20η Συνεδρίαση 2022 – (01-06-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης _01-06-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 753_2022 ΑΔΑ:6ΞΝΥ7ΛΗ-70Β

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Ειρηνοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την Αγωγή της Ελένης Θαλασσινού και του Γεωργίου Ρουμελιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 754_2022 ΑΔΑ:6ΓΧ87ΛΗ-ΑΓΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για δαπάνη έκτακτης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπάνης έκτακτης προμήθειας αμόλυβδης βενζίνης για τα οχήματα της Π.Ε. Ευρυτανίας στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 755_2022 ΑΔΑ:ΨΞ847ΛΗ-Φ4Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση του χρονοδιαγράμματος δραστηριοτήτων της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Δήμου Λαμιέων και ΔΗ.Κ.Ε.ΠΕ.ΘΕ. Ρούμελης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 756_2022 ΑΔΑ:ΨΔ0Ν7ΛΗ-6ΝΤ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [157139] για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας», προϋπολογισμού 121.311,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%) , β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 757_2022 ΑΔΑ:6Β467ΛΗ-Ω1Ω

ΘΕΜΑ 2ο: Αίτημα χορήγησης παράτασης προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού με τίτλο :«Παροχή Υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιόδεντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 146242).

ΑΠΟΦΑΣΗ 758_2022 ΑΔΑ:Ψ6ΟΩ7ΛΗ-ΑΛ1

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης δύο (2) περιφερειακών συμβούλων της Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή τους στην 40η Διεθνή Έκθεση LONDON WINE FAIR”, στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London, στο Λονδίνο-Ηνωμένο Βασίλειο από τις 07 έως 09 Ιουνίου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 759_2022 ΑΔΑ:Ψ6Β57ΛΗ-ΕΛΟ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 760_2022 ΑΔΑ:Ψ3ΓΖ7ΛΗ-ΥΥ3

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 1/17-05-2022 πρακτικού της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο:«Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε. Εύβοιας/ Σκύρου, Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Ευρυτανίας, και Π.Ε. Φωκίδας περιόδου 2018 – 2019» προϋπολογισμού 1.581.462,73 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 761_2022 ΑΔΑ:ΨΩΒ27ΛΗ-Σ5Υ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2022-2023 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 762_2022 ΑΔΑ:6ΝΤΘ7ΛΗ-9ΞΓ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του υπαριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν. 4412/2016) για το έργο: “Ανοικτό Ηλεκτρονικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό άνω των ορίων για την προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας για ένα έτος με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ,προϋπολογισμού 448.684,72€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 763_2022 ΑΔΑ:6ΛΣΙ7ΛΗ-Ο0Δ

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 764_2022 ΑΔΑ:61ΙΚ7ΛΗ-8ΛΨ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. υπ’ αριθ. 107908/235/19-05-2022 με ΑΔΑ:9Ψ5Ξ7ΛΗ-ΘΩΟ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (βροχοπτώσεις από 18/05/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 765_2022 ΑΔΑ:6Ρ7Ξ7ΛΗ-ΗΔΣ

ΘΕΜΑ 10ο: : Έγκριση της υπ’αριθμ. 111857/471/20-05-2022 με ΑΔΑ:61Φ27ΛΗ-Ω1Μ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τοπική Κοινότητα Κάστρου του Δήμου Ορχομενού στην θέση «Μαγούλα» την 20/05/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 766_2022 ΑΔΑ:6ΓΖΗ7ΛΗ-Τ1Ξ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.59690/264/20-03-2022 με ΑΔΑ:Ψ67Α7ΛΗ-533 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, από τις 20-03-2022 στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 767_2022 ΑΔΑ:ΩΤΙ77ΛΗ-Λ9Φ

ΘΕΜΑ 12ο:    Έγκριση 1ης Τροποποίησης με Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού της από 03-03-2020 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Γενικού Νοσοκομείου Καρπενησίου για την υλοποίηση του έργου: «Επεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας και Εφαρμογών Α.Π.Ε. στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5039869 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 768_2022 ΑΔΑ:ΨΥΤΓ7ΛΗ-ΞΒΡ

ΘΕΜΑ 13ο: Δημοπράτηση του έργου: «Συντήρηση-βελτίωση οδού από έξοδο Τυμφρηστού έως ανατολική πρόσβαση σήραγγας Τυμφρηστού» της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600004 προϋπολογισμού 1.000.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 769_2022 ΑΔΑ:ΩΧΚΓ7ΛΗ-Ξ5Ψ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή -αντικατάσταση φέροντος οργανισμού κελύφους κλειστού γηπέδου Ιτέας», Π.Ε. Φωκίδας, προϋπολογισμού 1.435.205,00€ με Φ.Π.Α

ΑΠΟΦΑΣΗ 770_2022 ΑΔΑ:6ΠΜΓ7ΛΗ-2Α6

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Αναβάθμιση υποδομών ΤΕΙ Καρπενησίου – συντήρηση και επισκευή φοιτητικής εστίας», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 771_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΧΕ7ΛΗ-ΝΞΝ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :«Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας», υποέργο: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας 2022», προϋπολογισμού 600.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 772_2022 ΑΔΑ:ΨΦ7Τ7ΛΗ-Ν9Ψ

ΘΕΜΑ 17ο: Δημοπράτηση του έργου με τίτλο :«Συντήρηση επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Σκύρου για τα έτη 2021-2022» με Κ.Α. 2014ΕΠ56600002, Π.Ε. Εύβοιας , προϋπολογισμού 600.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 773_2022 ΑΔΑ:Ψ4ΦΦ7ΛΗ-3Ε8

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«Δημιουργία υπαίθριου θεάτρου Καρύστου και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου» ,Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 636.900,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 774_2022 ΑΔΑ:63ΝΗ7ΛΗ-ΤΩΡ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«Συντήρηση -αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων ρεμάτων και ποταμών περιοχής Δήμου Κύμης-Αλιβερίου για τα έτη 2021 και 2022», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 1.909.345,21 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 775_2022 ΑΔΑ:ΨΘΦ17ΛΗ-ΩΙ0

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση της 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Βελτίωση ισόπεδου τετρασκελούς κόμβου Τριταίας στην Ε.Ο. Ιτέας – Ναυπάκτου στο Νομό Φωκίδας», προϋπολογισμού μελέτης 865.000,00€, αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 776_2022 ΑΔΑ:: ΨΝΚΗ7ΛΗ-5ΦΤ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας του υποέργου :“Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φθιώτιδας 2020”, του έργου: “Συντήρηση οδικού δικτύου της Π.Ε. Φθιώτιδας”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 777_2022 ΑΔΑ:6Ν987ΛΗ-ΡΥ7

ΘΕΜΑ 22ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Ανακοπή του Γεωργίου Κοντονίκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 778_2022 ΑΔΑ:6ΗΟΧ7ΛΗ-ΡΜ1

ΘΕΜΑ 23ο: Αίτημα διορισμού δικαστικού επιμελητή για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 779_2022 ΑΔΑ:Ω5ΦΗ7ΛΗ-Ψ3Ω

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 109715/403/ 19 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή κατά της 8758/217766/04-11-2014 απόφασης της Γενικής Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 780_2022 ΑΔΑ:Ψ5ΔΣ7ΛΗ-Φ7Χ

ΘΕΜΑ 25ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022» και Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 781_2022 ΑΔΑ:Ρ4ΒΙ7ΛΗ-ΜΩΑ

ΘΕΜΑ 26ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022»

Γ)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717.

ΑΠΟΦΑΣΗ 782_2022 ΑΔΑ:68ΙΣ7ΛΗ-59Τ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 783_2022 ΑΔΑ:ΨΧΙ87ΛΗ-1ΒΩ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.