ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 SERVER

Σας γνωρίζουμε ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προτίθεται να προβεί στη προμήθεια δύο (2) server με τα παρελκόμενα τους για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Κατόπιν αυτού καλούνται τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που επιθυμούν, να υποβάλουν στη Διεύθυνση Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 3ος όροφος, Πλατεία Ελευθερίας 3, Λαμία, Τ.Κ. 35100, τηλέφωνο 22313-53331, καθημερινά από 03/08/2015, ημέρα Δευτέρα έως 06/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρες 9.00-14:00, έγγραφες σφραγισμένες οικονομικές προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια δύο (2) server με τα παρελκόμενα τους για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Σχολιάστε