΔΑ:ΩΖ9Α7ΛΗ-7Κ7

ΘΕΜΑ 16ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 803_2022 ΑΔΑ:619Κ7ΛΗ-275

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 804_2022 ΑΔΑ:692Τ7ΛΗ-3ΝΝ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 805_2022 ΑΔΑ:ΨΔ9Ε7ΛΗ-Σ59

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022 (Β΄ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 750.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 806_2022 ΑΔΑ:ΩΤΟΘ7ΛΗ-54Ι

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δημοπράτησης του υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2021» προϋπολογισμού 1.200.000,00€ με Φ.Π.Α., στο πλαίσιο του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 807_2022 ΑΔΑ:ΩΧ117ΛΗ-ΘΦ8

ΘΕΜΑ 21ο: 1)Έγκριση της Διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΩΠΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ», προϋπολογισμού: 3.000.000,00 € με ΦΠΑ. 2) Ορισμός της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας ως Υπηρεσίας που θα διεξάγει τον διαγωνισμό. 3) Έγκριση της δαπάνης για την εκτέλεση του έργου. 4) Την εξουσιοδότηση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Βοιωτίας, δια της Προϊσταμένης της, να εκδώσει συγκεκριμένες αποφάσεις και έγγραφα, ώστε ορισμένες διαδικασίες να γίνονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της ίδιας Δ/νσης να κοινοποιούνται και να ενημερώνονται οι οικονομικοί φορείς του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 808_2022 ΑΔΑ:9ΞΧ67ΛΗ-ΦΦΔ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ» Πρόγραμμα ένταξης: Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 με προϋπολογισμό 95.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 809_2022 ΑΔΑ:Ω3ΨΣ7ΛΗ-ΞΙΜ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΕΠ066 με Κ.Α. 2021ΕΠ06600002 με προϋπολογισμό 990.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 810_2022 ΑΔΑ:6ΗΔΠ7ΛΗ-Τ1Υ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της αναγνωριστικής μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΖΑΛΤΣΑ», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής: 1.146.951,61 € (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΠΟΦΑΣΗ 811_2022 ΑΔΑ:ΨΩ6Η7ΛΗ-Ψ03

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟ Π.Ε.Ο. ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΘΗΒΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ», προεκτιμώμενης αμοιβής 181.962,94 με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 812_2022 ΑΔΑ:ΨΩΕΑ7ΛΗ-37Φ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187813 του έργου « ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΜΑΝΔΗΛΩ Β΄ ΦΑΣΗ»,Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 480.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 813_2022 ΑΔΑ:Ω2ΗΙ7ΛΗ-Τ3Ζ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187329 του υποέργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΑΝΑΝΤΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ», του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ», προϋπολογισμού: 700.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 814_2022 ΑΔΑ:ΨΔ7Γ7ΛΗ-ΛΑ4

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 187341 του υποέργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ» του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» , προϋπολογισμού 322.400,00€

ΑΠΟΦΑΣΗ 815_2022 ΑΔΑ:6ΙΗΧ7ΛΗ-ΔΙΜ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού 2 Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΠΕΔΙΑΔΑΣ ΜΟΡΝΟΥ» με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 185864.

ΑΠΟΦΑΣΗ 816_2022 ΑΔΑ:6ΨΩ07ΛΗ-0Λ2

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600002 «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 817_2022 ΑΔΑ:65827ΛΗ-Ω4Χ

ΘΕΜΑ 31ο Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600015 της ΣΑΕΠ 566 με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 818_2022 ΑΔΑ:ΨΛΤΚ7ΛΗ-ΑΕΥ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης :«ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΕΝΤΗ-ΑΓΡΑΦΑ(ΤΜΗΜΑ ΚΡΕΝΤΗ –ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ)ΛΟΓΩ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ –ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ)» σύμφωνα με το Ν.4412/2016 (άρθρο 132) αναδόχου : “ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ :”ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ” ”ΛΕΒΕΝΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ”-”ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ’’

ΑΠΟΦΑΣΗ 819_2022 ΑΔΑ:ΨΕ9Ψ7ΛΗ-ΨΛΖ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Δ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ Δ.Ε. ΠΟΤΑΜΙΑΣ» προϋπολογισμού 930.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου εταιρείας ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 820_2022 ΑΔΑ:9Ε8Α7ΛΗ-Ο8Ψ

ΘΕΜΑ 34ο: ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΨΑΧΝΑ-ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑ» αναδόχου ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 821_2022 ΑΔΑ:9ΑΔ67ΛΗ-Α18

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΕΝΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.800.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 822_2022 ΑΔΑ:ΨΘ2Ρ7ΛΗ-14Τ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΔΩΡΙΔΟΣ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΩΡΙΔΟΣ (Α &’ Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 823_2022 ΑΔΑ:97357ΛΗ-489

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 824_2022 ΑΔΑ:Ψ18Σ7ΛΗ-ΗΕΗ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 066, ενάριθμο: 2021ΕΠ06600005 με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης

ΑΠΟΦΑΣΗ 825_2022 ΑΔΑ:9ΒΨ97ΛΗ-ΞΦΟ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του Δήμου Λοκρών για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 826_2022 ΑΔΑ:6Σ1Τ7ΛΗ-8ΦΓ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το ενταγμένο στην 3η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου με τίτλο: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΙΠΛΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 827_2022 ΑΔΑ:ΨΦ2Ω7ΛΗ-ΗΝΛ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με το Δήμο Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας για την εκτέλεση του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2019ΕΠ06600011 και τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΔΙΣΤΟΜΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 828_2022 ΑΔΑ:ΩΤΟ27ΛΗ-ΙΟ2

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 829_2022 ΑΔΑ:6ΗΜΣ7ΛΗ-Υ03

ΘΕΜΑ 43ο: ΄Εγκριση τροποποίησης επιτροπής παραλαβής ωρών εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τη χρονική περίοδο από 1-1-2022 έως 31-12-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 830_2022 ΑΔΑ:ΨΩΥ67ΛΗ-412

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 831_2022 ΑΔΑ:ΨΧΖΘ7ΛΗ-ΞΨ2

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση παράτασης της από 08-03-2022 σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.