14η Συνεδρίαση (Κατεπείγουσα και ειδική) 03.07.2022

Πρόσκληση σε Κατεπείγουσα και Ειδική συνεδρίαση Π.Σ. 03.07.2022

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 14ης (Κατεπείγουσας και Ειδικής) συνεδρίασης Π.Σ. 03.07.2022

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 98_2022 ΨΟΣΟ7ΛΗ-ΔΧΛ

Αποδοχή παραίτησης του κ. Ηλία Σανίδα από το αξίωμα του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 99_2022 6ΟΔ67ΛΗ-ΗΧ3

Εκλογή νέου Προέδρου Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς σύμφωνα με το άρθρο 165 του Ν.3852/2010, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.