19η Συνεδρίαση 2021 – 18/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 18ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 653_2021 ΑΔΑ: ΩΣΨΨ7ΛΗ-ΨΗ4

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των πρακτικών 14.1 και 14.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 14/2021 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 84082/2264/23-04-2021 για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 241.777,43 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 654_2021 ΑΔΑ:ΩΗΒ87ΛΗ-ΑΕΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση των πρακτικών 15.1 και 15.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 15/2021 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 88461/2384/29-04-2021 για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 32.175,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης

ΑΠΟΦΑΣΗ 655_2021 ΑΔΑ:Ψ0Γ27ΛΗ-5ΦΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 3ο: Διαβίβαση της με αριθμό 20/2021 Πράξης της Αναπληρώτριας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην Π.Ε. Φθιώτιδας και αίτημα για λήψη απόφασης άσκησης του ενδίκου βοηθήματος της Προσφυγής Ανάκλησης ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και διορισμό πληρεξουσίου Δικηγόρου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 656_2021 ΑΔΑ:6Ζ4Π7ΛΗ-ΨΡΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/2704-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 657_2021 ΑΔΑ:ΩΓΕ47ΛΗ-4Μ6

ΘΕΜΑ 2ο: Διαβίβαση δικογράφου και αίτημα για διορισμό Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Αγωγή του Πολύκαρπου Κωτσόπουλου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 658_2021 ΑΔΑ:9ΘΠΨ7ΛΗ-ΞΣΥ

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική  προστασία της

Π. Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659_2021 ΑΔΑ:ΩΤΣ27ΛΗ-42Ν

ΘΕΜΑ 4ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του επαναληπτικού συνοπτικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια συσκευασμένου ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 60.000,00 € με ΦΠΑ, β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 660_2021 ΑΔΑ:9ΨΚΦ7ΛΗ-5ΝΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση τρίμηνης παράτασης για την προμήθεια υγρών λιπαντικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας (Διεύθυνση Τεχνικών Έργων) Ευρυτανίας για ένα έτος, σύμφωνα με τους όρους της παραγράφου 4.3 Όροι Εκτέλεσης της Σύμβασης, του Κεφαλαίου 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ της υπ΄ αριθμ. 2/2019 Διακήρυξης (αριθμ πρωτ. 188609/3677/22-8-2019) και του άρθρου 9 των Συμβάσεων που έχουν υπογραφεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661_2021 ΑΔΑ: ΩΥΙΕ7ΛΗ-Φ78

ΘΕΜΑ 6ο:Αποδοχή της υπ αριθμ. 743/2021 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), ακύρωση της υπ’ αριθμ.162 απόφασης του Πρακτικού 6/902-2021 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και συμμόρφωση της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά της παρεμβαίνουσας για την ομάδα (Δ) του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662_2021 ΑΔΑ: 6Ρ4Ω7ΛΗ-786

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021) σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663_2021 ΑΔΑ:9ΩΦ87ΛΗ-Κ1Γ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664_2021 ΑΔΑ:ΩΖ5Γ7ΛΗ-ΤΙΑ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την Παροχή υπηρεσιών συμβούλου σχετικά με την εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας”, συνολικού προϋπολογισμού 74.400,00€ με ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 1/63754/2287/31-3-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 665_2021 ΑΔΑ:67Ν57ΛΗ-7Α5

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση: α) διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή Λίμνη Κρεμαστών του νομού Ευρυτανίας» προϋπολογισθείσας δαπάνης 73.377,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και β) των όρων Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666_2021 ΑΔΑ:Ω8ΛΤ7ΛΗ-ΑΤΙ

ΘΕΜΑ 11ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021».

Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021»Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 667_2021 ΑΔΑ:6ΒΙΦ7ΛΗ-ΠΟΒ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021,Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 668_2021 ΑΔΑ:ΩΑΣΒ7ΛΗ-ΔΞΦ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669_2021 ΑΔΑ:ΨΛΗ37ΛΗ-8ΨΨ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 670_2021 ΑΔΑ:67Ω57ΛΗ-7Φ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 073) για αμοιβή δικηγόρου, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671_2021 ΑΔΑ:628Α7ΛΗ-ΛΨΠ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Αναβάθμιση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Γρανίτσας Δήμου Αγράφων» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 340.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672_2021 ΑΔΑ:6ΞΒΣ7ΛΗ-9ΘΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Προυσού» Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673_2021 ΑΔΑ:ΨΓΘΓ7ΛΗ-ΘΔ3

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή επιχρισμάτων ,επισκευή όψεων & εξωτερικοί χρωματισμοί Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ιτέας» Π.Ε. Φωκίδας προϋπολογισμού 44.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 674_2021 ΑΔΑ:6ΙΙΤ7ΛΗ-5ΓΔ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Επούλωση λάκκων με άσφαλτο» Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 100.000€ με ΦΠΑ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 675_2021 ΑΔΑ:ΨΠΠΤ7ΛΗ-Χ25

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης από θαλάσσια διάβρωση της παραλίας Λουκισίων» Π.Ε. Εύβοιας,συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 52.419,35 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 65.000,00 € με ΦΠΑ), με τη διαδικασία του άρθ. 117 του Ν.4412/2016 (“Συνοπτικός διαγωνισμός”) και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 6 (“τιμή ή κόστος ως μοναδικό κριτήριο ανάθεσης”) συνδυαστικά με την περίπτωση 6.(δ) (“μελέτες που εκπονούνται σε ένα στάδιο κλπ.”)

ΑΠΟΦΑΣΗ 676_2021 ΑΔΑ:ΨΩ0Ψ7ΛΗ-6ΥΚ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Σηπιάδας» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 161.227,95€ (χωρίς ΦΠΑ) (ή 199.922,66 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 677_2021 ΑΔΑ:66ΠΙ7ΛΗ-ΞΤΖ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Μετοχίου» Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 241.843,85 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 299.886,37 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής .

ΑΠΟΦΑΣΗ 678_2021 ΑΔΑ:6ΕΠΒ7ΛΗ-Π5Ι

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση ανάθεσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης & αντιπλημμυρικής προστασίας ρέματος Χιλιαδούς»Π.Ε. Εύβοιας, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 241.173,55 € (χωρίς ΦΠΑ) (ή 299.055,20 € με ΦΠΑ), με την ανοικτή διαδικασία του άρθ. 27 του Ν.4412/2016 και με χρήση του άρθ. 86, παρ. 14 (“πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 679_2021 ΑΔΑ:6ΚΤ77ΛΗ-Ξ20

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών

Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας

του έργου «Διαμόρφωση δασύλλιου κεντρικής παραλίας Νέας

Αρτάκης» Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 680_2021 ΑΔΑ:ΨΓΞΙ7ΛΗ-ΙΥΦ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση: α) πρακτικού (IΙΙ) αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Διαχείριση άρδευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2021-2022» Π.Ε. Βοιωτίας, προϋπολογισμού 263.748,30 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% & των δικαιωμάτων προαίρεσης) και β) κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 681_2021 ΑΔΑ:Ψ4ΠΡ7ΛΗ-Υ7Ξ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Πρακτικού 1 Μειοδοτικού συνοπτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και λειτουργία αντλιοστασίων άρδευσης Κωπαϊδας αρδευτικής περιόδου έτους 2021»προϋπολογισμού 74.400,00€ (με ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 682_2021 ΑΔΑ:6Β6Τ7ΛΗ-ΩΓΖ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 86197/299/27-04-2021 (ΑΔΑ:ΩΖΥ97ΛΗ-4ΥΔ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Shape1

6