1η Συνεδρίαση (Τακτική) 2023 – (02-02-2023)

Πρόσκληση σε Τακτική συνεδρίαση ΠΣΣΕ  02.02.2023

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 02.02.2023

Ορθή Επανάληψη- Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 1ης Συνεδρίασης (Τακτικής) 02.02.2023

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 1_2023 99ΒΘ7ΛΗ-ΘΨΟ

Θέμα συζήτησης προ της ημερήσιας διάταξης: «Σχετικά με αιτήματα-προτάσεις Γεωπόνων της Περιφέρειας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2023

Παράταση της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2023

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2023 ΩΧΑΖ7ΛΗ-Α9Ψ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2023 9Κ5Η7ΛΗ-26Τ

1ο ΕΗΔ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, λόγω παράτασης κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αγράφων, της Π. Ε. Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2023 9ΩΛΚ7ΛΗ-ΙΝΥ

2Ο ΕΗΔ : Επικαιροποίηση Έγκρισης σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2023 ΨΠΓ87ΛΗ-ΩΒΟ

Έκφραση γνώμης επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) του σχεδίου για τον χαρακτηρισμό και την οριοθέτηση Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) στην Περιοχή Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Α.Υ.) Β.6 (Βουρλιά Βοιωτίας), Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, με Φορέα Λειτουργίας την «ΑΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΑΙΝΟΣ Ι.Κ.Ε.» (εξ αναβολής, Απόφαση 160/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2023 ΡΖΝ97ΛΗ-ΛΘΚ

Έγκριση απασχόλησης έξι (6) μακροχρονίως ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών, στην Π.Ε. Φθιώτιδας, διάρκειας μέχρι δύο (2) έτη, σύμφωνα με την πρόκληση του ΟΑΕΔ Νο 11/2017, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2023 Ρ71Θ7ΛΗ-8ΥΟ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67ετών για την Π.Ε. Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2023 ΩΧΠΔ7ΛΗ-ΙΩΣ

Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, δίμηνης διάρκειας, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2023 ΕΨΟ07ΛΗ-219

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση / Παράταση Συμβάσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2023 Ρ3ΛΙ7ΛΗ-ΞΤΓ

Έγκριση των πρωτοκόλλων παραλαβής τροποποιημένων συμβάσεων παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με το Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 12Α΄/19-1-2023) λόγω αρμοδιότητας

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2023 6Ε0Ζ7ΛΗ-ΠΕ5

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2023 Ψ5Π47ΛΗ-ΦΘΟ

Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2023 9Ρ707ΛΗ-Γ97

Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων, επί της αρίθ. 170712_4141/25-07-2022 [22PROC010990637] 8ης Πρόσκλησης ΔΣΑ για το σχολ. έτος 2022-2023, στα πλαίσια του ΔΣΑ 2020-2023 χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2023 96ΕΣ7ΛΗ-ΚΤΜ

Καταργήσεις-Τροποποιήσεις-Συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (14η &15η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2023

ΠΡΟΤΑΞΗ 20ου ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2023 99ΛΥ7ΛΗ-ΖΜΛ

Έγκριση  εφαρμογής ρήτρα καυσίμου και αναπροσαρμογή τιμής συμβάσεων  για το έργο της μεταφοράς μαθητών ΠΕ Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 1-9-2021 έως 30-06-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2023 Ψ9487ΛΗ-Ε34

Εισήγηση περί έγκρισης τροποποίησης σύμβασης προμήθειας τροφίμων ΤΕΒΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2023 63Α67ΛΗ-6ΟΖ

Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την “Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός (1) προκατασκευασμένου φορητού οικίσκου (isobox) για την διαχείριση περιστατικών κορωνοϊού – covid-19 για τις ανάγκες των Κινητών Ομάδων Υγείας του ΕΟΔΥ στο Δήμο Χαλκιδέων», προϋπολογισμού 6.500,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2023 ΨΩ9Α7ΛΗ-ΜΔΤ

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Σωματείου «Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών Χαλκίδας» για το έργο με τίτλο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΌ ΑΝΟΙΑ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2023 ΕΠ1Ι7ΛΗ-Ε3Α

Έγκριση σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» για το ενταγμένο στην κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 έργου, με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» ορισμού μελών στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της .

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2023 ΡΠΚ47ΛΗ-ΑΞ3

Έγκριση σχεδίου τροποποίησης της από 10 Αυγούστου 2018 προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την κατασκευή του έργου της ΣΑΕΠ 0561 ΚΕ 2019ΕΠ05610008: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΑΝΤΙΡΙΟ. ΤΜΗΜΑ: ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΓΡΑΒΙΑΣ – ΙΣΟΠΕΔΟΣ ΚΟΜΒΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΒΩΞΙΤΗ» .

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2023 ΩΜΩΖ7ΛΗ-Σ4Ζ

Έγκριση 1ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2023 Ψ9937ΛΗ-ΓΝΡ

1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2023 ΡΙΣΣ7ΛΗ-00Π

Έγκριση σύναψης λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) υφιστάμενων οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2023 6ΡΒΗ7ΛΗ-ΖΣΓ

Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας οικονομικού έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2023

«Αντίθεση στην εφαρμογή του νέου Κανονισμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ για τις ΑΠΕ»

(εξ αναβολής, Απόφαση 176/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2023

ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΔ: «Ανάκληση της ΑΕΠΟ που εγκρίνει τοποθέτηση συσσωρευτών αιολικής ενέργειας στον Δήμο Καρύστου.»