20η Συνεδρίαση 2021 – 25/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2021 ΑΔΑ: ΨΝΗ87ΛΗ-30Α

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Ολοκλήρωση φράγματος Σέττα–Μανίκια Ν. Εύβοιας & κατασκευή δικτύων ύδρευσης», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 της ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη για την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2021 ΑΔΑ:9ΘΦΩ7ΛΗ-ΚΡ1

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 19/18-05-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2021 ΑΔΑ:Ψ62Γ7ΛΗ-ΜΓΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου και πληρωμής απαίτησης, βάσει δικαστικής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2021 ΑΔΑ:6ΒΜΖ7ΛΗ-ΦΓ5

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Θάνου , με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ182/ 19 Ιουλίου 2019 ] .

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2021 ΑΔΑ:Ω3ΗΧ7ΛΗ-ΑΧΥ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ιωάννη Θάνου , με αριθμό κατάθεσης δικογράφου ΠΡ183/ 19 Ιουλίου 2019] .

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2021 ΑΔΑ:ΩΔΣΡ7ΛΗ-Α6Ε

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Ανακοπή του Ευθυμίου Μανιάτη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2021 ΑΔΑ:9Ξ6Ρ7ΛΗ-ΟΕΟ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 78161/1527/16 Απριλίου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2021 ΑΔΑ:Ψ6407ΛΗ-49Δ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 91093/1697/ 6 Μαΐου 2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2021 ΑΔΑ:ΨΖΚΖ7ΛΗ-9Λ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας, με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2021 & 2022, στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 164.552,64 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2021 ΑΔΑ:ΨΣΒΦ7ΛΗ-ΨΥΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2021 ΑΔΑ:60Σ17ΛΗ-Ρ09

ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 », Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2021 ΑΔΑ: ΩΘΕ87ΛΗ-Χ7Ρ

 

ΘΕΜΑ 11ο:«Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021», Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2021 ΑΔΑ: 65ΠΣ7ΛΗ-Τ49

 

ΘΕΜΑ 12ο: Α) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2021 ΑΔΑ: ΨΦΕΡ7ΛΗ-27Ω

 

ΘΕΜΑ 13ο: Α) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2021 ΑΔΑ: Ψ08Ι7ΛΗ-864

 

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 699_2021 ΑΔΑ: Ω24Λ7ΛΗ-1Τ4

 

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2021 ΑΔΑ: ΨΞΚ07ΛΗ-Κ7Κ

 

ΘΕΜΑ 16ο: Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου: «Παράκαμψης Βασιλικού» , προϋπολογισμός : 265.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2021 ΑΔΑ: Ψ0537ΛΗ-ΦΝΞ

 

ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ 17ο: Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου σύμφωνα με την παραγρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016 για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, σε ότι αφορά Συγκοινωνιακά Έργα για την ωρίμανση της δημοπράτησης του έργου:«Παράκαμψης Αμαρύνθου»” ,προϋπολογισμός : 265.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2021 ΑΔΑ: ΩΗΗΗ7ΛΗ-Χ96

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Κοπή χόρτων και κλαδιών στο Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2021 ΑΔΑ: ΨΨΥΓ7ΛΗ-8Ο0

 

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης και καταστροφής της επιτροπής Διεύθυνσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης , Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2021 ΑΔΑΨΔΘΛ7ΛΗ-ΘΑΟ

 

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του πρακτικού 1/12-03-2021 και ανάκληση της με αρ.427/06-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ :ΨΨΜ27ΛΗ-ΕΛΥ αρ.Πρακτικού 14 , θέμα 4ο) ως προς την έγκριση του πρακτικού 2/29-03-2021 της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού αξιολόγησης προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο « Συμπληρωματική Προμήθεια Τροφίμων και ειδών Βασικής Υλικής Συνδρομής προς τους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ για τις Κοινωνικές Συμπράξεις Π.Ε.Εύβοιας/Σκύρου , Π.Ε. Βοιωτίας , Π.Ε. Ευρυτανίας , και Π.Ε. Φωκίδας για τα έτη 2018-2019».

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2021 ΑΔΑΨΠ9Ν7ΛΗ-ΛΔΚ

 

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αναλυτικών οργάνων στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «OPEn-air laboRAtories for Nature baseD solUtions to Manage environmental risks» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα HORIZON 2020”, συνολικού προϋπολογισμού 63.872,40 με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα .

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2021 ΑΔΑ: ΩΤΠ47ΛΗ-ΨΘΧ

 

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Συνεδρίασης 3 (10-05-2021) της Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια σάκων ψυχρής ασφάλτου για τα έτη 2020-2021» , προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2021 ΑΔΑ: 6ΣΔΒ7ΛΗ-ΞΚΕ

 

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2021 ΑΔΑ: Ψ4ΩΕ7ΛΗ-Υ3Μ

 

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 100375/344/17-05-2021 (ΑΔΑ: Ψ37Θ7ΛΗ-Κ31) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων για την εκτέλεση παροχής υπηρεσιών, και για πρόληψη δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Βοιωτίας – Καθαρισμοί Αντιπυρικών Λουρίδων και Οδών. (Σχέδιο Ιόλαος).

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2021 ΑΔΑ: Ψ0ΞΜ7ΛΗ-ΦΟΧ

 

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 37 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 151.410,76άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 5ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 8060/426/14-01-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2021 ΑΔΑ: 6Δ6Β7ΛΗ-9ΘΜ

 

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση τροποποιήσεων καταργήσεων – συμπληρώσεων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2021 ΑΔΑ: Ψ5ΒΨ7ΛΗ-ΕΟ9

 

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση προκήρυξης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2020-2021,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 712_2021 ΑΔΑ: Ω5ΙΥ7ΛΗ-35Α

 

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 713_2021 ΑΔΑ: ΩΝΟΡ7ΛΗ-ΦΟΣ

 

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ», προϋπολογισμού 240.000,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 714_2021 ΑΔΑ: ΨΦΧΛ7ΛΗ-ΠΝΔ

 

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του 1ου Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΑΠΟΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ” , προϋπολογισμού 87.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2021 ΑΔΑ: Ψ2ΔΡ7ΛΗ-Κ6Ω

 

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου : «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΟ 38 ΛΑΜΙΑΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ»,προϋπολογισμού : 63.100,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

Εγκρίθηκε ομόφωνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2021 ΑΔΑ: ΨΩ8Γ7ΛΗ-Μ4Μ

 

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ » , του έργου : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με κωδικό αριθμό 2019ΕΠ06600017 από ΣΑΕΠ066, προϋπολογισμού 495.000,00 με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2021 ΑΔΑ: Ψ9ΕΔ7ΛΗ-ΩΜ0

 

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου : «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ», προϋπολογισμού 2.450.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2021 ΑΔΑ: ΩΞΙΙ7ΛΗ-ΤΨΤ

 

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠ. ΟΔΟ ΙΤΕΑΣ-ΔΕΣΦΙΝΑΣ» , προϋπολογισμού 28.990,00 € με ΦΠΑ , Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2021 ΑΔΑ: 63Υ67ΛΗ-ΣΜΠ

 

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου :«Καθαρισμός Τεχνικών Έργων – Οχετών & Αντιστήριξης Πρανών» με κωδικό αριθμό ΚΑΠ (ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 2021) ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΠ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ –ΕΤΟΣ 2021 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2021 ΑΔΑ: ΨΨΦΘ7ΛΗ-02Υ

 

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών (Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.) του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 430.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2021 ΑΔΑ: 6ΗΔ77ΛΗ-6Ν9

 

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 722_2021 ΑΔΑ: 6ΧΔΦ7ΛΗ-Ι79

 

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Ν. ΑΡΤΑΚΗ – ΨΑΧΝΑ & ΧΑΛΚΙΔΑ – ΛΕΠΟΥΡΑ – ΠΑΡ. ΚΥΜΗΣ» ,του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» , προϋπολογισμού 1.261.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2021 ΑΔΑ: ΨΒΞΛ7ΛΗ-Ο5Ω

 

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ066, ΕΠ366, ΕΠ766 και ΜΠ066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2021 ΑΔΑ: ΩΦΟΡ7ΛΗ-ΡΗΩ

 

ΘΕΜΑ 40ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 2η τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Π.Σ.Ε. έτους 2021 έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2021 ΑΔΑ: 6Ο8Θ7ΛΗ-ΕΨΡ

 

ΘΕΜΑ 41ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, και του O.Λ.Ν.Ε. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΩΝ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ Α.Ε) για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο με τίτλο : «ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ», Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2021 ΑΔΑ: 6ΝΗΓ7ΛΗ-ΒΤΦ

 

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση 3ης τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής Σύμβασης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τον Δήμο Θηβαίων για το χρηματοδοτούμενο από τη ΣΑΕΠ 766 του ΠΔΕ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έργο «ANAΠΛΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΔΙΠΟΔΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2021 ΑΔΑ: Ω0Ο57ΛΗ-3ΡΞ

 

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση τροποποίησης (παράταση προθεσμίας) της Προγραμματικής

Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητροπόλεως

Χαλκίδας, για την υλοποίηση του έργου: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ».