16η Συνεδρίαση 2023 – (25-04-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

16_ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 25ης Απριλίου 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

 

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 432_2023 ΑΔΑ: 6Β1Ψ7ΛΗ-6ΘΘ

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 2/10-01-2023 (ΑΔΑ: 6Ω4Φ7ΛΗ-ΝΜΟ), 3/25-01-2023 (ΑΔΑ: 6ΚΔΠ7ΛΗ-7ΨΔ), 4/31-01-2023 (ΑΔΑ: ΩΝΞΩ7ΛΗ-ΣΞ9), 5/7-02-2023 (ΑΔΑ: ΨΜ7Ζ7ΛΗ-ΑΡΙ), & 6/14-02-2023 (ΑΔΑ: 6Β6Κ7ΛΗ-Μ7Τ) & 7/17-02-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΝ47ΛΗ-0ΞΓ) πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433_2023 ΑΔΑ: ΨΔ8Α7ΛΗ-1ΝΓ

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 84/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 434_2023 ΑΔΑ: ΨΥΖ47ΛΗ-ΩΒΘ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση έφεσης κατά της με αριθμό 87/2023 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 435_2023 ΑΔΑ: 6Ο4Ζ7ΛΗ-1ΡΔ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 78103/18-04-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για τη νομική στήριξη της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας Φανής Παπαθωμά του Γεωργίου ενώπιον του Πταισματοδίκη Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 436_2023 ΑΔΑ: 9Ι897ΛΗ-ΘΨΙ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση: α) διενέργειας διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για τη σύναψη σύμβασης για τον ανοικτό, ηλεκτρονικό, μειοδοτικό διαγωνισμό άνω των ορίων που αφορά την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας για ένα έτος, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ», προϋπολογισμού 549.073,74 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 442.801,40 €, ΦΠΑ :106.272,34 €) και με κριτήριο επιλογής τη χαμηλότερη τιμή και β) των όρων διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 437_2023 ΑΔΑ: 9ΞΥΣ7ΛΗ-ΗΗΘ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση: α) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες του οδικού δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας», τα έτη 2023-2024-2025, προϋπολογισμού 450.000,00€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 15% & ΦΠΑ 13%) και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438_2023 ΑΔΑ: 98ΕΧ7ΛΗ-ΒΔΠ

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φωκίδας, για τρία σχολικά έτη 2023-24, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 4.032.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 439_2023 ΑΔΑ: Ρ9ΛΥ7ΛΗ-9ΑΩ

ΘΕΜΑ 8ο: Α. Έγκριση 1) διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 18.542.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης, μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση ΕΣΗΔΗΣ, 2) των όρων της σχετικής διακήρυξης του διαγωνισμού. Β. Συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών διενέργειας/αξιολόγησης της ανωτέρω διαγωνιστικής διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 440_2023 ΑΔΑ: 9Χ5Δ7ΛΗ-Η73

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικών 1 & 2 της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 11ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τo σχολικό έτος 2022- 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 441_2023 ΑΔΑ: 9Ζ2Κ7ΛΗ-74Ι

ΘΕΜΑ 10ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών υπηρεσιών και προμήθειας ειδών από τον Τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 442_2023 ΑΔΑ: Ψ9907ΛΗ-212

ΘΕΜΑ 11ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπάνης υπηρεσιών διοργάνωσης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας τον Μάιο στο Καρπενήσι από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 443_2023 ΑΔΑ: 6ΘΓΔ7ΛΗ-ΗΔΧ

ΘΕΜΑ 12ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 444_2023 ΑΔΑ: ΨΜΟ97ΛΗ-ΦΧ8

ΘΕΜΑ 13ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) έτους 2023, για δαπάνη προμήθειας φαρμάκων για την αντιμετώπιση της εμφάνισης της ακρίδας στην Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 445_2023 ΑΔΑ: 9ΒΧΑ7ΛΗ-ΛΡ2

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 446_2023 ΑΔΑ: ΨΟΧΧ7ΛΗ-ΜΩΘ

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 447_2023 ΑΔΑ: 6Χ597ΛΗ-ΞΗ0

ΘΕΜΑ 16ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 448_2023 ΑΔΑ: 6ΛΑΜ7ΛΗ-Γ4Β

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού κ. Ηλία Μπουρμά, για τη συμμετοχή του στην Τουριστική Διοργάνωση «GREEK LUXURY TOURISM & GASTRONOMY WORKSHOP», που θα πραγματοποιηθεί στο Αμμάν της Ιορδανίας, 11-12 Μαΐου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 449_2023 ΑΔΑ: Ψ98Ψ7ΛΗ-Υ54

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Aποκατάσταση οδοστρώματος και λοιπών εργασιών οδικών αξόνων αρμοδιότητας συντήρησης δήμου Δελφών (περιοχή Επταλόφου-Προσάκου, Δεσφίνας-«Κτήμα Κλέτσα»)», προϋπολογισμού 670.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 450_2023 ΑΔΑ: Ψ7ΙΖ7ΛΗ-ΤΝΣ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση του διαγωνισμού του έργου: «Επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογών ΑΠΕ στο Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου», προϋπολογισμού 1.245.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 451_2023 ΑΔΑ: Ψ2927ΛΗ-ΟΝΑ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 2ου πρακτικού και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 452_2023 ΑΔΑ: ΨΖ4Ν7ΛΗ-35Σ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση υποκατάστασης του αναδόχου του έργου: «Προστασία πρανών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 1.200.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 453_2023 ΑΔΑ: 618Σ7ΛΗ-Τ6Υ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή υδραυλικού αναβαθμού και προσωρινής γέφυρας κατάντη παλαιάς γέφυρας Βίστριζας», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 454_2023 ΑΔΑ: 9ΟΡ87ΛΗ-ΔΨΟ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του συνόλου των μελετών, ήτοι της μελέτης Οδοποιίας και Κόμβων, της Υδραυλικής, Γεωλογικής, Περιβαλλοντικής, Τοπογραφικής μελέτης και των τευχών ΣΑΥ-ΦΑΥ που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Βελτίωσης της ΠΕΟ Θήβας – Λιβαδειάς, από το πέρας της Παράκαμψης Αλιάρτου (Χ.Θ.24+414) έως την διασταύρωση προς Άγιο Γεώργιο, με παράκαμψη της Αγίας Παρασκευής».

ΑΠΟΦΑΣΗ 455_2023 ΑΔΑ: 94ΦΗ7ΛΗ-ΞΨΧ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. 77613/18-04-2023 με ΑΔΑ:ΨΙΕΚ7ΛΗ-6ΨΓ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για εργασίες δενδροκοπής – κλαδοκοπής στην Επαρχιακή Οδό Μαυρονερίου – Δαύλειας έως τη διασταύρωση Λιβαδειάς – Αράχωβας (μετά τη διασταύρωση Διστόμου), καθώς και για καθαρισμό ρεμάτων θέση «Κατοίκος και Άγιος Φαντίνος» στην περιοχή από 18/04/2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 456_2023 ΑΔΑ: 9ΟΞ77ΛΗ-ΝΧΣ

ΘΕΜΑ 25ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων:

1) από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη δαπανών της Γ΄ Κατανομής έτους 2023 και για την κάλυψη των δαπανών μεταφοράς μαθητών,

2) από το ΥΠΑΑΤ για τις ενισχύσεις έτους 2022, για τις αποζημιώσεις κτηνοτρόφων έτους 2022 και για τις λειτουργικές δαπάνες έτους 2022, που προκύπτουν από την επιβολή κτηνιατρικών μέτρων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2022 της ΚΥΑ ΦΕΚ 5291/13-10-2022 τεύχος Β,

3) από το ΥΠΑΑΤ για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού που προσλαμβάνεται από τις Διευθύνσεις Κτηνιατρικής των Περιφερειών και τις κατά Περιφερειακή Ενότητα Κτηνιατρικές Αρχές, για την κάλυψη των εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο εκτέλεσης και εφαρμογής των προγραμμάτων εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου και των έκτακτων και άλλων επιβαλλόμενων κτηνιατρικών μέτρων που προκύπτουν από αυτά, για το έτος 2023

4) από το ΥΠΑΑΤ για την υλοποίηση του προγράμματος: «Δίκτυο Γεωργικής Λογιστικής Πληροφόρησης (ΔΙΓΕΛΠ)».