19η Συνεδρίαση 2022 – (24-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ης _24-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 715_2022 ΑΔΑ: 92ΛΣ7ΛΗ-ΘΨΘ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Ανάθεση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 716_2022 ΑΔΑ: ΩΥΩΒ7ΛΗ-7ΒΖ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της δεύτερης συμπληρωματικής της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 717_2022 ΑΔΑ: ΩΧΡΗ7ΛΗ-ΔΦΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ευαγγέλου – Παρασκευά Δημητρέλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 718_2022 ΑΔΑ: Ω2827ΛΗ-37Ω

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την ανακοπή του Αθανασίου Κουρουμπέτση].

ΑΠΟΦΑΣΗ 719_2022 ΑΔΑ: ΨΦΙΨ7ΛΗ-5ΜΩ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την αγωγή του Βασιλείου – Αλεξάνδρου Νακόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 720_2022 ΑΔΑ: Ω8ΡΜ7ΛΗ-ΦΜΓ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της εταιρείας με την επωνυμία «ΒΙΟΚΟΤ Α.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 721_2022 ΑΔΑ: 6ΩΣ07ΛΗ-ΡΥ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοικτού, ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την «Αντιπλημμυρική προστασία χειμάρρων Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 722_2022 ΑΔΑ: 9ΗΤΝ7ΛΗ-ΧΜΙ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση των πρακτικών 27.1 και 27.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 27/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 85486/2677/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010424050 2022-04-19) πρόσκλησης, για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.574,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158789).

ΑΠΟΦΑΣΗ 723_2022 ΑΔΑ: 9Ψ8Κ7ΛΗ-ΦΧΥ

ΘΕΜΑ 7ο: α) Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023». β) Διόρθωση της υπ΄αριθ. 404/16-03-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΩΣ7ΛΗ-ΦΦ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 724_2022 ΑΔΑ: ΨΞΑ87ΛΗ-ΑΤΝ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα Α, Β, Γ και Δ Τμήματα, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς, τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 546.927,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 725_2022 ΑΔΑ: 9ΙΚΤ7ΛΗ-Α1Ω

ΘΕΜΑ 9ο: Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 661/10-05-2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών – Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 726_2022 ΑΔΑ: ΡΨ2Ι7ΛΗ-ΥΝΡ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) χρόνων, για το πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 – 67ετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 727_2022 ΑΔΑ: 99ΒΘ7ΛΗ-0ΞΤ

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση σύμβασης προσωπικού ενός (1) ατόμου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), με σκοπό την κάλυψη αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση των δασικών πυρκαγιών και είχαν ως αποτέλεσμα την κήρυξη περιοχών της Π.Ε. Εύβοιας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 728_2022 ΑΔΑ: ΡΩΩ57ΛΗ-ΩΕ6

ΘΕΜΑ 12ο: Παραχώρηση χρήσης Ισοπεδωτή (Grader), ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας, στον Δήμο Χαλκιδέων, για συντήρηση αγροτικού & δασικού οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 729_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΕΨ7ΛΗ-ΑΧΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υλοποίησης έργου ενταγμένου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Π.Ε. Ευρυτανίας, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 730_2022 ΑΔΑ: 93ΠΣ7ΛΗ-ΛΙΣ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566, από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 731_2022 ΑΔΑ: 6Ι227ΛΗ-ΤΩΦ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 732_2022 ΑΔΑ: 6ΒΜΘ7ΛΗ-11Ι

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 733_2022 ΑΔΑ: ΩΤΑΘ7ΛΗ-Ν4Ζ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 734_2022 ΑΔΑ: 9Δ9Ρ7ΛΗ-Λ19

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 735_2022 ΑΔΑ: 618Μ7ΛΗ-3Γ0

ΘΕΜΑ 19ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Στυλίδας” για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Στυλίδας (β΄ φάση)». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 736_2022 ΑΔΑ: ΩΥΗ07ΛΗ-Σ9Τ

ΘΕΜΑ 20ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας” για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ε. Φθιώτιδας έτους 2018 έργο με τίτλο: «Περίφραξη γυμνασίου – λυκείου Ελάτειας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 737_2022 ΑΔΑ: ΩΔΜΖ7ΛΗ-ΨΞΥ

ΘΕΜΑ 21ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του “Δήμου Χαλκίδας” για το έργο της ΣΑΕΠ066, με κ.ε. 2021ΕΠ06600004 και τίτλο: «Προμήθεια, μεταφορά & εγκατάσταση μονάδων αιθουσών (διδασκαλίας – γραφείων) & χώρων υγιεινής (w.c) διαφόρων συστημάτων ελαφράς λυόμενης προκατασκευής για την στέγαση του ΕΕΕΕΚ Χαλκίδας». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 738_2022 ΑΔΑ: ΩΧΝ77ΛΗ-ΨΨΜ

ΘΕΜΑ 22ο: Τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” και του φορέα υπό την επωνυμία «HOPE GENESIS ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, για την «Παροχή ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του τοκετού σε γυναίκες, μόνιμες κάτοικοι ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια πολιτικών αντιμετώπισης της υπογεννητικότητας», η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 317/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6Ε5Β7ΛΗ-Φ55).

ΑΠΟΦΑΣΗ 739_2022 ΑΔΑ: Ω8437ΛΗ-ΧΒΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση και τοποθέτηση στηθαίων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φωκίδας», προϋπολογισμού 100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 740_2022 ΑΔΑ: Ψ5Υ77ΛΗ-ΡΜΚ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων διευθέτησης χειμάρρου Σωρροί Τριζονίων», προϋπολογισμού 149.792,40 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 741_2022 ΑΔΑ: 65ΣΗ7ΛΗ-ΑΦ6

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της διακήρυξης και των λοιπών συμβατικών τευχών για την «Κατασκευή περίφραξης με μεταλλικά κιγκλιδώματα στη γέφυρα Πυρίου Θήβας», προϋπολογισμού: 120.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 742_2022 ΑΔΑ: ΨΝ1Θ7ΛΗ-ΣΩΚ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ της επιτροπής διαγωνισμού, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για αντιπλημμυρική προστασία – ποταμοί Μέλας (Μαυροπόταμος) Παστέλικας και Ποταμάκι, συνολικού μήκους 32 ΚΜ», Π.Ε. Βοιωτίας, προεκτιμώμενης αμοιβής 1.299.122,96 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 743_2022 ΑΔΑ: 9ΟΖ87ΛΗ-5ΥΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Διαμόρφωση παραλίας Ν. Αρτάκης – β΄ φάση», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 744_2022 ΑΔΑ: 66ΚΚ7ΛΗ-Ο1Τ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας για τα έτη 2019 – 2020».

ΑΠΟΦΑΣΗ 745_2022 ΑΔΑ: 9ΠΔ67ΛΗ-3Ν4

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου περιοχής Δίρφυς για το έτος 2020», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 746_2022 ΑΔΑ: Ψ36Χ7ΛΗ-Υ9Χ

ΘΕΜΑ 30ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση καταστροφής λόγω καθίζησης οδοστρώματος και διαμόρφωση πρανών στην οδό που συνδέει τον Αγ. Κωνσταντίνο με τον οικισμό Άγναντης από: Χ αρχή=400116, Ψαρχή=4289469 έως Χ πέρας =402486, Ψ πέρας = 4285258», προϋπολογισμού 560.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 747_2022 ΑΔΑ: ΨΝΜΞ7ΛΗ-ΗΝ3

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου Σ.Π.Ε (Τακτοποιητικού) και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες της Π.Ε.Ο. Θήβας – Λιβαδειάς στο τμήμα της παράκαμψης Αλιάρτου», προεκτιμώμενης αμοιβής 1.341.718,63 € χωρίς ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 748_2022 ΑΔΑ: 9Υ2Κ7ΛΗ-Ν6Θ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 1ου Σ.Π.Ε ( Τακτοποιητικού) της μελέτης: «Συμπληρωματικές μελέτες ανάδειξης – ανάπλασης του αρχαιολογικού χώρου Κύνου Λιβανατών Ν. Φθιώτιδας», προεκτιμώμενης αμοιβής 40.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 749_2022 ΑΔΑ: 6Ξ2Θ7ΛΗ-7Χ9

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 106635/457/16-05-2022 (ΑΔΑ: ΨΘΠΚ7ΛΗ-1ΓΟ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί συμπληρωματικής διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Βοιωτίας (Καθαρισμοί Αντιπυρικών λουρίδων και οδών Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 750_2022 ΑΔΑ: Ψ4537ΛΗ-ΘΒΣ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 751_2022 ΑΔΑ: 6ΠΩ37ΛΗ-ΔΞ0

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 51182/232/9-03-2022 (ΑΔΑ: Ψ9087ΛΗ-1ΧΤ) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών από την εκδήλωση χιονοπτώσεων, από τις 09-03-2022, λόγω της κακοκαιρίας «ΦΙΛΙΠΠΟΣ» στον Νομό Ευβοίας.