17η Συνεδρίαση 2021 – 27/04/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 27ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 553_2021 ΑΔΑ: ΨΗΕ87ΛΗ-6ΒΡ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του αριθμ. 16/2004-2021 πρακτικού συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 554_2021 ΑΔΑ: ΩΚΤΓ7ΛΗ-ΖΔΩ

ΘΕΜΑ 2ο: Άσκηση ή μη ενδίκου μέσου κατά της με αριθμό Α1629/2020 απόφασης του Ε΄ Τριμελούς Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 555_2021 ΑΔΑ: 6ΓΘΣ7ΛΗ-ΤΙΗ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με Εφέσεις κατά της με αριθμό Α123/2019 Απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς, κατόπιν αγωγής του Βασιλείου Μιχάλη κλπ (Συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 556 _2021 ΑΔΑ: 6ΥΒΔ7ΛΗ-ΡΜΞ

ΘΕΜΑ 4ο : Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή του Ευάγγελου Κατσικονούρη κλπ (συν.45)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 557_2021 ΑΔΑ: 64ΨΔ7ΛΗ-2ΩΨ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Θεοδώρας Χριστοπούλου κλπ (συν.27)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 558_2021 ΑΔΑ: 6Ω457ΛΗ-ΣΡΝ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Αγωγή της εταιρείας με την επωνυμία “Κ. ΝΙΣΤΑΖΑΚΗΣ – Γ. ΚΡΟΥΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”]

ΑΠΟΦΑΣΗ 559_2021 ΑΔΑ: 6ΓΩΣ7ΛΗ-6Υ8

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: “Παροχής υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της Παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες A & B τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2021 στην Π.Ε. Βοιωτίας», β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 560_2021 ΑΔΑ: 69ΣΨ7ΛΗ-Ξ2Ζ

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέα 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021,Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 561 _2021 ΑΔΑ: 6ΑΠΠ7ΛΗ-Η6Λ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2021 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2021, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562_2021 ΑΔΑ: ΩΘΒΒ7ΛΗ-Λ3Φ

ΘΕΜΑ 10ο: Α)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών ΠΕ Φθιώτιδας, έτους 2021».

Β)«Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2020 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 563 _2021 ΑΔΑ: 9Α0Ζ7ΛΗ-ΞΤΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης ορισμού δικηγόρου από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) και υλοποίησης έργων ΣΑΕΠ και Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564_2021 ΑΔΑ: ΩΣΘΩ7ΛΗ-022

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για υλοποίησης έργων του Τεχνικού Προγράμματος Π.Υ Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565_2021 ΑΔΑ: Ψ8ΖΥ7ΛΗ-ΣΒΛ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού δικηγόρων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 566_2021 ΑΔΑ: Ψ95Ω7ΛΗ-ΒΟ1

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567_2021 6Λ7Φ7ΛΗ-1ΚΠ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568 _2021 ΑΔΑ: 9Υ7Φ7ΛΗ-Γ0Μ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2021) σχολικού έτους 2020-2021 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. η΄, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΗ 569_2021 ΑΔΑ: ΩΣΟ57ΛΗ-ΨΩΛ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο: «Επισκευή – Συντήρηση Κέντρου Υγείας Μαντουδίου», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου: «Επισκευή –Συντήρηση Κέντρων Υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 570_2021 ΑΔΑ: 944Ρ7ΛΗ-8Β9

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Αποκατάσταση του Ιερού Ναού του Αγίου Ιωάννη στον Ταξιάρχη Ωρεών Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 260.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 571_2021 ΑΔΑ: ΩΚΧ07ΛΗ-Ψ18

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του 2ου προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ»,προϋπολογισμού 90.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572_2021 ΑΔΑ: ΩΜΟΛ7ΛΗ-ΑΛΣ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ι.Μ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ» ,προϋπολογισμού 250.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573_2021 ΑΔΑ: 61ΦΥ7ΛΗ-ΔΙΚ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το υποέργο :«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΑΣΠΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου,προϋπολογισμού 700.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 574_2021 985Θ7ΛΗ-Ω19

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση όρων διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού, του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ & ΔΕ ΑΠΕΡΑΝΤΙΩΝ» προϋπολογισμού 1.200.000,00 με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575_2021 ΑΔΑ: 6ΥΟΣ7ΛΗ-ΝΒ2

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής ανατολικής Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 620.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576_2021 ΑΔΑ: Ψ3ΗΝ7ΛΗ-3ΩΑ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση όρων συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τάφρου Όδευση Όμβριων στην Εθ. Οδό 27», Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 577_2021 ΑΔΑ: ΡΕΛ17ΛΗ-757

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της δημοπράτησης του έργου :

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΛΙΑΡΤΟΥ – ΘΕΣΠΙΕΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩΠΑΪΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ) ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΑΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΙΣ 04 – 06 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020,υποέργο :« Αποκατάσταση βατότητας αγροτικών οδών Κωπαϊδικού Πεδίου»,προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με ΦΠΑ,Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 578_2021 ΑΔΑ: 9ΕΡ27ΛΗ-ΒΓΛ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας στο έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» ,προϋπολογισμού 3.104.460,00 € με Φ.Π.Αναδόχου οικονομικού φορέα: ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΒΕΤΕ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 579_2021 ΑΔΑ: 60ΑΒ7ΛΗ-8ΨΥ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) έτους 2021 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας).

ΑΠΟΦΑΣΗ 580_2021 ΑΔΑ: 9Ο337ΛΗ-ΤΩΟ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71147/233/15-04-2021 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 581_2021 ΑΔΑ: 9Ρ7Δ7ΛΗ-ΘΗΖ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 582_2021 ΑΔΑ: Ψ1ΚΟ7ΛΗ-Σ3Γ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 583_2021 ΑΔΑ: 6ΥΨΒ7ΛΗ-2Δ0

ΘΕΜΑ 31ο:Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2021», χρήση 2021 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 584_2021 ΑΔΑ: 9Ρ6Ν7ΛΗ-8ΨΦ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση πρακτικού 3 της επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης όσον αφορά στην 5η Πρόσκληση για τον διαγωνισμό με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την «Ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2020-21, 2021-2022 και 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 585_2021 ΑΔΑ: 9Ψ9Ζ7ΛΗ-ΑΣ1

ΘΕΜΑ 33ο: Τροποποιήσεις καταργήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 586_2021 ΑΔΑ: ΨΨ8Ω7ΛΗ-79Μ

ΘΕΜΑ 34ο: Συμπλήρωση της υπ΄ αριθμ 501/13-04-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της επιτροπής περί έγκρισης των υπ’ αριθμ. 35/02-04-2021 & 36/06-04-2021 πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2020-2021/2021-2022», συνολικού προϋπολογισμού 23.785,27άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 6ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ.50185/1974/10-03-2021).

ΑΠΟΦΑΣΗ 587_2021 ΑΔΑ: ΩΔΡ17ΛΗ-5ΕΡ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης ενός (1) νέου μαθητικού δρομολογίου αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν. 10) για δύο σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), συνολικού προϋπολογισμού 28.710,56συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαίωμα προαίρεσης της τάξης του 30%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588_2021 ΑΔΑ: ΨΔΟΓ7ΛΗ-ΙΗΝ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση των πρακτικών 11.1 και 11.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 11/2021 με αρ. πρωτ. 63665/1758/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 187.383,84€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 589_2021 ΑΔΑ: 9Υ1Π7ΛΗ-4ΨΑ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση των πρακτικών 12.1 και 12.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 12/2021 με αρ. πρωτ. 64629/1774/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 29.772,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590_2021 ΑΔΑ: 9ΠΣ27ΛΗ-52Γ

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση Πρακτικού 13ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 591_2021 ΑΔΑ: 61Ξ97ΛΗ-ΚΨ4

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση: α) αποστολής πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών από το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων Ριτσώνας προς τα Δημοτικά Σχολεία με ιδρυθείσες ΔΥΕΠ χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2020-2021 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 32.175,40 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης , β) των όρων της 15/2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 592_2021 ΑΔΑ: 6ΠΜΣ7ΛΗ-ΙΣΒ

ΘΕΜΑ 40ο: Διόρθωση των αποφάσεων 267/2021 και 268/2021 του υπ’αριθμ. 9/02-03-2021 πρακτικού με ΑΔΑ: 61ΖΨ7ΛΗ-9ΞΛ,Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593_2021 ΑΔΑ: ΨΚ277ΛΗ-02Υ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας 1 & 2 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την: «Προμήθεια τροφίμων & ειδών βασικής υλικής συνδρομής για τις ανάγκες του επιχειρησιακού προγράμματος επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους (Τ.Ε.Β.Α.) της Π.Ε. Βοιωτίας, περιόδου 2015-2016», προϋπολογισμού 162.073,64 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594_2021 ΑΔΑ: 9ΥΛΒ7ΛΗ-9Δ2

ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 157.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 595_2021 ΑΔΑ: ΨΑΒ37ΛΗ-ΥΘΛ

ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση Πρακτικών 1ου, 2ου της Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο :«Προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης, λιπαντικών και πρόσθετων για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για ένα έτος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596_2021 ΑΔΑ: ΨΤΝΑ7ΛΗ-8ΔΜ

ΘΕΜΑ 44ο: Έγκριση Πρακτικού 6ου της Επιτροπής διενέργειας του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (Οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β’, Σύστημα Πυρόσβεση – Ομάδα Δ’, Η/Μ εξοπλισμός – Ομάδα Ε’) για το Πολιτιστικό – Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» προϋπολογισμού 150.420,00 €με ΦΠΑ,της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597_2021 ΑΔΑ: ΩΤΜΗ7ΛΗ-1ΘΗ

ΘΕΜΑ 45ο: Έγκριση Πρακτικού συνεδρίασης 2 της επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και αντικατάσταση καθισμάτων αμφιθεάτρου Διοικητηρίου Π.Ε. Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598_2021 ΑΔΑ: 64ΑΕ7ΛΗ-ΓΜΛ

ΘΕΜΑ 46ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του δήμου Αγράφων για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Αγράφων (Β΄Φάση)». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599_2021 ΑΔΑ: 9ΘΞΗ7ΛΗ-ΜΒΠ

ΘΕΜΑ 47ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για το έργο με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΔ ΠΡΟΣΚΥΝΑ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600_2021 ΑΔΑ: 9ΔΞΓ7ΛΗ-ΣΤΔ

ΘΕΜΑ 48ο: Α.Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ και της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης για την μελέτη: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ»,προεκτιμώμενης αμοιβής: 170.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601_2021 ΑΔΑ: 6ΨΜΓ7ΛΗ-ΓΧ6

ΘΕΜΑ 49ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για το έργο της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ» Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 602_2021 ΑΔΑ: 6ΙΗΣ7ΛΗ-1ΙΚ

ΘΕΜΑ 50ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Ιστιαίας – Αιδηψού και του Δήμου Καμένων Βούρλων για το έργο με τίτλο: «Μελέτες ωρίμανσης για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης χωρικής επένδυσης (ΟΧΕ) ιαματικού τουρισμού των παραλιακών λουτροπόλεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ09 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603_2021 ΑΔΑ: ΩΝΕΔ7ΛΗ-ΥΚΙ

ΘΕΜΑ 51ο: Α.Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΔΟΜΟΚΟΥ, για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΟΜΟΚΟΥ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ01 της ΕΥΔΕ/ΥΠΕΣ για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» .Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 604_2021 ΑΔΑ: 6Δ9Η7ΛΗ-Τ0Τ

ΘΕΜΑ 52ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για το έργο με τίτλο: «Μελέτες αξιοποίησης του Μικρασιατικού συνοικισμού Θήβας», στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό ΑΤ06 του προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Β. Εξουσιοδότηση Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2021 ΑΔΑ: 9ΛΚ57ΛΗ-ΤΒΟ

ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση παράτασης πρόσληψης προσωπικού για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2021 ΑΔΑ: 6ΚΓΗ7ΛΗ-ΝΑΣ

ΘΕΜΑ 54ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στην Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας.