18η Συνεδρίαση 2022 – (17-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 675_2022 ΑΔΑ: 6Θ937ΛΗ-8Θ8

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ) για απασχόληση στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας) κατά την περίοδο 2022-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 676_2022 ΑΔΑ: 6ΤΓΩ7ΛΗ-ΟΘΩ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:α) Απόρριψη προσφοράς για το τμήμα 1 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 για την “Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 2.255.817,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα” και β) Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 2 του διαγωνισμού (Αριθμ. Πρόσκλησης 23104/1183/3-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010001078).

ΑΠΟΦΑΣΗ 677_2022 ΑΔΑ: Ω2ΕΜ7ΛΗ-ΥΙΞ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 14/12-04-2022 (ΑΔΑ:ΩΣ2Ι7ΛΗ-ΔΝΞ)- και 15/18-04-2022 (ΑΔΑ: 69ΚΩ7ΛΗ-ΜΨΥ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 678_2022 ΑΔΑ: ΨΞΔ47ΛΗ-ΣΚΩ

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. (Οικ.): 95501/354/ 4 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί Διορισμού πληρεξουσίων δικηγόρων για την εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Εφετείο Λαμίας [Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης για το έργο “Κατασκευή κόμβου Ξηριώτισσας”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 679_2022 ΑΔΑ: Ψ9ΞΚ7ΛΗ-686

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.): 95349/353/ 4 Μαΐου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη, περί διορισμού Δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Εφετείο Λαμίας [Προσδιορισμός οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης «Κατασκευή οδού σύνδεσης ΠΑΘΕ Πορθμείο Γλύφας, τμήμα από χθ 8+120 έως 11+625,05»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 680_2022 ΑΔΑ: 94Λ57ΛΗ-1ΑΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Γεωργίου Μακρυγιάννη]

ΑΠΟΦΑΣΗ 681_2022 ΑΔΑ: ΨΕΡΔ7ΛΗ-ΘΣΛ

ΘΕΜΑ 5: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα της Περιφέρειας να προχωρήσει στην αποστολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα του Α.Β.Κ. 75 δημοσίου ακινήτου στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 682_2022 ΑΔΑ: ΨΕΠΖ7ΛΗ-Φ56

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 2 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 182.487,32€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή” (Αριθμ. Διακήρυξης 4/46779/4878/3-3-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC010148774).

ΑΠΟΦΑΣΗ 683_2022 ΑΔΑ: 9ΠΞ27ΛΗ-ΦΥΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά τον ανοικτό διαγωνισμό «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του προγράμματος συλλογικής καταπολέμησης του δάκου ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π. Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 221.875,50 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 684_2022 ΑΔΑ: 9ΝΡΛ7ΛΗ-ΟΥ0

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κ. Ηλία Σανίδα, για την συμμετοχή του στην Ολομέλεια των Προέδρων των Περιφερειακών Συμβουλίων της Χώρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 685_2022 ΑΔΑ: 9Θ0Γ7ΛΗ-ΜΞ7

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας, του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου τομέων Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, και ενός περιφερειακού συμβούλου, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ ΤΗΣ Π. Σ. Ε. (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΠ 2022)”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 686_2022 ΑΔΑ: 65ΦΗ7ΛΗ-ΣΔΝ

ΘΕΜΑ 10ο: Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 452/2022 (ΑΔΑ:9ΛΖΡ7ΛΗ-71Ζ ) και 389/2022 (ΑΔΑ: ΨΧΡΥ7ΛΗ-ΧΘΘ) αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. και του εγκριθέντος σε αυτές πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 1/27191/1294/9-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010028800).

ΑΠΟΦΑΣΗ 687_2022 ΑΔΑ: 96ΙΩ7ΛΗ-0ΛΕ

ΘΕΜΑ 11ο: Ματαίωση του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού, για την “Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή”, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 1/27191/1294/9-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010028800).

ΑΠΟΦΑΣΗ 688_2022 ΑΔΑ: ΩΧ7Α7ΛΗ-ΛΒ9

ΘΕΜΑ 12ο: : Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 689_2022 ΑΔΑ: ΩΣΔ37ΛΗ-ΡΣΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 690_2022 ΑΔΑ: ΩΧΟΥ7ΛΗ-ΑΕΜ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 691_2022 ΑΔΑ: 6ΙΛΥ7ΛΗ-ΛΜ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 692_2022 ΑΔΑ: 6ΡΝΙ7ΛΗ-ΜΜΙ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 693_2022 ΑΔΑ: 9Λ7Ο7ΛΗ-ΛΘΒ

ΘΕΜΑ 17ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022» και Β)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 694_2022 ΑΔΑ: 6ΓΒ37ΛΗ-ΨΙΦ

ΘΕΜΑ 18ο: Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών για τα δρομολόγια κολύμβησης 3ου τριμήνου στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 7ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2021-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 695_2022 ΑΔΑ: 6ΞΚ27ΛΗ-1Χ0

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των πρακτικών 26.2 και 26.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 26/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 81789/2602/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010395931 2022-04-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 533.129,94€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158788).

ΑΠΟΦΑΣΗ 696_2022 ΑΔΑ: 60ΧΞ7ΛΗ-ΑΝΙ

ΘΕΜΑ 20ο: Δημοπράτηση του υποέργου: «Συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών στο Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Φθιώτιδας 2021» του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό 2014ΕΠ56600004 Της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ566», προϋπολογισμού 300.000,00 € (με ΦΠΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ 697_2022 ΑΔΑ: 9ΞΔΦ7ΛΗ-Π2Κ

ΘΕΜΑ 21ο: : Σύμφωνη γνώμη Ο.Ε. για παραλαβή της μελέτης : «Εκπόνηση μελέτης αποκατάστασης παλαιού γεφυριού επί του Βοιωτικού Κηφισού» συμβατικής αμοιβής 29.758,07 € , χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 698_2022 ΑΔΑ: ΨΦΒ47ΛΗ-Γ61

ΘΕΜΑ 22ο: : Έγκριση του Υδραυλικού μέρους της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης ρεμάτων περιοχής Αρκίτσας, Λιβανατών και Αταλάντης και κτηματικής περιφέρειας Τ.Κ. Μαρτίνου, Λάρυμνας, Μαλεσίνας, Θεολόγου του Δήμου Λοκρών»

ΑΠΟΦΑΣΗ 699 _2022 ΑΔΑ: 9ΨΤ37ΛΗ-ΕΣΠ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 3ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Καρπενησίου 2021»Π.Ε. Ευρυτανίας, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 185037, προϋπολογισμού 370.000,00€, και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 700_2022 ΑΔΑ: 938Ψ7ΛΗ-ΙΚΙ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση-αποκατάσταση βλαβών-κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων 2021»,Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 370.000,00€ με ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 184844 και κατακύρωση της σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 701_2022 ΑΔΑ: 9ΤΨΩ7ΛΗ-4ΚΙ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση γεφυρών belley Π.Ε.Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 187903, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 702_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΑΟ7ΛΗ-ΖΔΕ

ΘΕΜΑ 26ο: Επανυποβολή 1ου πρακτικού προς έγκριση μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοπράτησης του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή “Πάνταβρεχει” του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00 €, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 186749.

ΑΠΟΦΑΣΗ 703_2022 ΑΔΑ: 6ΘΙΨ7ΛΗ-ΖΜΗ

ΘΕΜΑ 27ο: Επανυποβολή Πρακτικού Ι προς έγκριση μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου της δημοπράτησης του έργου :«Αποκατάσταση γεφυριών στην περιοχή της Κωπαϊδας» Π.Ε. Βοιωτίας προϋπολογισμού 530.000,00 € (με δαπάνη ΓΕ&ΟΕ 18%, απρόβλεπτα 15%, απολογιστικά, αναθεώρηση και ΦΠΑ 24%). Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:182660

ΑΠΟΦΑΣΗ 704_2022 ΑΔΑ: 67Ι37ΛΗ-0ΞΖ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ του Γνωμοδοτικού Οργάνου της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας» Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας προϋπολογισμού 690.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 705_2022 ΑΔΑ: ΩΥΥ17ΛΗ-Υ53

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας στο έργο: «Στεγανοποίηση & αποκατάσταση της παροχετευτικότητας καναλιού Υλίκης-Κάστρου» αναδόχου ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..

ΑΠΟΦΑΣΗ 706_2022 ΑΔΑ: ΩΧΠ07ΛΗ-1ΚΓ

ΘΕΜΑ 30ο: α) Χορήγηση παράτασης συνολικού χρόνου εκπόνησης της μελέτης : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΥ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ, Δ.Δ. ΛΥΓΑΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ», β) Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης και γ) Υποκατάσταση μέλους της αναδόχου σύμπραξης μελετητών « ΓΕΩΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε.– ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. – ΤΟΜΗ Α.Ε.Μ.Ε.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 707_2022 ΑΔΑ: 6ΣΑ47ΛΗ-7ΤΩ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και σηματοδότησης οδικού δικτύου Ν.Εύβοιας για τα έτη 2020-2022» αναδόχου ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΚΩΝ//ΝΟΥ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 708_2022 ΑΔΑ: Ψ5Ν97ΛΗ-9ΙΗ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο της της ΣΑΕΠ066, με Κ.Α 2018ΕΠ06600074 με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΟΥΝΗ – ΑΛΕΣΤΙΑ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 709_2022 ΑΔΑ: 61ΧΒ7ΛΗ-Η2Δ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση 2ης τροποποίησης της από 8 Δεκεμβρίου 2017 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης και, συγκεκριμένα, του άρθρου 4 που αφορά στη χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του έργου της ΣΑΕΠ066 με ΚΑ. 2016ΕΠ06600015 και τίτλο: «Αποκατάσταση και Συντήρηση Δομικού Υλικού του Αρχαίου θεάτρου Ερέτριας»

ΑΠΟΦΑΣΗ 710_2022 ΑΔΑ: Ψ7ΚΞ7ΛΗ-6ΡΙ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση σύναψης του σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, με την «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΕΥΔΑΠ» για τη διάθεση ακατέργαστου ύδατος για το έτος 2022 ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 711_2022 ΑΔΑ: 9ΠΤ57ΛΗ-ΝΜ0

ΘΕΜΑ 35ο: Συμπληρωματική της 4ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 712_2022 ΑΔΑ: 6ΚΡΤ7ΛΗ-ΤΗΖ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου: «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 και 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 713_2022 ΑΔΑ: 6ΜΤΡ7ΛΗ-1ΒΞ

ΘΕΜΑ 37ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 99826/441/10-05-2022 με ΑΔΑ:Ψ6ΙΗ7ΛΗ-0ΦΖ(Ορθή Επανάληψη), απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή Ιδιωτικών Μηχανημάτων για εργασίες πρόληψης δασικών πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Βοιωτίας – Καθαρισμοί Αντιπυρικών λουρίδων και οδών. (Σχέδιο ΙΟΛΑΟΣ).