18η Συνεδρίαση 2023 – (09-05-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

18_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 9ης Μαΐου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 484_2023 ΑΔΑ: Ψ6ΚΕ7ΛΗ-ΙΔΝ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485_2023 ΑΔΑ: 94ΙΒ7ΛΗ-ΝΚΝ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 86089/27-4-2023 απόφασης Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί σύνταξης και κατάθεσης παρέμβασης κατ’ αρ. 328 παρ. 3 του Ν.4700/2020 υπέρ της από 11/4/2023 ασκηθείσας Προσφυγής ενώπιον του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου [σχετικά με την υπ’ αριθ. 24/28-3-2023 Πράξη της Υπηρεσίας Επιτρόπου Π.Ε Φθιώτιδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 486_2023 ΑΔΑ: 9ΗΨΛ7ΛΗ-Ν29

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την έφεση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά Π.Ε. Ευρυτανίας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 487_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΞΖ7ΛΗ-Ψ6Υ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την έφεση του του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά Π.Ε. Φωκίδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 488_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΖΧ7ΛΗ-ΦΦΧ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών [σχετικά με την έφεση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» κατά Π.Ε. Φθιώτιδας].

ΑΠΟΦΑΣΗ 489_2023 ΑΔΑ: Ψ0Ζ57ΛΗ-ΙΙΧ

ΘΕΜΑ 5ο: Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής των υπηρεσιών «Ναύλωσης δύο τουριστικών σκαφών και δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας» βάση του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 490_2023 ΑΔΑ: ΨΕΝΖ7ΛΗ-ΛΦΤ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακού οχήματος σε αιρετό της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που δεν κατέχει οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 491_2023 ΑΔΑ: Ρ63Σ7ΛΗ-ΙΣΖ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση παραχώρησης χρήσης με χειριστή, του ελαστιχοφόρου φορτωτή CAT 950 G-ΜΕ 123055, ιδιοκτησίας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Εύβοιας, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου για συντήρηση δασικού & αγροτικού οδικού δικτύου, κατά το διάστημα της αντιπυρικής περιόδου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 492_2023 ΑΔΑ: Ψ02Υ7ΛΗ-ΑΝΓ

ΘΕΜΑ 8ο: Α) Μεταφορά μαθητών με ιδιώτες μεταφορείς στο πλαίσιο παροχής δημόσιας υπηρεσίας, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κτλ) λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης σε ορεινές, δύσβατες ή νησιωτικές περιοχές στον Νομό Ευβοίας, για το σχολικό έτος 2022-2023 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 680/4-1-2023 (ΦΕΚ 7Β΄/5-1-2023) Κ.Υ.Α. με θέμα: «Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ».
Β) Έγκριση όρων Πρόσκλησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493_2023 ΑΔΑ: 6ΙΞΤ7ΛΗ-ΤΛ8

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ – απαλλαγής υπολόγων έτους 2022 για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 494_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΒΛ7ΛΗ-ΜΨ6

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 495_2023 ΑΔΑ: Ψ0777ΛΗ-ΖΣΓ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου της Π.Στ.Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 496_2023 ΑΔΑ: ΨΘΚΑ7ΛΗ-ΙΟΓ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνεs Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 497_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΒΟ7ΛΗ-ΤΙΧ

ΘΕΜΑ 13ο:α) Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής».β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023 δεκτικού ΚΑΕ 0719,0722 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 498_2023 ΑΔΑ: ΩΝ7Β7ΛΗ-8Ο2

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 499_2023 ΑΔΑ: 6Η2Ξ7ΛΗ-ΒΦΩ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 500_2023 ΑΔΑ: 6Ρ5Χ7ΛΗ-ΟΣΨ

ΘΕΜΑ 16ο: Α.Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023.Β.Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0832 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 501_2023 ΑΔΑ: Ψ1Ζ47ΛΗ-Μ1Ξ

ΘΕΜΑ 17ο: Διόρθωση της υπ΄ αριθμ. 50/25-01-2023 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε., περί έγκρισης απόδοσης λογαριασμών ΧΕΠ – απαλλαγής υπόλογων για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 502_2023 ΑΔΑ: 62ΓΞ7ΛΗ-1ΑΖ

ΘΕΜΑ 18ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 503_2023 ΑΔΑ: ΨΩΙΝ7ΛΗ-ΙΩ0

ΘΕΜΑ 19ο: Α) Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022-2024», του ενάριθμου 2022ΝΠ26600008 (πρώην 2014ΕΠ56600015) με τίτλο «Εργασίες Αποχιονισμού στο Εθνικό & Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών της Π.Ε. Ευρυτανίας».
Β) Διόρθωση των υπ’ αριθ. 46/2022, 1782/2022 και 26/2023 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 504_2023 ΑΔΑ: Ω88Ψ7ΛΗ-ΗΕΘ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης έργου με τίτλο: «Εργασίες πρόληψης αντιπυρικής περιόδου – χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε. Ευρυτανίας» ,στον άξονα 4.8 «Οδική ασφάλεια» του «ΠΠΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 505_2023 ΑΔΑ: 6ΛΑ07ΛΗ-ΑΑ6

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη Άξονα Προτεραιότητας «4.3-ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ δυνάμει της Πρόσκλησης με κωδικό Π89-4.4 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τίτλο:«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ (2018ΕΠ06600053)» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού 471.000,00 € με τον Φ.Π.Α. στο «ΠΠΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 506_2023 ΑΔΑ: ΨΨ177ΛΗ-ΦΛΔ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ – ΡΟΣΚΑ (Α’ ΦΑΣΗ)» της Π.Ε. Ευρυτανίας , προϋπολογισμού 1.199.999,99 € και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 507_2023 ΑΔΑ: 6Δ317ΛΗ-8ΟΩ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού κατακύρωση αναδόχου για το έργο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ» της Π.Ε.Ευρυτανίας ,προϋπολογισμού 340.000,00 € με τον Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508_2023 ΑΔΑ: ΨΜΟΙ7ΛΗ-ΕΩ3

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΒΙΕΣ – ΗΛΙΑ – Λ. ΑΙΔΗΨΟΥ» της Π.Ε.Εύβοιας, [Πρόγραμμα ένταξης: Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGeneration EU από μέσα από το έργο “Sub 2 – 16631_Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας”, με Κ.Α. 2022ΤΑ05500000 Προϋπολογισμού 12.000.000,00 €].

ΑΠΟΦΑΣΗ 509_2023 ΑΔΑ: 655Η7ΛΗ-ΗΞΓ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΥΣΤΟΥ» της Π.Ε.Εύβοιας, προϋπολογισμού 550.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 510_2023 ΑΔΑ: 6Μ4Ω7ΛΗ-Ρ5Ω

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση α) των επί μέρους μελετών της 2ης φάσης (Προκαταρκτική Μελέτη Υδραυλικών Έργων, Γεωργοοικονομική Μελέτη και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων).

β) Χορήγηση παράτασης του συνολικού χρόνου εκπόνησης της σύμβασης,της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ» της Π.Ε.Φθιώτιδας ,συμβατικής αμοιβής: 291.973,00 €, χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 511_2023 ΑΔΑ: 6ΠΙΔ7ΛΗ-ΟΩΥ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟ Αρ. 27 ΠΕΡΙΟΧΗ “ΒΙΟΠΑ” ΑΜΦΙΣΣΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού μελέτης 1.820.000,00€,αναδόχου: «ΓΕΩΔΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 512_2023 ΑΔΑ: Ψ7ΛΕ7ΛΗ-ΥΦΜ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για τον «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 1/32280/16-2-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012148518).

ΑΠΟΦΑΣΗ 513_2023 ΑΔΑ: ΨΨΖΒ7ΛΗ-ΚΘ2

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την σύναψη σύμβασης: “Ναύλωση τουριστικών σκαφών και η δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας“, προϋπολογισμού 101.373,72€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 514_2023 ΑΔΑ: 6ΤΛΡ7ΛΗ-ΔΞΗ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση και παραλαβή της Υπηρεσίας:«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΤΟΛΟΦΩΝΑΣ» της Π.Ε.Φωκίδας, προϋπολογισμού 9.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 515_2023 ΑΔΑ: ΨΜΒ57ΛΗ-ΨΞΦ

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για δύο έτη 2023-2025», προϋπολογισμού 206.902,11€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 10% & ΦΠΑ 24%), 151.687,76€ (άνευ Δικαιώματος Προαίρεσης 10% & ΦΠΑ 24%), β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη , γ) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 516_2023 ΑΔΑ: 94Ε07ΛΗ-83Ο

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την υλοποίηση του έργου της «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2022-2024» της Π.Ε.Βοιωτίας προϋπολογισμού 638.570,15€ με τον Φ.Π.Α.