16η Συνεδρίαση 2022 – (03-05-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ης _03-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΣΕ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 605_2022 ΑΔΑ: ΨΕΟΠ7ΛΗ-ΜΚ1

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση α) του από 29-04-2022 Πρακτικού 1 της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την ένσταση της FANTASY CLEANING SECURITY & FACILITY ΙΚΕ κατά της αριθμ. 599/18-04-2022 (Απόσπασμα Πρακτικού 15ο, Θέμα 37ο, ΑΔΑ: ΩΣΡΟ7ΛΗ-Ν0Ν) απόφασης Ο.Ε της Π.Στ.Ε, β) συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας με τίτλο «Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας» (Διακήρυξη με αρ. πρωτ. 18129/722/28-01-2022, ΑΔΑΜ: 22PROC009979053).

ΑΠΟΦΑΣΗ 606_2022

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Μελέτης «Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και εκσυγχρονισμός του δικτύου και των υποδομών άρδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα (ΠΑΑ 2014-2020) στη Δράση 4.3.1. Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων, Π.Ε.Βοιωτίας.

Προτάθηκε από τον Πρόεδρο της επιτροπής να συζητηθεί και να ενσωματωθεί το εν λόγω θέμα στο τελευταίο θέμα (42ο) της ημερήσιας διάταξης ως σκέλος μιας κοινής απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 607_2022 ΑΔΑ: 6Ρ257ΛΗ-Χ05

ΘΕΜΑ 1ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την Έφεση του Νικολάου Στεργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 608_2022 ΑΔΑ: 6ΕΟΝ7ΛΗ-ΩΙΥ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Χαλκίδας [σχετικά με την Αγωγή της Αργυρούς Σιαράπη κλπ (συν. 4)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 609_2022 ΑΔΑ: 6Ψ8Π7ΛΗ-Ρ3Ε

ΘΕΜΑ 3ο:Μη διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Δημητρίου Μπαρτζάκα]

ΑΠΟΦΑΣΗ 610_2022 ΑΔΑ: ΩΜΣΥ7ΛΗ-ΧΥΠ

ΘΕΜΑ 4ο:Μη διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της Πανωραίας χήρας Γεωργίου Δήμου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 611_2022 ΑΔΑ: 6Ο6Ζ7ΛΗ-ΧΘΧ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) ετών, στο πρόγραμμα απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 612_2022 ΑΔΑ: Ψ4817ΛΗ-2Ω7

ΘΕΜΑ 6ο: Δωρεάν παραχώρηση φωτιστικών σωμάτων της Π.Ε.Φωκίδας στο ΕΠΑΛ Άμφισσας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 613_2022 ΑΔΑ: 99ΖΔ7ΛΗ-Β6Υ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση: α) πρακτικών αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [157139] για την «Παροχή υπηρεσιών για τον έλεγχο των δακοπληθυσμών με τη μέθοδο της παγιδοθεσίας με παγίδες τύπου Mcphail στους ελαιώνες Α & Β Τμήματος στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου Ελιάς, για τα έτη 2022 και 2023 στην Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας» προϋπολογισμού 121.311,16€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%)β) ανάδειξη προσωρινού μειοδότη και γ) τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας στο επόμενο στάδιο της κατακύρωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 614 _2022 ΑΔΑ: 91ΩΚ7ΛΗ-ΜΥ9

ΘΕΜΑ 8ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του κ. Αναστάσιου Βελισσαρίου περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε., για την συμμετοχή του στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών “PROWEIN 2022”, Ντύσσελντορφ Γερμανίας από τις 15 έως 17 Μαΐου 2022

ΑΠΟΦΑΣΗ 615_2022 ΑΔΑ: 667Μ7ΛΗ-ΛΩΖ

ΘΕΜΑ 9ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 72/08-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 9.542,00 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 12η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 40791/1746/25-02-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 616_2022 ΑΔΑ: 6ΨΝΙ7ΛΗ-ΚΗΦ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 73/13-04-2022 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 55.793,40 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 11η Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 18059/995/28-01-2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 617_2022 ΑΔΑ: 9ΓΠΖ7ΛΗ-Γ1Ξ

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση των πρακτικών 25.1 και 25.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 25/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 52747/1747/14-03-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010198968 2022-03-14) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 725.818,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 156867).

ΑΠΟΦΑΣΗ 618_2022 ΑΔΑ: 6ΧΞΗ7ΛΗ-0ΧΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για χορτοκοπή στο οδικό δίκτυο της Π.Ε.Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 619_2022 ΑΔΑ: 62ΜΒ7ΛΗ-5Ψ3

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση πρακτικών 5 και 6 της επιτροπής και οριστική κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 535/12-4-2022 (ΑΔΑ:ΨΕΡΝ7ΛΗ-8Ψ8) προηγούμενης απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ (Αριθμ. Διακήρυξης 11/253224/7026/12-11-2021, ΑΔΑΜ: 21PROC009524900).

ΑΠΟΦΑΣΗ 620_2022 ΑΔΑ: Ψ6ΚΚ7ΛΗ-ΑΒΝ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση εξειδίκευσης και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 621_2022 ΑΔΑ: 6Φ0Ι7ΛΗ-9Η4

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 622_2022 ΑΔΑ: ΨΠΜ37ΛΗ-ΕΧΛ

ΘΕΜΑ 16ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 623_2022 ΑΔΑ: Ψ8ΤΕ7ΛΗ-ΩΘΛ

ΘΕΜΑ 17ο:Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022».Β)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2022 »Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 624_2022 ΑΔΑ: 6ΖΞΤ7ΛΗ-1Γ2

ΘΕΜΑ 18ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 625_2022 ΑΔΑ: 61ΠΑ7ΛΗ-7Κ6

ΘΕΜΑ 19ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 22/2021 (21SYMV008585462 2021-05-11) σύμβασης για τη «Προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 626_2022 ΑΔΑ: ΨΓ5Η7ΛΗ-5ΗΞ

ΘΕΜΑ 20ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 23/2021 (21SYMV008585663 2021-05-11) σύμβασης «Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (αμόλυβδης βενζίνης 95) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 627_2022 ΑΔΑ: ΨΟΛΖ7ΛΗ-ΨΨΤ

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 25/2021 (21SYMV008584947 2021-05-11) σύμβασης «Για τη προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 628_2022 ΑΔΑ: 677Ω7ΛΗ-ΞΚΜ

ΘΕΜΑ 22ο:Έγκριση 5ου (20-04-2022) πρακτικού της Επιτροπής αξιολόγησης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 135493), Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 629_2022 ΑΔΑ: ΨΣΦΓ7ΛΗ-Φ1Ν

ΘΕΜΑ 23ο:α) Κήρυξη έκπτωτων προμηθευτών για τα τμήματα 1 και 3 της διαδικασίας διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ.2, περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 για την “Προμήθεια ζωοτροφών προς υποβοήθηση των πληγέντων από τις πυρκαγιές κτηνοτρόφων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνολικού π/υ 2.255.817,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής ανά τμήμα” και β) Ματαίωση διαδικασίας σύναψης σύμβασης για το Τμήμα 3 του διαγωνισμού (Αριθμ. Πρόσκλησης 23104/1183/3-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010001078).

ΑΠΟΦΑΣΗ 630_2022 ΑΔΑ: ΨΓΚΕ7ΛΗ-ΡΒ2

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 83828/183/15-04-2022 με ΑΔΑ:ΨΔΟΣ7ΛΗ-13Ν ,απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (εκδήλωση πυρκαγιάς στις 15/04/2022 στην περιοχή Αηδόνι Καρπενησίου).

ΑΠΟΦΑΣΗ 631_2022 ΑΔΑ: 9ΥΩΑ7ΛΗ-ΦΑ6

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 350/70727/02-04-2022 με ΑΔΑ: ΨΒΗ47ΛΗ-Μ0Α,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στο Δ.Δ Κόκκινου του Δ.Θήβας στην θέση «Λάκα Τσικουρέλι» την 02/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 632_2022 ΑΔΑ: 6ΠΙΤ7ΛΗ-ΧΤΒ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 351/70754/03-04-2022 με ΑΔΑ: 6ΠΔΟ7ΛΗ-Π84,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχανημάτων, σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στην Τ.Κ.Άσκρης του Δ.Θεσπιέων-Αλιάρτου στην θέση «Σκοπιά» την 03/04/2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 633_2022 ΑΔΑ: 97Ο97ΛΗ-4ΡΧ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου : «Επέκταση Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Κόμβων Π.Ε. Φωκίδας» ,προϋπολογισμού 137.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 634_2022 ΑΔΑ: 6ΞΦ57ΛΗ-ΗΧΨ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184830 του έργου: «Αντικατάσταση γέφυρας στη γερμανική τάφρο και διαμόρφωση προσβάσεων», προϋπολογισμού 380.000,00 € με Φ.Π.Α., της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 635_2022 ΑΔΑ: 949Ε7ΛΗ-Φ6Ν

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 184130 του έργου «Εργασίες στον αύλειο χώρο του Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μαλακώντα» της Π.Ε.Εύβοιας ,προϋπολογισμού 74.400,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 636_2022 ΑΔΑ: ΩΤΘΕ7ΛΗ-4Ν7

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση του Πρακτικού και Κατακύρωση του αποτελέσματος Διαπραγμάτευσης για το 5ο υποέργο : «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή» για την κατασκευή του έργου: «Μικρά λιμενικά έργα παραλίας Αγίας Άνναςλιευτικό Καταφύγιο) Ν.Εύβοιας»ροϋπολογισμού 5ου υποέργου : 50.166,21 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 637_2022 ΑΔΑ: ΨΡΨΒ7ΛΗ-ΗΡ6

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 187700 του έργου: «Αποκατάσταση Τεχνικών Έργων και Καθαρισμός Χειμμάρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β΄Φάση» της Π.Ε. Φωκίδας ,προϋπολογισμού 214.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 638_2022 ΑΔΑ: Ω5ΠΑ7ΛΗ-5ΨΨ

ΘΕΜΑ 32ο:Έγκριση ενεργοποίησης δικαιώματος προαίρεσης σχετικά με την υλοποίηση του έργου της «Διαχείρισης Άρδευσης & Αντιπλημμυρικής Προστασίας Κωπαϊδικού Πεδίου 2021-2022» της Π.Ε.Βοιωτίας ,προϋπολογισμού 263.748,30 €(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. & δικαιωμάτων προαίρεσης).

ΑΠΟΦΑΣΗ 639_2022 ΑΔΑ: ΨΓΜΙ7ΛΗ-Ω0Ξ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση βλαβών στις επαρχιακές οδούς 25 (Τμήμα Ροβιές – Ιστιαία – Κανατάδικα), 26 (Τμήμα Μονοκαρυά – Κρυονερίτης) & 27 (Τμήμα Καστανιώτισσα – Γαλατσάδες)»,της Π.Ε.Εύβοιας ,αναδόχου “ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 640_2022 ΑΔΑ: 60ΩΒ7ΛΗ-ΠΙΟ

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση παράτασης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων οδικού δικτύου Ν.Ευβοίας για το έτος 2019 »,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. ,αναδόχου “ΜΑΝΘΟΣ ΖΑΧΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 641_2022 ΑΔΑ: 97Η47ΛΗ-5Χ6

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποπεράτωση του έργου κατασκευή γέφυρας στο χείμαρρο Ίναχο του επαρχιακού δρόμου Περιβολίου-Μαρμάρων, Νομού Φθιώτιδας» ,προϋπολογισμού 750.000,00€ αναδόχου “Π.ΑΛΙΦΕΡΗΣ-Α.ΦΟΥΡΤΟΥΝΗ & ΣΙΑ ΕΕδτ ΑΛΦΑΤΕΡ ΕΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 642_2022 ΑΔΑ: 6Φ7Ψ7ΛΗ-4ΧΔ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση χορήγησης παράτασης συμβατικής προθεσμίας έργου: «Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και κατακόρυφης σήμανσης στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2019», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α.,αναδόχου ME.CON.A.E.(ΜΕΓΚΛΗΣ ΚΟΝΣΤΡΑΞΙΟΝ Α.Ε.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 643_2022 ΑΔΑ: ΨΔΟ57ΛΗ-ΘΘΝ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου:«Συντήρηση εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου περιοχής Δυτικής Φθιώτιδας»,προϋπολογισμού 400.000,00 € με Φ.Π.Α. ,αναδόχου “ΦΟΥΝΤΖΗΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 644_2022 ΑΔΑ: 95ΚΖ7ΛΗ-7ΘΥ

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης στο έργο «Επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας» με κωδικό αριθμό Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 από Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 645_2022 ΑΔΑ: 9ΘΔ17ΛΗ-ΟΣΓ

ΘΕΜΑ 39ο:Διάλυση σύμβασης του έργου «Περιφερειακός δρόμος Τρίκορφου Β΄ Φάση», Π.Ε. Φωκίδας με κωδικό αριθμό 2020ΕΠ06600007 της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ 066 και συνέχισης ολοκλήρωσης του έργου με άλλο ανάδοχο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 646_2022 ΑΔΑ: Ω2ΒΘ7ΛΗ-ΜΩΞ

ΘΕΜΑ 40ο:Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο <<Επισκευή – συντήρηση και αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων ιδιοκτησίας Π.Ε. Φθιώτιδας>>, με κωδικό αριθμό Κ.Α.Ε 01.071.9779.01 από Πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ με προϋπολογισμό 500.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ) αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης “ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΨΑΡΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ – ΜΑΛΑΜΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 647_2022 ΑΔΑ: 90ΑΙ7ΛΗ-ΘΓΩ

ΘΕΜΑ 41ο:Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Στυλίδας για το ενταγμένο στην 1η Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος της Περ. Στ. Ελλάδας έτους 2018 έργου με τίτλο: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΥΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 648_2022 ΑΔΑ: 6ΧΩΞ7ΛΗ-Λ24

ΘΕΜΑ 42ο:Έγκριση: 1. Της σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για την υλοποίηση του έργου «Ανακατασκευή υφιστάμενου (προ του 1975) υδραύλακα», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης .
2. Της υποβολής πρότασης σύμφωνα με αρ. πρωτ.5473 πρόσκλησης, με Κωδικό: 4.3.1_2021_Ε.Υ.Ε.Π.Α.Α., του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενικής Γραμματείας Ενωσιακών Πόρων & Υποδομών, Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδας Δημοσίων Υποδομών & Παρεμβάσεων για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο πλαίσιο του Μέτρου 4, Υπομέτρου 4.3, Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση της πράξης, για ένταξη των έργων με αντίστοιχους τίτλους:

(α) «Αγωγός εκσυγχρονισμού κεντρικού δικτύου τροφοδοσίας αντλιοστασίων άρδευσης πεδιάδας Μόρνου» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ

(β) «Εκσυγχρονισμός γεωτρήσεων και δικτύων άρδευσης του ΤΟΕΒ Ξυνιάδος Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ

(γ) «Ανακατασκευή υφιστάμενου (προ του 1975) υδραύλακα» προϋπολογισμού 511.520,00 ευρώ

(δ) «Αντικατάσταση κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου άρδευσης και 2. Κατασκευή υδρομάστευσης & Ταμιευτήρα στο ΤΟΕΒ Μεξιατών Φθιώτιδας» προϋπολογισμού 1.686.760,00 ευρώ

(ε) «Βελτίωση υποδομών εγγείων βελτιώσεων των ΤΟΕΒ Π.Ε. Φωκίδας» προϋπολογισμού 2.200.000,00 ευρώ.