17η Συνεδρίαση 2022 – (10-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 17ης _10-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 649_2022 ΑΔΑ: 60ΗΨ7ΛΗ-69Ε

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 12/29-03-2022 (ΑΔΑ: 9Β7Ι7ΛΗ-ΥΩΠ) και 13/5-04-2022 (ΑΔΑ: 977Ρ7ΛΗ-Λ7Ν) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 650_2022 ΑΔΑ: 6Μ3Ο7ΛΗ-Ι0Λ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 651_2022 ΑΔΑ: ΨΚΥ97ΛΗ-Σ49

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Δήμου Λεβαδέων].

ΑΠΟΦΑΣΗ 652_2022 ΑΔΑ: ΨΙ887ΛΗ-3Η0

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή του Αθανασίου Βυλλιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 653_2022 ΑΔΑ: ΨΕΓΔ7ΛΗ-ΣΔΚ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου για τη νομική στήριξη υπαλλήλων της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 654_2022 ΑΔΑ: Ω31Ι7ΛΗ-Λ96

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής του διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού άνω των ορίων για την «Προμήθεια χρώματος διαγράμμισης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φθιώτιδας» για δύο έτη, προϋπολογισμού 500.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 655_2022 ΑΔΑ: ΨΦΘΡ7ΛΗ-ΠΧ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 5 και κατακύρωση αποτελέσματος για τα τμήματα 13 και 18 του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 656_2022 ΑΔΑ: 67Ρ67ΛΗ-Α65

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.279.401,25 , οι οποίοι εγκρίθηκαν με την υπ΄αριθμ. 603/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. (ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΗ-2ΔΖ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 657_2022 ΑΔΑ: ΨΘΠΟ7ΛΗ-ΨΞΩ

ΘΕΜΑ 9ο: Προκήρυξη νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021-2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 658_2022 ΑΔΑ: Ψ1Ψ07ΛΗ-5ΤΥ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για τη «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας, των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού 2.541.972,13 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 659_2022 ΑΔΑ: 6ΤΟΦ7ΛΗ-ΧΛΘ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 73/28-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, τα έτη 2021-2022 & 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 15.655,64€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 14ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 81324/2948/13-04-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 660_2022 ΑΔΑ: ΨΡΛΕ7ΛΗ-ΗΕΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 1.740.245,20€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 661_2022 ΑΔΑ: 6Β5Ζ7ΛΗ-Ω7Χ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών – Πολιτική Προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 662_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΥ7ΛΗ-3ΨΠ

ΘΕΜΑ 14ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 663_2022 ΑΔΑ: 66ΡΕ7ΛΗ-ΠΩΣ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 664_2022 ΑΔΑ: 61ΕΙ7ΛΗ-98Ω

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 665_2022 ΑΔΑ: 63ΦΣ7ΛΗ-ΞΔΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 666 _2022 ΑΔΑ: 63ΝΓ7ΛΗ-Μ2Δ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση της 4ης Τροποποίησης του Προϋπολογισμού, έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 667_2022 ΑΔΑ: ΨΓΨΨ7ΛΗ-0Β2

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Α’ τρίμηνο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 668_2022 ΑΔΑ: ΨΖΟ27ΛΗ-ΥΤΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση πρότασης προέγκρισης πιστώσεων της ΣΑ ΕΠ3562 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 669_2022 ΑΔΑ: ΩΧΛΘ7ΛΗ-ΛΡΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «Αναπλάσεις Τ.Κ. Άτταλης», προϋπολογισμού 59.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 670_2022 ΑΔΑ: 6ΖΘΨ7ΛΗ-ΞΜΒ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 92907/418/30-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΠΦΘ7ΛΗ-ΨΑΧ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ. Άσκρης του Δ.Θεσπιέων – Αλιάρτου, στη θέση «Κοιλάδα των Μουσών», την 30/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 671_2022 ΑΔΑ: 6ΦΖΑ7ΛΗ-ΒΓΧ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 92908/419/1-05-2022 (ΑΔΑ: 914Σ7ΛΗ-Χ1Σ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Δ.Ε. Κυριακίου του Δ. Λιβαδειάς, στη θέση «Αχλάδες», την 01/05/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 672_2022 ΑΔΑ: 61ΙΣ7ΛΗ-3Γ6

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 93942/426/3-05-2022 (ΑΔΑ: 9Ξ4Σ7ΛΗ-ΙΚΥ) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για εργασίες καθαρισμού τμήματος καναλιού άρδευσης (κλαδοκοπή – χορτοκοπή), στην περιοχή «Κάστρου-Υλίκης» της Π.Ε .Βοιωτίας, την 03/05/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 673_2022 ΑΔΑ: Ω3ΟΞ7ΛΗ-8Χ1

ΘΕΜΑ 25: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.