18η Συνεδρίαση 2021 – 11/05/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ης ΜΑΪΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

Ορθή Επανάληψη Απόσπασμα Πρακτικού 18/11-05-2021, Θέμα 14ο

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2021 ΑΔΑ: ΨΝΟΝ7ΛΗ-ΩΩ4

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 17/2704-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2021 ΑΔΑ:ΩΜ5Α7ΛΗ-ΟΥ5

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της από 9-04-2021 επιταγής προς εκτέλεση δυνάμει της υπ’ αριθμ. 186/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Χαλκίδας (Τακτική Διαδικασία).

ΑΠΟΦΑΣΗ 609_2021 ΑΔΑ:65Π97ΛΗ-ΠΙΖ

ΘΕΜΑ 3ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό απόφασης ΔΔΠ 2144/2020 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 610_2021 ΑΔΑ:Ω1297ΛΗ-ΛΗΒ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου για απόκρουση της αίτησης αναστολής του οικοδομικού συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αστικός Παραθεριστικός Συνεταιρισμός Εκπαιδευτικών ΕΡΩΔΙΟΣ Συν.Π.Ε.», ενώπιον του Εφετείου Αθηνών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 611_2021 ΑΔΑ:ΨΟΕΓ7ΛΗ-0Θ6

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας λόγω τροποποίησης των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612_2021 ΑΔΑ:691Χ7ΛΗ-Σ6Ι

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 613_2021 ΑΔΑ:ΩΓ0Ω7ΛΗ-ΒΛ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614_2021 ΑΔΑ:6Ζ037ΛΗ-ΨΦΞ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση επιβολής ποινικής ρήτρας επί της ανάδοχου εταιρείας Fantasy Cleaning Security and Facility ΙΚΕ (ΑΔΑΜ Σύμβασης: 19SYMV005901741 2019-11-25) για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕΣΥ και των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του νομού».

ΑΠΟΦΑΣΗ 615_2021 ΑΔΑ: 9Ω3Λ7ΛΗ-87Ν

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση του πρακτικού 14 της επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», προϋπολογισμού 14.149.742,66 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616_2021 ΑΔΑ: 6ΠΟΓ7ΛΗ-1ΗΝ

Θέμα 10ο: Έγκριση των πρακτικών 3.4 και 3.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 03/2020 με αρ. πρωτ. 144143/4320/21-07-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 302.912,01€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617_2021 ΑΔΑ: Ω0ΥΒ7ΛΗ-0ΟΑ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 5.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 05/2020 με αρ. πρωτ. 211626/6390/12-10-2020 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 01/2020 με αρ. πρωτ. 141536/4255/17-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 317.668,78€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 618_2021 ΑΔΑ: 68ΤΗ7ΛΗ-1ΚΛ

 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των πρακτικών 13.1 και 13.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 13/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023», με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 619_2021 ΑΔΑ: ΩΝΗΝ7ΛΗ-11Γ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση του πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ, της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών για την ανάθεση συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, τα σχολικά έτη 2020-2021 & 2021-2022», προϋπολογισμού 277.510.02€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 620_2021 ΑΔΑ: 61ΨΤ7ΛΗ-9Ξ1

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» και του «ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου» για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «Συμπληρωματικές παρεμβάσεις και εργασίες ολοκλήρωσης των έργων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» και ΚΕ 2018ΕΠ06600055. Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621_2021 ΑΔΑ:6Α067ΛΗ-Ι3Σ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & για δαπάνες, έργα, μελέτες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622_2021 ΑΔΑ:ΩΦΜ17ΛΗ-Κ5Ρ

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623_2021 ΑΔΑ:ΨΩΘ97ΛΗ-ΓΔΚ

ΘΕΜΑ 17ο: Α. Εξειδίκευση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας. Β. Διόρθωση της υπ΄αριθμ. 520/20-04-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624_2021 ΑΔΑ:Ψ02Γ7ΛΗ-Γ4Ε

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις & παροχή υπηρεσιών και έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), σε βάρος των πιστώσεων του Οικονομικού Έτους 2021, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625_2021 ΑΔΑ:Ω3Ε17ΛΗ-Δ9Μ

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) & τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), οικονομικού έτους 2021, για προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 626_2021 ΑΔΑ: 6ΡΝΓ7ΛΗ-ΥΞΨ

ΘΕΜΑ 20ο: Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων [παρ. 11β και 11δ, του άρθρου 221, του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016)], Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 627_2021 ΑΔΑ: ΨΩ5Ν7ΛΗ-3Θ9

ΘΕΜΑ 21ο: Ορισμός μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής παροχής υπηρεσιών για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Υπηρεσιών για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Μηχανισμού Υποστήριξης του Προγράμματος Δακοκτονίας», προϋπολογισμού 74.400,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 628_2021 ΑΔΑ:ΨΠΞΕ7ΛΗ-Τ5Π

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 84140/184/25-04-2021 (ΑΔΑ: ΨΡΖΦ7ΛΗ-85Ω) απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση έκτακτων φυσικών φαινομένων (βροχοπτώσεις από 24-04-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 629_2021 ΑΔΑ:ΨΘ1Λ7ΛΗ-7Μ7

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2020 και 2021, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 630_2021 ΑΔΑ:6ΥΔ67ΛΗ-ΤΩ2

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 631_2021 ΑΔΑ:ΨΦΔ57ΛΗ-ΕΔΘ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 84434/306/24-04-2021 (ΑΔΑ: 68Ζ77ΛΗ-7ΘΙ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων στην αντιμετώπιση καταπτώσεων βράχωνφερτών υλικών στο Δημοτικό Διαμέρισμα Δερβενοχωρίων, στην Τοπική Κοινότητα Στεφάνης του Δήμου Τανάγρας, θέση «Μόρνος», την 24-04-2021, λόγω πλημμυρικών φαινομένων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 632_2021 ΑΔΑ: ΩΤ217ΛΗ-ΚΗΥ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου Επιμελητηρίου Φωκίδας», προϋπολογισμού 91.248,67 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 633_2021 ΑΔΑ: ΨΓ2Ε7ΛΗ-Χ4Δ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για τη «Συντήρηση και λειτουργία της Σήραγγας Τυμφρηστού τα έτη 2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 634_2021 ΑΔΑ:61ΞΖ7ΛΗ-ΗΧΙ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποπεράτωση πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου Μαλεσίνας», προϋπολογισμού 900.000,00 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 635_2021 ΑΔΑ:9Ρ217ΛΗ-73Φ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής -Οικονομικής Προσφοράς και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρησηαποκατάσταση ζημιών στην εθνική οδό 27 (Θερμοπυλών-Ιτέας) και στην Εθνική Οδό 3 (Λαμίαςειβαδιάς)», προϋπολογισμού 1.000.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φθιώτιδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 636_2021 ΑΔΑ:ΨΡΟΗ7ΛΗ-Ζ46

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Διαπλατύνσεις, τεχνικά και ασφαλτόστρωση επαρχιακού οδικού δικτύου Καρπενήσι – Γαύρος (Δ΄ Φάση, προϋπολογισμού 1.280.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637_2021 ΑΔΑ:9ΦΟΡ7ΛΗ-6ΡΝ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβώνσυντήρηση οδικού δικτύου Καρπενήσι – Προυσός – Πρόδρομος & Προυσός – Αραποκεφάλα», προϋπολογισμού 640.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 638_2021 ΑΔΑ:64ΑΞ7ΛΗ-ΛΛ8

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Συντήρηση οδοστρώματος εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.199.999,99 με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 639_2021 ΑΔΑ:9ΠΘ57ΛΗ-Γ46

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων, στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «Δαπάνες επισκευής, συντήρησης και λειτουργίας μηχ. εξοπλισμού και μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε δράσεις της Δ/νσης Πολιτικής Προστασίας και σε εργασίες που εκτελούνται με ιδία μέσα για την Π.Ε. Ευρυτανίας», της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 640_2021 ΑΔΑ:6ΔΚΜ7ΛΗ-ΖΒΔ

ΘΕΜΑ 34ο: Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600011 “Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας, της ΣΑΕΠ566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641_2021 ΑΔΑ: 99ΞΚ7ΛΗ-7ΣΗ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Κεντρικής Εύβοιας για τα έτη 2020-2022», προϋπολογισμού 1.500.000,00 με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 642_2021 ΑΔΑ: ΩΙΤ57ΛΗ-ΥΙΙ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρου Υγείας Αλιβερίου», προϋπολογισμού 160.000,00 , Π.Ε. Εύβοιας, του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 643_2021 ΑΔΑ: Ω83Ξ7ΛΗ-ΡΛΦ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του πρακτικού Ια περί κλήρωσης, για την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη του 6ου υποέργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην επαρχιακή οδό γέφυρα ΠουρνούΜίστρος», προϋπολογισμού 2.900.000,00€ με ΦΠΑ 24%, του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας στην περιοχή του δήμου Χαλκιδέων & δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ «ΘΑΛΕΙΑ») της 08 & 09-8-2020» και ενάριθμο 2018ΕΠ86600011, συνολικής προεκτιμώμενης αμοιβής 57.900.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 644_2021 ΑΔΑ: ΩΚ2Ψ7ΛΗ-Τ19

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση του πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας (Α’ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 4.428.000,00 € με ΦΠΑ, του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 645_2021 ΑΔΑ: 69ΛΤ7ΛΗ-ΤΦ4

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση του πρακτικού ΙI και κατακύρωση αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Διάνοιξη δασικής οδού στη θέση “ΚΕΛΙΖΑ”», προϋπολογισμού 65.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646_2021 ΑΔΑ: 6ΗΚΧ7ΛΗ-ΣΦΨ

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του υποέργου: «Συντήρηση αποκατάσταση ασφαλτικού οδοστρώματος, υποδομών και σήμανσης στις εθνικές οδούς», προϋπολογισμού μελέτης 3.500.000,00 , του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 647_2021 ΑΔΑ:Ω1ΘΝ7ΛΗ-74Β

ΘΕΜΑ 41ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ01 και τίτλο: «Υποδομές ύδρευσης», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648_2021 ΑΔΑ: Ψ9447ΛΗ-ΩΒΩ

ΘΕΜΑ 42ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ06 και τίτλο: «Αστική Αναζωογόνηση», του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 649_2021 ΑΔΑ: Ω3ΝΔ7ΛΗ-8Ξ9

ΘΕΜΑ 43ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ08 και τίτλο: «Smart cities, ευφυείς εφαρμογές, συστήματα και πλατφόρμες για την ασφάλεια, υγεία – πρόνοια, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση – πολιτισμό – τουρισμό και περιβάλλον, δράσεις και μέτρα πολιτικής προστασίας, προστασίας της δημόσιας υγείας και του πληθυσμού από την εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 650_2021 ΑΔΑ:ΨΟΔ27ΛΗ-437

ΘΕΜΑ 44ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 και τίτλο: «Ωρίμανση έργων και δράσεων για την υλοποίηση του Προγράμματος» του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Πολιτική Προστασία-Προστασία της Δημόσιας Υγείας-Τεχνική Βοήθεια», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 651_2021 ΑΔΑ: 9Τ0Ν7ΛΗ-Γ0Ε

ΘΕΜΑ 45ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση υποβολής πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ14 και τίτλο: «Ελλάδα 1821 – Ελλάδα 2021» , του Προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Αντώνης Τρίτσης», στον Άξονα Προτεραιότητας «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός», που χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών.