1η Συνεδρίαση 2022 – (04-01-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2_2022 ΑΔΑ:6ΠΠΓ7ΛΗ-ΚΕΟ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ’αριθμ. 1460_42/26-10-2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σχετικά με : «Έγκριση παράτασης της υπ’αριθμ.223796/3843/26-10-2020 σύμβασης με την οποία ανατέθηκε στην εταιρεία ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΜΠΑΚΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.,η προμήθεια μηχανικών και μηχανολογικών ανταλλακτικών μηχανημάτων έργου, φορτηγών αυτοκινήτων και υπερκατασκευών της Δ/νσης τεχνικών έργων της Π.Ε. Φωκίδας, αξίας 62.640,00 € με ΦΠΑ.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 3_2022 ΑΔΑ:Ω8ΒΝ7ΛΗ-8Ρ0

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τις υπηρεσίες καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00€ με Φ.Π.Α., και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης 13/262600/7244/23-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009590326).

ΑΠΟΦΑΣΗ 4_2022 ΑΔΑ:9ΒΑ47ΛΗ-ΙΓΛ

ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση της με αριθμ. πρωτ. (οικ.) 294611/4521/28-12-2021 (ΑΔΑ: ΩΙ0Ζ7ΛΗ-4ΣΘ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί παράτασης συμβάσεων προσωπικού με σχέση Ι.Δ.Ο.Χ. , για τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι και 31.3.2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5_2022 ΑΔΑ:6ΓΒΘ7ΛΗ-ΕΙ6

ΘΕΜΑ 2ο: Συγκρότηση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων και επιτροπών, για το έτος 2022,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6_2022 ΑΔΑ:ΩΧΘΟ7ΛΗ-ΩΡΧ

ΘΕΜΑ 3ο: Συγκρότηση α)επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και/ή υπηρεσιών και β) επιτροπών παρακολούθησης/παραλαβής προμηθειών και/ή υπηρεσιών για το έτος 2022 στην Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 7_2022 ΑΔΑ:Ψ3657ΛΗ-87Κ

ΘΕΜΑ 4ο: Συγκρότηση επιτροπών του Ν. 4412/2016 της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8_2022 ΑΔΑ:9Υ8Μ7ΛΗ-Η5Ζ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 289326/7993/22-12-2021(ΑΔΑ:ΨΜ197ΛΗ-Θ0Ω) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί έγκρισης μετάθεσης της ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών των διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη στην Π.Ε. Φθιώτιδας λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9_2022 ΑΔΑ:9ΦΙΔ7ΛΗ-Φ28

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση της υπ.αριθμ.293987/5141/27-12-2021 (ΑΔΑ: 98277ΛΗ-ΨΓ4) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας που αφορά παράταση προθεσμιών υποβολής προσφορών και διαδικασιών αποσφράγισης σε δημοσιευμένους Διαγωνισμούς στο ΕΣΗΔΗΣ λόγω τεχνικής αδυναμίας του συστήματος στην Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 10_2022 ΑΔΑ:Ψ4Λ87ΛΗ-0ΧΓ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας η οποία απαιτείται λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και Οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11_2022 ΑΔΑ:ΨΛ217ΛΗ-ΑΥΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 12_2022 ΑΔΑ:6Τ997ΛΗ-ΧΕΛ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13_2022 ΑΔΑ:ΩΜ8Β7ΛΗ-Ι0Β

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_2022 ΑΔΑ:ΨΠΞΨ7ΛΗ-ΑΑΘ

ΘΕΜΑ 11ο:Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022».

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_2022 ΑΔΑ:6Ν417ΛΗ-90Η

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_2022 ΑΔΑ:9ΠΗΧ7ΛΗ-0ΗΗ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση του υπ.αριθμ. 12/2021 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016) Ηλεκτρονικού, Ανοιχτού, Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την :«Προμήθεια άλατος 2021-2022» ,προϋπολογισμού 166.426,40 € με ΦΠΑ, για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_2022 ΑΔΑ:ΨΤΚ07ΛΗ-ΓΑΩ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_2022 ΑΔΑ:Ψ7597ΛΗ-ΟΕ4

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση τροποποίησης πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600002 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2022 ΑΔΑ:: Ψ9ΚΕ7ΛΗ-ΖΟΧ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: “ΚΟΜΒΟΣ ΔΡΟΣΙΑΣ Ν.Α. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΣΥΝΕΧΙΣΗ)”

ανάδοχος: ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΥΓΚΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_2022 ΑΔΑ:6Β1Ρ7ΛΗ-878

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου :«ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ» ,προϋπολογισμού 712.425,00 € με ΦΠΑ 24%,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2022 ΑΔΑ:ΨΦΣ17ΛΗ-Γ0Ι

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δημοπράτησης του 3ου υποέργου : «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΝΟΤΙΩΣ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ», του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμός 3ου υποέργου : 130.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2022 ΑΔΑ:ΨΨΓΘ7ΛΗ-ΡΤΦ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δημοπράτησης του 4ου υποέργου : «MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΩΝ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ». του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμός 4ου υποέργου : 400.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2022 ΑΔΑ:9ΗΧΖ7ΛΗ-ΩΩΒ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της δημοπράτησης του έργου :

«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» Π.Ε. Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 220.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2022 ΑΔΑ:63ΛΥ7ΛΗ-5ΘΟ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙV ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του διαγωνισμού-δημοπρασίας, του έργου :«EΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ,ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΙΤΕΑΣ» ,προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ ,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25_2022 ΑΔΑ:6ΥΠΨ7ΛΗ-ΑΙΓ

ΘΕΜΑ 22ο: Ανακήρυξη μειοδότη του υποέργου 1 «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΑΝΘΗΛΗΣ, ΦΑΚΙΤΣΑΣ, Μ.ΒΡΥΣΗΣ-ΡΟΔΙΤΣΑΣ-ΑΥΛΑΚΙΟΥ, ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΜΟΣΧΟΧΩΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΤΟΕΒ ΤΗΣ Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ” ΤΗΣ 18-9-2020)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_2022 ΑΔΑ:665Ξ7ΛΗ-ΤΕΠ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου & συνολικής προθεσμίας της μελέτης : «ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΤΩΝ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ» ,Αναδόχου Σύμπραξη : «Κ/Ξ CNWAY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ- ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΡΙΜΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» ,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_2022 ΑΔΑ:6Τ0Α7ΛΗ-ΖΙΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης 240.000,00 €»,αναδόχου “ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΤΕ”,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2022 ΑΔΑ:ΨΕ9Ω7ΛΗ-ΣΑΒ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ» ,αναδόχου «ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2022 ΑΔΑ:9ΤΖΡ7ΛΗ-ΕΤΑ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση του πρακτικού 2.7/09-12-2021 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με το αίτημα του οριστικού αναδόχου «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΕΔΧ ΡΑΔΙΟΤΑΞΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΥΡΙΠΟΣ ΣΠΕ» για αντικατάσταση οχήματος της της 02/2020 με αρ. πρωτ. 142832/4292/20-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 3.616.736,71 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2022 ΑΔΑ:ΩΤ4Σ7ΛΗ-ΡΤ9

ΘΕΜΑ 27ο:α) Έγκριση 17ου πρακτικού ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», β) Διόρθωση της 1602/24-11-2020 (ΑΔΑ: 9I447ΛΗ-ΟΑ5″>”>447ΛΗ-ΟΑ5) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_2022 ΑΔΑ:ΨΟΥ67ΛΗ-Ω08

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_2022 ΑΔΑ:6ΑΧ47ΛΗ-ΔΔΣ

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση κήρυξης αναδόχου ως έκπτωτου και παρακράτησης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.638.075,05 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_2022 ΑΔΑ:9ΞΔΤ7ΛΗ-ΧΣΧ

ΘΕΜΑ 30ο: Διόρθωση των 1580/22-11-2021 και 1705/16-12-2021 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 100304.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2022 ΑΔΑ:9ΓΜ57ΛΗ-ΖΑ0

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της αριθ. πρωτ. 289607_7547/21-12-2021 (ΑΔΑ: Ω1ΓΦ7ΛΗ-2ΩΕ) απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδος, περί παράτασης χρόνου υποβολής των ηλεκτρονικών προσφορών των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, λόγω τεχνικής αδυναμίας του ΕΣΗΔΗΣ και ορισμού νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της αριθ.πρωτ. 280981_7342/13-12-2021 (AΔΑΜ: 21PROC009728373) 7ης Πρόσκλησης στα πλαίσια ΔΣΑ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας, για το σχολικό έτος 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2022 ΑΔΑ:ΩΤΜΩ7ΛΗ-ΓΔΣ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση των πρακτικών 20.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 135979)

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2022 ΑΔΑ:6ΕΩ57ΛΗ-ΠΚΠ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του πρακτικού 21.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης Προσφορών της 21/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 180884/4769/19-08-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009091219) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.182.251,03 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 136475)

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_2022 ΑΔΑ:ΨΠΝΞ7ΛΗ-ΖΒΩ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 279978/1463/10-12-2021 με ΑΔΑ:68Μ97ΛΗ-Θ1Ζ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό και ρίψη άλατος του επαρχιακού οδικού δικτύου Αράχωβας-Λιβάδι Παρνασσού-όρια Νομού-Χ. Κέντρο, και απομάκρυνση φερτών υλικών στον Κηφισό ποταμό στην Τ.Κ Ανθοχωρίου του Δ. Λιβαδειάς της Π.Ε. Βοιωτίας, την 11/12/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38_2022 ΑΔΑ:6ΛΞΦ7ΛΗ-ΩΨ8

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 287274/1500/18-12-2021 ,με ΑΔΑ:Ψ5Η57ΛΗ-ΡΧΟ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί, διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε.Βοιωτίας την 18/12/2021 μέχρι την περάτωση των εργασιών .

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2022 ΑΔΑ:Ω8Κ17ΛΗ-2ΗΙ

ΘΕΜΑ 36ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.289858/1507/21-12-2021, με ΑΔΑ:6ΘΡΒ7ΛΗ-ΗΗΨ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στον καθαρισμό από καταπτώσεις βράχων-αποκατάσταση οδού λόγω καθίζησης στο Ε.Ο.δίκτυο «Στεφάνης-Καμαρίου (όρια Νομού)» και στον καθαρισμό ρείθρων λόγω πλημμυρών στο Ε.Ο. δίκτυο «Πλαταιές –Μελισσοχώρι» την 21/12/2021 έως την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 40_2022 ΑΔΑ:69ΛΞ7ΛΗ-ΩΓ1

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 178373/615/13-08-2021 με ΑΔΑ:ΨΛ7Π7ΛΗ-2Μ3 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, στις 03-08-2021 στην περιοχή της Βόρειας Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_2022 ΑΔΑ:Ψ58Η7ΛΗ-99Γ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 284346/1083/15-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΩ637ΛΗ-ΗΛ9 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, στις 14-12-2021 στο ορεινό οδικό δίκτυο του όρους Δίρφυς, στις περιοχές Άγιου, Στενής, Στροπώνων, Αγίας Σοφίας, Γλυφάδας και Σέττας, στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_2022 ΑΔΑ:Ψ3ΞΝ7ΛΗ-Π2Ν

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 286467/806/17-12-2021 με ΑΔΑ: 6ΖΡΟ7ΛΗ-ΨΟΝ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Καθαρισμοί οδικού δικτύου και υδατορεμάτων από βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 10/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_2022 ΑΔΑ:6ΔΕ17ΛΗ-ΦΣΚ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 285982/804/18-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΘΧΟ7ΛΗ-Ν9Α απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. (Καθαρισμοί οδικού δικτύου από βροχοπτώσεις – χιονοπτώσεις από 17/12/2021 ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_2022 ΑΔΑ:ΨΦ2Φ7ΛΗ-ΘΧΤ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 292559/817/24-12-2021 με ΑΔΑ:6Θ207ΛΗ-0ΨΩ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί προμήθειας άλατος προς αντιμετώπιση εκτάκτων φυσικών φαινομένων (παγετός- χιονοπτώσεις από 17/12/2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_2022 ΑΔΑ:Ψ50Τ7ΛΗ-ΜΜ1

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 293696/822/27-12-2021 με ΑΔΑ:ΨΖΝΠ7ΛΗ-ΙΚΓ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Προστατευτικά μέτρα λόγω της κατολίσθησης βόρεια του Μικρού Χωριού).

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_2022 ΑΔΑ:ΨΜ057ΛΗ-Α33

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης τoυ Έργoυ: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021,Π.Ε. Ευρυτανίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_2022 ΑΔΑ:6ΨΜΩ7ΛΗ-8ΨΔ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς, κατολισθήσεις, και γενικότερα για την εκτέλεση του έργου της Πολιτικής Προστασίας, για πρόληψη ή αποκατάσταση ζημιών από έντονα φαινόμενα που υπάγονται στην κατηγορία των φυσικών καταστροφών, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, για παροχή υπηρεσιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_2022 ΑΔΑ:9Π4Μ7ΛΗ-Ζ7Η

ΘΕΜΑ 45ο:Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιόκτητων μηχανημάτων – οχημάτων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2022 ΑΔΑ:ΨΡΝ77ΛΗ-ΠΔΝ

ΘΕΜΑ 46ο: Έγκριση αναλυτικού μητρώου ιδιοκτητών μηχανημάτων – οχημάτων, (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, κατολισθήσεις, κοπή κλαδιών στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_2022 ΑΔΑ:9ΘΣ47ΛΗ-ΟΘΧ

ΘΕΜΑ 47ο:Έγκριση μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022 για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51_2022 ΑΔΑ:ΨΟΘΙ7ΛΗ-ΨΥΔ

ΘΕΜΑ 48ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 293153/9265/27-12-2021 (ΑΔΑ: 9ΠBM7ΛΗ-Ξ36″>GR”>7ΛΗ-Ξ36) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί κατάρτισης μητρώου οικονομικών φορέων (εταιριών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, κ.λ.π., στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Ευβοίας για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52_2022 ΑΔΑ:ΩΘ097ΛΗ-ΑΚΒ

ΘΕΜΑ 49ο:Έγκριση της υπ’αριθμ.295352/2021/29-12-2021 (ΑΔΑ:6Τ0Ι7ΛΗ-0ΘΔ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53_2022 ΑΔΑ:6ΖΣΩ7ΛΗ-0ΥΚ

ΘΕΜΑ 50ο:Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς και του Δήμου Δελφών για το έργο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ “ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΛΑΛΟΥΚΑ” ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54_2022 ΑΔΑ:Ω8ΡΗ7ΛΗ-94Θ

ΘΕΜΑ 51ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2022 και τον τακτικό προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55_2022 ΑΔΑ:9ΗΞ47ΛΗ-Ξ6Γ

ΘΕΜΑ 52ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας για το υποέργο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Π.Π.Ι. ΣΚΥΡΟΥ», προϋπολογισμού 322.400,00 € (με Φ.Π.Α.), που θα βαρύνει το έργο της ΣΑΕΠ066: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» με ενάριθμο 2019ΕΠ06600026, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56_2022 ΑΔΑ:6ΨΠΗ7ΛΗ-ΜΤΝ

ΘΕΜΑ 53ο:Έγκριση παράτασης της χρονικής διάρκειας της από 13-05-2021 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΑΠΘ για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Δράσεις ανάπτυξης της Μελισσοκομίας του Νομού Ευρυτανίας και ταυτοποίησης του παραγόμενου μελιού» Δράση IΙΙ: Ταυτοποίηση Μελιού Ν. Ευρυτανίας – Ανάδειξη της Ποιότητας και των Βιολογικών του Δράσεων» (ΑΔΑΜ: 21SYMV008613046 2021-05-17).

ΑΠΟΦΑΣΗ 57_2022 ΑΔΑ:6ΜΡΒ7ΛΗ-ΡΓΡ

ΘΕΜΑ 54ο:Περί άσκησης ή μη εφέσεως κατά της υπ’ αριθ. 270/2021 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (αγωγή κατά Θεοδ. Ξύδη και λοιπών 41 ατόμων).