17η Συνεδρίαση 2023 – (02-05-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

17_ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 2ας Μαΐου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 457_2023 ΑΔΑ: 628Β7ΛΗ-ΕΜ7

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 8/22-02-2023 (ΑΔΑ: 6Ψ057ΛΗ-2ΒΧ), 9/28-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΦ9Κ7ΛΗ-ΩΦΑ), 10/7-03-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΕΒ7ΛΗ-4ΕΩ), 11/14-03-2023 (ΑΔΑ: 94ΤΞ7ΛΗ-ΒΚΨ), 12/21-03-2023 (ΑΔΑ: ΨΗΠ87ΛΗ-ΖΝΙ), 13/28-03-2023 (ΑΔΑ: Ψ6Ν77ΛΗ-ΥΞ2), 14/4-04-2023 (ΑΔΑ: ΩΜΔ77ΛΗ-ΞΘ5) και 15/11-04-2023 (ΑΔΑ: Ψ47Γ7ΛΗ-ΖΞΡ)πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 458_2023 ΑΔΑ: 9ΤΡ87ΛΗ-81Ρ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 118/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 459_2023 ΑΔΑ: ΡΚ597ΛΗ-ΑΛΦ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 98/2023 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 460_2023 ΑΔΑ: ΨΥΚ07ΛΗ-ΓΨΤ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Πρακτικού 1 (21-04-2023) και Πρακτικού 2 (24-04-2023) της Επιτροπής διενέργειας-αξιολόγησης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς για τα έτη 2023 & 2024 στην Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας.» (Α/Α: 185007) προϋπολογισμού 145.621,80€ χωρίς Φ.Π.Α (164.552,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 13%)

ΑΠΟΦΑΣΗ 461_2023 ΑΔΑ: 6ΩΧ57ΛΗ-Χ3Ξ

ΘΕΜΑ 5ο: Κήρυξη ως άγονου του διαγωνισμού που αφορά την προμήθεια ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2023-2024 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης, συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ με Φ.Π.Α. και έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης για την εν λόγω προμήθεια.

ΑΠΟΦΑΣΗ 462_2023 ΑΔΑ: 6Ξ3Α7ΛΗ-ΩΞΙ

ΘΕΜΑ 6ο:Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τα ιδιόκτητα και μισθωμένα οχήματα της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & Πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Βοιωτίας» για τρία έτη 2023-2026, συνολικού προϋπολογισμού 785.975,40€ συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 5% και ΦΠΑ 24%, (καθαρό ποσό: 603.667,74 €, δικαίωμα προαίρεσης 5%: 30.183,39€ και ΦΠΑ 24%: 152.124,27€) και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 463_2023 ΑΔΑ: ΨΠΒΖ7ΛΗ-ΚΝ7

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικών 3 και 4 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, ηλεκτρονικού, διαγωνισμού άνω των ορίων για την υλοποίηση του έργου: «Προμήθεια πενήντα εννέα (59) οχημάτων για τις ανάγκες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με την διαδικασία της λειτουργικής χρονομίσθωσης (Operational Leasing) χρονικής διάρκειας εξήντα (60) μηνών», προϋπολογισμού 2.286.312,00€ (με ΦΠΑ), για 5 έτη χωρίς δικαίωμα εξαγοράς, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής (Αριθμ. Διακήρυξης 268059/28-11-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC011698911).

ΑΠΟΦΑΣΗ 464_2023 ΑΔΑ: 9ΩΗΤ7ΛΗ-103

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση της επιστημονικής υπηρεσίας και των παραδοτέων της Σύμβασης με τίτλο: «Γεωτεχνικές – Εδαφοτεχνικές έρευνες στον Καρπενησιώτη ποταμό στην περιοχή Μεσοχώρα Τ.Κ. Καρπενησίου».

ΑΠΟΦΑΣΗ 465_2023 ΑΔΑ: 9ΩΤΨ7ΛΗ-2Ο5

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στη διεθνή έκθεση κρασιού LONDON WINE FAIR 2023”, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως 17 Μαΐου 2023, στο εκθεσιακό κέντρο Olympia London, στο Λονδίνο – Ηνωμένο Βασίλειο, συνολικού προϋπολογισμού 37.800,00€ παλλάσσεται ΦΠΑ λόγω τιμολόγησης από το Ηνωμένο Βασίλειο) με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. 2(β) γγ του Ν. 4412/2016.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 466_2023 ΑΔΑ: 6ΡΒΗ7ΛΗ-2ΥΑ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και παρακράτησης εγγυητικών επιστολών συμμετοχής λόγω μη υπογραφής σύμβασης των 25/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 52747/1747/14-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010198968 2022-03-14) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» και 26/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 81789/2602/14-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010395931 2022-04-14) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» προσκλήσεων για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 467_2023 ΑΔΑ: 92ΕΛ7ΛΗ-9ΟΞ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 468_2023 ΑΔΑ: Ψ02Χ7ΛΗ-ΠΕΓ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 469_2023 ΑΔΑ: ΨΟΥ97ΛΗ-Φ36

ΘΕΜΑ 13ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023 και Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 470_2023 ΑΔΑ: Ψ5Θ77ΛΗ-ΡΚΒ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ Χ.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ» Αναδόχου εταιρείας: Κ/Ξ ΤΕΚ Α.Ε. – ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 471_2023 ΑΔΑ: Ψ1ΚΥ7ΛΗ-ΦΣΘ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ Τ.Κ. ΑΤΤΑΛΗΣ» αναδόχου: ΚΑΤΣΑΡΟΣ& ΣΙΑ Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 472_2023 ΑΔΑ: ΨΨΠ97ΛΗ-Ο69

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ 195602 του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ – ΦΙΔΑΚΙΑ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» προϋπολογισμού: 350.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 473_2023 ΑΔΑ: Ψ05Υ7ΛΗ-2Τ4

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 196304 του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΙΤΕΑΣ» , προϋπολογισμού: 6.200.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 474_2023 ΑΔΑ: 6ΝΔΔ7ΛΗ-ΞΟ2

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι που αφορά την μη υποβολή προσφορών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 196303 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» προϋπολογισμού: 119.040,20€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 475_2023 ΑΔΑ: 6ΒΨ27ΛΗ-ΡΔΠ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του 1.2 Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Οικονομικής Προσφοράς και Ανακήρυξης προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ:194177 του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΕΒ ΜΕΞΙΑΤΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ»,προϋπολογισμός: 426.220,00€ (με 24% Φ.Π.Α.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 476_2023 ΑΔΑ: Ψ5ΩΚ7ΛΗ-Α48

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ι.Ν. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤA ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΥΜΗΣ – ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ», αναδόχου: Α. ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ – ΜΟΥΝΤΡΙΧΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 477_2023 ΑΔΑ: Ω8ΑΜ7ΛΗ-Ρ4Ζ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 20 (ΤΜΗΜΑ ΨΑΧΝΑ – ΑΤΤΑΛΗ – ΜΙΣΤΡΟΣ)» αναδόχου:

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΑΚΕΛΛΑΡΑΚΗΣ ΑΤΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 478_2023 ΑΔΑ: 6ΒΖ77ΛΗ-00Α

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 82315/24-04-2023 με ΑΔΑ:9Ω997ΛΗ-355 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την συντήρηση και τον καθαρισμό, (καταπτώσεις, πεσμένα δέντρα, κλπ.), της δασικής οδού Γέφυρα Παγώντα – Παλιοχώραφα – Αγία Τρίτη – Γούβες – Ζώνη Αγίου Γεωργίου – Δάσος Προκοπίου, μήκους 16 χλμ. περίπου, για τη διενέργεια της 8ης Προσκυνηματικής Διαδρομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 14-05-2023, στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσσο, στο Προκόπι Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 479_2023 ΑΔΑ: ΨΘΙΠ7ΛΗ-ΣΚΘ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 81218/22-04-2023 με ΑΔΑ:ΨΛΤΗ7ΛΗ-9ΙΣ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, για εργασίες αποκατάστασης ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας από την 22/04/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 480_2023 ΑΔΑ: 9ΨΓΞ7ΛΗ-Υ7Ψ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της 4ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 481_2023 ΑΔΑ: 67Β37ΛΗ-Α7Ε

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2023

ΑΠΟΦΑΣΗ 482_2023

Εγκρίθηκε ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής να πραγματοποιηθεί στις 9 Μαΐου 2023, ημέρα Τρίτη στο Καρπενήσι Ευρυτανίας.