Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π.Ε Ευρυτανίας

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (2)
μηνών, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων
αναγκών της Π.Ε Ευρυτανίας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αυτοπροσώπως αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα
δικαιολογητικά, στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας,
Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Καρπενήσι Τ.Κ. 36100 (Τμήμα Προσωπικού και Μισθοδοσίας) κατά τις
εργάσιμες ημέρες και ώρες (Πληροφορίες: 2237350729, 2237350718).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από 19-03-2015, ημερομηνία ανάρτησης, έως και
26-03-2015.

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο

Σχολιάστε