20η Συνεδρίαση 2023 – (23-05-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

20_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 23ης Μαΐου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 533_2023 ΑΔΑ: Ψ3Ω37ΛΗ-6ΛΨ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή της «CPI DOM ΑΕΒΕ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 534_2023 ΑΔΑ: 9ΔΟΗ7ΛΗ-ΔΧΛ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης περί άσκησης του ενδίκου μέσου της αίτησης αναίρεσης κατά της με αριθμό Α2319/2022 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 535_2023 ΑΔΑ: 9ΒΞΞ7ΛΗ-ΣΡΜ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας (Μονομελές Β’ Τμήμα) [σχετικά με την αγωγή του Χρήστου Βέλλιου του Λεωνίδα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 536_2023 ΑΔΑ: ΨΚΦΟ7ΛΗ-9ΡΒ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του περιφερειακού συμβούλου κ. Δημητρίου Αναγνωστάκη για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση «THE DESIGN SHOW CAIRO 2023» στο Διεθνές Συνεδριακό & Εκθεσιακό Κέντρο – 01-03 Ιουνίου 2023-Κάιρο -Αίγυπτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 537_2023 ΑΔΑ: 9ΤΣΥ7ΛΗ-Τ7Τ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση κίνησης του φορτηγού ΚΗΙ 4352 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Ευρυτανίας εκτός Περιφερειακής Ενότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 538_2023 ΑΔΑ: ΨΒΠΩ7ΛΗ-ΠΝΔ

ΘΕΜΑ 6ο:’Εγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών Οικονομικού Έτους 2023,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 539_2023 ΑΔΑ: 6ΟΩ37ΛΗ-ΕΚΞ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 540_2023 ΑΔΑ: Ρ77Ο7ΛΗ-Γ12

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 541_2023 ΑΔΑ: 9ΨΨ97ΛΗ-2ΓΤ

ΘΕΜΑ 9ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 542_2023 ΑΔΑ: ΨΝΕ97ΛΗ-Δ8Λ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 543_2023 ΑΔΑ: 9Π1Σ7ΛΗ-3Β3

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 32.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 32/2023 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 34213/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012162027 2023-02-20) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 87.939,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183595).

ΑΠΟΦΑΣΗ 544_2023 ΑΔΑ: ΩΖΛΦ7ΛΗ-ΛΜ6

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή φακέλου άδειας κατεδάφισης αυθαίρετου κτίσματος εντός ιδιοκτησίας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Τ.Κ. ΚΙΡΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 545_2023 ΑΔΑ: 64ΜΕ7ΛΗ-ΙΣ0

ΘΕΜΑ 13ο: Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 237/28-02-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ και έγκριση πρακτικού IΙ περί ανάδειξης νέου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ & Δ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΩΡΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 5.900.000,00 € με Φ.Π.Α., Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 546_2023 ΑΔΑ: Ψ5Τ57ΛΗ-ΙΗΜ

ΘΕΜΑ 14ο: Διάλυση της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ – ΣΑΡΚΙΝΗΣ» της Π.Ε. Ευρυτανίας και έγκριση για συνέχιση και ολοκλήρωσή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016 ,[Πρόγραμμα ένταξης: ΣΑΝΠ 466-2023, Κωδ. Πράξης 2022ΝΠ46600020 – 19ο Υποέργο, προϋπολογισμού 1.100.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%].

ΑΠΟΦΑΣΗ 547_2023 ΑΔΑ: ΨΜΟΟ7ΛΗ-ΙΦΙ

ΘΕΜΑ 15οημοπράτηση του έργου: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ Ι. Ν. ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ» συνολικού προϋπολογισμού 90.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 548_2023 ΑΔΑ: 6ΛΓΙ7ΛΗ-5ΜΛ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη Άξονα Προτεραιότητας «4.8-ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.5 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ -ΧΟΡΤΟΚΟΠΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 549_2023 ΑΔΑ: 6Κ9Ρ7ΛΗ-3ΟΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Α) Έγκριση πρότασης 7ης τροποποίησης πίνακα υποέργων στο έργο της παλαιάς ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2018ΕΠ06600017 του Π.Δ Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2023 και Β) Υποβολή πρότασης για ένταξη στον Άξονα Προτεραιότητας «3.3 «Ενσωμάτωση Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού (α. 1 παρ. 4 ν. 4019/2011) στο εργατικό δυναμικό» δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89.3-2 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο: «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 550_2023 ΑΔΑ: ΨΗΗΜ7ΛΗ-ΨΥΓ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΥΠΕΡΒΑΤΙΚΟΥ ΛΟΓΩ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΑΨΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 551_2023 ΑΔΑ: ΨΝ3Μ7ΛΗ-67Δ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑΣ ΛΙΜ. ΑΡΚΙΤΣΑΣ – Ν.Α.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» προϋπολογισμού: 2.580.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 552_2023 ΑΔΑ 9Μ5Κ7ΛΗ-9ΔΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΜΙΣΤΡΟΣ – ΣΕΤΤΑ» αναδόχου: ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ Ε. ΛΕΒΕΝΤΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 553_2023 ΑΔΑ: 6ΣΓΝ7ΛΗ-ΒΛΥ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΔΟΜΟΚΟΥ»,αναδόχου: «ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 554_2023 ΑΔΑ: ΨΝΦΠ7ΛΗ-ΣΔ1

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 98251/12-05-2023 με ΑΔΑ:6ΠΝΞ7ΛΗ-ΟΡΒ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή Ιδιωτικών μηχ/των για εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Βοιωτίας – Καθαρισμοί οδών πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων και διαμόρφωση χώρων τοποθέτησης σιλοφόρων δεξαμενών ύδατος (35tn), και δεξαμενών (40tn) ανοικτού τύπου για εναέρια μέσα.(Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 555_2023 ΑΔΑ: ΨΣΑΡ7ΛΗ-ΕΧ9

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 98970/12-05-2023 με ΑΔΑ:96Δ07ΛΗ-ΡΗ3 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δημόσια υγεία στο Καινούργιο του Δήμου Καμένων Βούρλων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 556_2023 ΑΔΑ: ΡΟ7Κ7ΛΗ-Ξ47

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 1/10-05-2023(ολοκληρώθηκε 11-05-2023), πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: “Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2023”, συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 2/71079/6-4-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012456785).

ΑΠΟΦΑΣΗ 557_2023 ΑΔΑ: 9Ν507ΛΗ-ΜΚΩ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 1/12-05-2023 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ (ΟΜΑΔΑ 2) ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 558_2023 ΑΔΑ: Ρ9ΣΥ7ΛΗ-ΔΗΘ

ΘΕΜΑ26ο:Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ.101200/16-05-2023/23SYMV012682326 σύμβασης προμήθειας υδατοδεξαμενών, για τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας, της Π.Ε.Φωκίδας, μέχρι τις 30/07/2023.