15η Συνεδρίαση 2023 – (11-04-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 11ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 402_2023 ΑΔΑ: 6Χ1Σ7ΛΗ-ΓΣΛ

ΘΕΜΑ 1ο: Εξώδικη επίλυση διαφοράς σχετικά με την από 23/01/2022 αίτηση του Βασίλειου Ανδρίτσου του Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 403_2023 ΑΔΑ: ΨΘΨ57ΛΗ-ΛΩΨ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την από 17/9/2019 Προσφυγή της κοινοπραξίας με την επωνυμία «Κ/Ξ ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. – GREEN & SPACE Ε.Π.Ε.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 404_2023 ΑΔΑ: Ψ92Μ7ΛΗ-ΕΧ3

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση σύστασης επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργουΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ», Αναδόχου:«ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.», προϋπολογισμού 3.500.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 405_2023 ΑΔΑ: ΨΚΚ57ΛΗ-ΔΗΕ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 406_2023 ΑΔΑ: 6ΧΚΘ7ΛΗ-ΒΗ8

ΘΕΜΑ 5ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023». Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 407_2023 ΑΔΑ: 6Β4Π7ΛΗ-Υ7Ρ

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023» της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408_2023 ΑΔΑ: 9Φ347ΛΗ-7Σ4

      1. ΘΕΜΑ 7ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 409_2023 ΑΔΑ: 650Δ7ΛΗ-1ΣΘ

ΘΕΜΑ 8ο: α)Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.β) Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023 δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 410_2023 ΑΔΑ: ΩΖΒΟ7ΛΗ-Γ70

ΘΕΜΑ 9ο: Α) & Β) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών, και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων ,Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

Γ) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 411_2023 ΑΔΑ: 6Η2Ο7ΛΗ-ΨΩ3

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 97/13-2-2023(ολοκληρώθηκε 6-3-2023) πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 63.997,05€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 19ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 265586/24-11-2022). β) Την κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, σε εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν. 4957/2022 για την με αρ. πρωτ. 265586/24-11-2022 19η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011666056).

ΑΠΟΦΑΣΗ 412_2023 ΑΔΑ: 9Κ4Φ7ΛΗ-ΩΙΗ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) τριετούς διάρκειας για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026»,, συνολικού προϋπολογισμού 16.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά βάσει τιμής [χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης σε ευρώ (€)] και β) έγκριση των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 413_2023 ΑΔΑ: ΩΧ6Ε7ΛΗ-ΔΤΚ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση των πρακτικών 32.1 και 32.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 32/2023 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. οικ. 34213/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012162027 2023-02-20) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» για το σχολικό έτος 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 87.939,44 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183595).

ΑΠΟΦΑΣΗ 414_2023 ΑΔΑ: ΨΔΡ37ΛΗ-1ΟΧ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 63713/30-03-2023 με ΑΔΑ:6Ο9Χ7ΛΗ-Ο9Ν απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 28/03/2023 και δασική πυρκαγιά από 27/3/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 415_2023 ΑΔΑ: 68ΥΘ7ΛΗ-2Κ0

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.68936/05-04-2023 με ΑΔΑ:6ΨΖ97ΛΗ-Η6Χ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (δασική πυρκαγιά από 30/3/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 416_2023 ΑΔΑ: 9Ρ0Σ7ΛΗ-Ν33

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση δαπανών των εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020, 2022», χρήση 2022-2023 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 417_2023 ΑΔΑ: 6ΠΑΑ7ΛΗ-Β7Η

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 69619/05-04-2023με ΑΔΑ:69Κ87ΛΗ-43Ε απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, (βροχοπτώσεις από 03/04/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 418_2023 ΑΔΑ: 9Η3Ρ7ΛΗ-9ΙΦ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας», από το Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και ειδικότερα τη ΣΑΝΠ266, (πρώην ΣΑΕΠ 566 με ενάριθμο 2014ΕΠ56600011)» και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με τις υπ’ αρ. 271525/02-12-2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΝΣ7ΛΗ-Α06), απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας, περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση των κινδύνων και των συνεπειών, από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, λόγω του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία ‘’ΑΡΙΕΛ’’, από τις 30-11-2022, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου και στο Νομό Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 419_2023 ΑΔΑ: 9ΡΘΑ7ΛΗ-Σ3Ω

ΘΕΜΑ 18ο: Διάλυση της σύμβασης και έγκριση για συνέχιση και ολοκλήρωση του έργου με τίτλο:«ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022»,[31ο Υποέργο, προϋπολογισμού 1.000.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%] με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 420_2023 ΑΔΑ: 63Ψ97ΛΗ-6ΥΥ

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΚΥΜΗΣ» της Π.Ε. Εύβοιας, [1ο κύριο υποέργο προϋπολογισμού 7.000.000,00 €)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 421_2023 ΑΔΑ: ΨΥΒΨ7ΛΗ-Ο8Π

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση δημοπράτησης του έργου: «ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΟΓΚΟΛΙΘΩΝ ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΜΗΜΑ ΛΙΜΕΝΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΚΑΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΩΝ ΛΙΜΕΝΑ» της Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 40.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422_2023 ΑΔΑ: 961Θ7ΛΗ-ΚΔ0

ΘΕΜΑ 21ο: Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 1226/2022 (ΑΔΑ: ΨΩΘΚ7ΛΗ-14Γ) (Ορθή Επανάληψη 08-09-2022) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για το έργο με τίτλο: «Εκπόνηση Μελετών Ωρίμανσης Έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Δράσεις ΑΠΕ του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Κύμης», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 423_2023 ΑΔΑ: ΨΟΧΟ7ΛΗ-ΨΗΥ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ(ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 100.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 424_2023 ΑΔΑ: 6ΝΡΕ7ΛΗ-ΙΛΧ

ΘΕΜΑ 23ο: Τροποποίηση – συμπλήρωση της αριθμ. 934/2022 (ΑΔΑ: ΨΥΩΚ7ΛΗ-ΓΤΑ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Σ.Ε. για το έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων κτιριακού συγκροτήματος διοικητηρίου Π.Ε. Φωκίδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 425_2023 ΑΔΑ: 95ΡΓ7ΛΗ-ΩΙΠ

ΘΕΜΑ 24ο: Ματαίωση και Επαναδημοπράτηση της μελέτης : «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ-ΜΑΥΡΟΜΑΤΑ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού:1.196.468,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 426_2023 ΑΔΑ: ΨΖΦΙ7ΛΗ-Ν4Κ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού και κατακύρωση Σύμβασης του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ» της Π.Ε. Φθιώτιδας προϋπολογισμού 430.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 427_2023 ΑΔΑ: ΨΦΚΩ7ΛΗ-61Φ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση του 2ου Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ & ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΟΔΩΝ ΣΕ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» της Π.Ε. Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 428_2023 ΑΔΑ: ΨΧΑ57ΛΗ-ΓΙΧ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΑΦΡΟ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ» της Π.Ε.Φθιώτιδας, προϋπολογισμού 380.000,00 € KAΠ-ΤΑΚΤΙΚΟΙ 2021, αναδόχου ”ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”

ΑΠΟΦΑΣΗ 429_2023 ΑΔΑ: Ψ36Μ7ΛΗ-ΠΞΖ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση του υπ’αριθμ. 2/2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 2022-2023»,προϋπολογισμού 222.075,31 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430_2023

ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 431_2023 ΑΔΑ: 9ΨΦ47ΛΗ-5Μ1

ΈΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.