1η Συνεδρίαση 2023 – (04-01-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

 

                                            1η (ΕΚΤΑΚΤΗ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

          ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ    ΘΕΜΑ

                                      

ΑΠΟΦΑΣΗ   1_2023 ΑΔΑ: ΨΦΒΤ7ΛΗ-ΠΧΒ ΘΕΜΑ 1ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023, (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας. Β) Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0719/0721/0722.