14η Συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (23-12-2020)

14η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων – αποφάσεων 14ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2020 6Ρ427ΛΗ-ΣΜΥ Απόφαση εισαγωγής δύο (2) εκτός ημερήσιας διάταξης θεμάτων
ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2020 6ΨΒΤ7ΛΗ-Ι4Σ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600010 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2020 Ψ6667ΛΗ-64Τ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566

 

 

Σχολιάστε