15η Συνεδρίαση 2022 – (18-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 561_2022 ΑΔΑ: Ψ2ΔΚ7ΛΗ-ΟΒΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παραχώρησης χρήσης στον Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας, ισοπεδωτή (grader), ιδιοκτησίας Π.Ε. Εύβοιας, για συντήρηση αγροτικού & δασικού οδικού δικτύου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 562_2022

*ΠΡΟΤΑΧΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 22 έως 33

ΑΠΟΦΑΣΗ 563_2022 ΑΔΑ: 6ΛΖΔ7ΛΗ-5Ω5

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του υποέργου: «Αποπεράτωση υπόγειου χώρου Π.Π.Ι. Σκύρου», του έργου: «Επισκευή – συντήρηση κέντρων υγείας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 322.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 564_2022 ΑΔΑ: ΨΒΓΑ7ΛΗ-ΣΡΨ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου «Εργασίες επισκευής όψεων του Βησσαριωνείου εκκλησιαστικού ιδρύματος», προϋπολογισμού 74.400,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 565_2022 ΑΔΑ: ΩΝΛΕ7ΛΗ-Θ5Β

ΘΕΜΑ 24ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή κυκλοφοριακού κόμβου στην επαρχιακή οδό Λαμίας – Κομποτάδων – Μεξιατών – Λουτρών Υπάτης και σύνδεση με τη νέα γέφυρα Κωσταλεξίου», προϋπολογισμού 600.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 566 _2022 ΑΔΑ: 9ΒΩΓ7ΛΗ-23Ο

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση τμήματος επαρχιακής οδού Σπερχειάδας – Λευκάδας», προϋπολογισμού 330.000,00 €, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 567_2022 ΑΔΑ: 60ΙΒ7ΛΗ-1ΛΨ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στην εθνική οδό 77 περιοχής δήμου Ιστιαίας (τμήμα Βασιλικά – Ελληνικά – Ιστιαία – Λ. Αιδηψού», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 568_2022 ΑΔΑ: Ψ1ΖΠ7ΛΗ-Λ48

ΘΕΜΑ 27ο: Οριστική παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη διερεύνησης ρύπανσης Ασωπού ποταμού και αποκατάστασης – Υποέργο 2», αναδόχου “Ένωσης Οικονομικών Φορέων: «ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΤΕ – ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΕ»”, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 569_2022 ΑΔΑ: 65ΧΟ7ΛΗ-ΠΧ8

ΘΕΜΑ 28ο: Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600002 «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Εύβοιας» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 570_2022 ΑΔΑ: ΨΙΖΤ7ΛΗ-Α18

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση κατάρτισης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 466 (Πρόγραμμα Πυρόπληκτων περιοχών Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 571_2022 ΑΔΑ: ΨΥ5Σ7ΛΗ-ΞΣΧ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση κατάρτισης του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις: ΣΑΕΠ 066, ΣΑΕΠ 566, ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ, ΣΑΕΠ 866, ΣΑΜΠ 066, ΣΑΜΠ 366, ΣΑΜΠ 766 και ΣΑΜΠ 966.

ΑΠΟΦΑΣΗ 572_2022 ΑΔΑ:6ΛΓΙ7ΛΗ-ΟΟ8

ΘΕΜΑ 31ο: Α. Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ερέτριας για το έργο: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στον δήμο Ερέτριας (Β΄ φάση)». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 573_2022 ΑΔΑ: 6ΨΨ37ΛΗ-ΚΓ8

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση α) μητρώου οικονομικών φορέων (εταιρειών – φυσικών προσώπων) για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από χιονοπτώσεις, παγετό, πλημμύρες, πυρκαγιές, στην περιοχή ευθύνης της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το χρονικό διάστημα από 01-01-2022 έως 31-12-2022, για εκτέλεση εργασιών εκτάκτων αναγκών απολογιστικά και β) του μνημονίου συνεργασίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 574_2022 ΑΔΑ: ΨΓΙ87ΛΗ-49Μ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 78620/380/11-04-2022 (ΑΔΑ: 66ΓΑ7ΛΗ-ΒΧ9) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες καθαρισμού ρέματος από φερτά υλικά λόγω πλημμυρών στο Δήμο Θήβας, θέση «Γεφυραίων», την 11/04/2022, μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 575_2022 ΑΔΑ: ΨΜΘΞ7ΛΗ-ΤΗ3

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη νέας απόφασης περί διορισμού δικηγόρου και ορισμού συμβολαιογράφου για τη σύνταξη πληρεξουσίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 576_2022 ΑΔΑ: ΩΤΡΨ7ΛΗ-7ΥΟ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών [σχετικά με την αγωγή του Παντελεήμονος Μαυριανού κλπ (συν. 8)]

ΑΠΟΦΑΣΗ 577_2022 ΑΔΑ: ΩΜ897ΛΗ-Μ6Υ

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 78187/282/ 11 Απριλίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί διόρθωσης της με αριθμό 227/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίας δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 578_2022 ΑΔΑ: 6ΣΕΛ7ΛΗ-ΛΣΦ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 78388/284/ 11 Απριλίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί συμπλήρωσης – διόρθωσης της με αριθμό 167/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ – Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίου δικηγόρου της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 579_2022 ΑΔΑ: 6Ν2Ν7ΛΗ-ΜΒΣ

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) πρακτικού άγονης δημοπρασίας και β) διενέργειας διαπραγμάτευσης για την «Προμήθεια ειδών γραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού – εκτυπωτών, περιόδου 2022-2023, της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 34.800,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 580_2022 ΑΔΑ: 9Ψ0Η7ΛΗ-9ΔΞ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρακτικού 1/2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών και γενικών υπηρεσιών (άρθρο 221 ν.4412/2016), για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας, για ένα έτος, με τη χρήση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.», προϋπολογισμού 448.684,72 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 581_2022 ΑΔΑ: Ω2887ΛΗ-Ρ24

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση του ηλεκτρονικού, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια δομικών υλικών» της Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 71.994,40 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 582_2022 ΑΔΑ: 9Σ4Ξ7ΛΗ-ΦΗΛ

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 24/2021 (21SYMV008585226 2021-05-11) σύμβασης για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 583_2022 ΑΔΑ: 9Ι257ΛΗ-Ξ7Π

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση πρακτικού 2Α της επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση αποτελέσματος της υπ’ αριθμ. 38408/1685/22-2-2022 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σε συνέχεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου και φορτηγών της Π.Ε. Φθιώτιδας», συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 1 και 8 που ήταν άγονα (Αριθμ. Διακήρυξης: 14/267887/7385/30-11-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009637648).

ΑΠΟΦΑΣΗ 584_2022 ΑΔΑ: Ψ57Δ7ΛΗ-ΟΙΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινών μειοδοτών του ηλεκτρονικού, ανοικτού, διεθνoύς διαγωνισμού με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων, στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τα έτη 2022 και 2023 στην Π.Ε. Εύβοιας», προϋπολογισμού 1.294.352,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 585_2022 ΑΔΑ: 6Κ8Α7ΛΗ-Μ29

ΘΕΜΑ 11ο: Ορισμός νέων μελών της επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά στο «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 586_2022 ΑΔΑ: ΨΩ1Η7ΛΗ-4Δ6

ΘΕΜΑ 12ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221, του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, για την Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 587_2022 ΑΔΑ: 6Ζ2Κ7ΛΗ-Η40

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στην Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών “PROWEIN 2022”, Ντύσσελντορφ Γερμανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 588_2022 ΑΔΑ: ΨΧΕ67ΛΗ-ΚΘ9

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε., για τη συμμετοχή του στο Φεστιβάλ βιολογικών και φυσικών προϊόντων «2ο Bio Festival», Τεχνόπολις-Γκάζι-Αθήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 589_2022 ΑΔΑ: 6ΙΩΛ7ΛΗ-ΙΔ6

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων, αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και προμήθειας πινακίδων σήμανσης από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 590_2022 ΑΔΑ: Ψ6Ν77ΛΗ-3Σ3

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου και υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων της Π.Ε. Ευρυτανίας από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) καθώς και πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 591_2022 ΑΔΑ: Ψ70Θ7ΛΗ-ΣΟΙ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 592_2022 ΑΔΑ: 61ΩΨ7ΛΗ-ΟΨ4

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 593_2022 ΑΔΑ: 9Ω0Ζ7ΛΗ-ΓΒ5

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 594_2022 ΑΔΑ: ΩΖΕ07ΛΗ-Α7Ρ

ΘΕΜΑ 20ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών και έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών, οικονομικού έτους 2022. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 595_2022 ΑΔΑ: 9Ι867ΛΗ-Δ3Ε

ΘΕΜΑ 21ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, οικονομικού έτους 2022. Β. Ορισμός υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 596_2022 ΑΔΑ: ΨΔΧΗ7ΛΗ-Υ16

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη σύμβασης για τη «Ναύλωση δύο τουριστικών σκαφών και τη δρομολόγηση της πλοήγησης αυτών στη τεχνητή λίμνη Κρεμαστών του Νομού Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 98.877,60 € με ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 597_2022 ΑΔΑ: ΨΨΘΛ7ΛΗ-ΒΒΕ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη σύμβασης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022, στα διοικητικά όρια του Δήμου Αγράφων», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 127.372,80 € με ΦΠΑ, β) της υπ΄αριθμ. 7/2022 μελέτης – των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 598_2022 ΑΔΑ:9Δ7Β7ΛΗ-ΑΑΗ

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, μέσω ΕΣΗΔΗΣ, για τη σύναψη σύμβασης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων έργου, για την πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων αντιπυρικής περιόδου 2022, στα διοικητικά όρια του Δήμου Καρπενησίου», Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 127.372,80 € με ΦΠΑ, β) της υπ΄αριθμ. 6/2022 μελέτης – των τεχνικών προδιαγραφών και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 599_2022 ΑΔΑ: ΩΣΡΟ7ΛΗ-Ν0Ν

ΘΕΜΑ 37ο: Α. Έγκριση πρακτικού 3 και κατακύρωση του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Εύβοιας, του ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ & των Δ/νσεων Α’/βαθμιας και Β’/βαθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Εύβοιας, προϋπολογισμού 70.000,00 € με ΦΠΑ. Β. Συγκρότηση της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της σχετικής σύμβασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 600_2022 ΑΔΑ: ΩΣΙΖ7ΛΗ-ΩΡΩ

ΘΕΜΑ 38ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 601_2022 ΑΔΑ: 6Φ9Ι7ΛΗ-ΟΜΓ

ΘΕΜΑ 39ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φωκίδας λόγω τροποποιήσεως των σχετικών συμβάσεων και αύξησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 602_2022 ΑΔΑ: Ω3Λ57ΛΗ-ΟΕ8

ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 603_2022 ΑΔΑ: ΨΨΥΟ7ΛΗ-2ΔΖ

ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση α) αποδοχής χρηματοδότησης 1.302.401,17€ από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την υλοποίηση του έργου: «Προώθηση οίνων ΠΓΕ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Τρίτες Χώρες (Ηνωμένο Βασίλειο)», β) διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την υλοποίησή του, διάρκειας δύο (2) ετών, συνολικού προϋπολογισμού 1.279.401,25 και γ) των όρων της σχετικής διακήρυξης.