19η Συνεδρίαση 2023 – (16-05-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

19_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 16ης Μαΐου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

19η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 517_2023 ΑΔΑ: 9ΛΤΖ7ΛΗ-ΨΡΔ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για εξωδικαστική επίλυση διαφοράς που αφορά σε αποζημίωση ζημίας αυτοκινήτου της Λεμονιάς Παπακωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 518_2023 ΑΔΑ: ΨΕΑ37ΛΗ-ΒΒΨ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση αίτησης-κλήσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατόπιν της υπ’ αριθ 4343/2022 μη οριστικής απόφασης του Εφετείου Αθηνών [σχετικά με τη διάλυση του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 519_2023 ΑΔΑ: 98ΣΗ7ΛΗ-Π6Χ

ΘΕΜΑ 3ο: Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 520_2023 ΑΔΑ: ΨΑΨΡ7ΛΗ-Ο6Ε

ΘΕΜΑ 4ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 521 _2023 ΑΔΑ: ΨΛΞΥ7ΛΗ-318

ΘΕΜΑ 5ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 522_2023 ΑΔΑ: 927Π7ΛΗ-542

ΘΕΜΑ 6ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 523_2023 ΑΔΑ: 90Ε07ΛΗ-ΟΥ2

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας & Αλιευτικής Πολιτικής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 524_2023 ΑΔΑ: 99Δ37ΛΗ-ΧΝΒ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Σ.Ε., κ. Δημητρίου Βουρδάνου, για τη συμμετοχή του στην 67η Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «SUMMER FANCY FOOD SHOW 2023», 25-27 Ιουνίου 2023, JACOB JAVITS, Νέα Υόρκη – Η.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 525_2023 ΑΔΑ:60ΜΖ7ΛΗ-Δ06

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση των Επιτροπών Παρακολούθησης και Πιστοποίησης ανά Περιφερειακή Ενότητα και της Επιτροπής Συντονισμού και Παραλαβής του έργου με τίτλο: «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, τα έτη 2023,2024 & 2025».

ΑΠΟΦΑΣΗ 526_2023 ΑΔΑ: 6ΒΟ67ΛΗ-ΨΩ9

  1. ΘΕΜΑ 10ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων:

  2. 1) Από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Μαΐου- Ιουνίου- Ιουλίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού τους και για την κάλυψη δαπανών τους – Δ΄ Κατανομή, έτους 2023.

  3. 2) Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Πρόγραμμα Γεωργικών προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 527_2023 ΑΔΑ: 68ΨΨ7ΛΗ-ΗΦΘ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) πρακτικού Ι της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την «Συντήρηση οδικού δικτύου», υποέργο: «Εργασίες πρασίνου και καθαρισμοί τάφρων και ερεισμάτων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη και β) ματαίωση & επαναπροκήρυξη της σχετικής διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 528_2023 ΑΔΑ: 6ΤΞΡ7ΛΗ-7ΨΚ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – εγκιβωτισμός ρέματος ‘’ΠΛΑΤΑΝΙΑ’’ Τ.Κ. Μικρού Χωριού Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 263.684,22 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 529 _2023 ΑΔΑ: 9Η4Σ7ΛΗ-ΚΑ3

ΘΕΜΑ 13ο: Εξουσιοδότηση για συλλογή και αποστολή στην Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. (πρώην Α.Ε.Π.Π.) του πλήρους φακέλου της υπόθεσης της Προδικαστικής Προσφυγής της εργοληπτικής επιχείρησης «SICAP » με ΓΑΚ/ΕΑΔΗΣΥΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 652/05-05-2023 κατά της υπ’ αρ. 420/11-04-2023 (πρακτικό 15, θέμα 19ο, ΑΔΑ 63Ψ97ΛΗ-6ΥΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Σ.Ε. περί έγκρισης του πρακτικού ΙΙ που αφορά στον έλεγχο των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ: 194683 του έργου: «Προστασία παράκτιας ζώνης Πλατάνας Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 530_2023 ΑΔΑ: Ψ97Ε7ΛΗ-79Μ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», συμβατικού ποσού 791.476,44 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 531_2023 ΑΔΑ: 6Σ8Ε7ΛΗ-27Σ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 92326/8-05-2023 με ΑΔΑ:67ΕΗ7ΛΗ-ΑΡΕ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών [κοπή δέντρων επί τμήματος της Ε.Ο. 38 (Μάκρη-Μακρακώμη) του οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 532_2023 ΑΔΑ :ΨΠΨΨ7ΛΗ-Κ3Μ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: «Προμήθεια Δομικών Υλικών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 99.733,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% και β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.