14η Συνεδρίαση 2023 – (04-04-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 373_2023 ΑΔΑ: ΩΧ7Χ7ΛΗ-1ΤΑ

ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατά της με αριθμ. 76/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 374_2023 ΑΔΑ: ΨΖΦΣ7ΛΗ-Ρ63

ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατά της με αριθμ. 36/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 375_2023 ΑΔΑ: 6ΨΠΦ7ΛΗ-80Σ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατά της με αριθμ. 58/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 376_2023 ΑΔΑ: ΨΥΘΨ7ΛΗ-Γ3Θ

ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη έφεσης, για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», κατά της με αριθμ. 71/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 377_2023 ΑΔΑ: ΩΜΣΣ7ΛΗ-ΡΥ9

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση α) διενέργειας ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υλικών διαγράμμισης οδών περιόδου 2022-2023», Π.Ε. Εύβοιας, προϋπολογισμού 74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 378_2023 ΑΔΑ: 9Κ1Φ7ΛΗ-ΤΗ4

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση α) διενέργειας διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων για τη σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών (ομάδα 2) της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.347,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 379_2023 ΑΔΑ: ΨΥΝΟ7ΛΗ-Γ5Ι

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός νέων μελών της επιτροπής Παρακολούθησης και Πιστοποίησης της Π.Ε. Εύβοιας και της Π.Ε. Φθιώτιδας, που αφορά στο «Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή / και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 380_2023 ΑΔΑ: 6ΔΟ67ΛΗ-Δ7Η

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162, του ν.4412/16 του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας – υποέργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 381_2023 ΑΔΑ: 6ΨΔΑ7ΛΗ-41Ω

ΘΕΜΑ 9ο: Συγκρότηση επιτροπής του άρθρου 221, παρ.11α του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για τη διενέργεια και αξιολόγηση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ κάτω των ορίων, για τη σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση μηχανολογικών μερών φορτηγών οχημάτων συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών (ομάδα 2) της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2023», προϋπολογισθείσας δαπάνης 48.347,60€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 382_2023 ΑΔΑ: 6ΑΡΤ7ΛΗ-Γ9Η

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών – ΔΣΑ, για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών αρμοδιότητας Π.Ε. Βοιωτίας, για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026», συνολικού προϋπολογισμού 10.500.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης 28%.

ΑΠΟΦΑΣΗ 383_2023 ΑΔΑ: 6ΟΛ07ΛΗ-ΕΛΝ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση του πρακτικού 31.4 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 31/2022 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ. 277867/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011779381 2022-12-09) για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 178135).

ΑΠΟΦΑΣΗ 384_2023 ΑΔΑ: 6ΣΗΦ7ΛΗ-ΔΝΣ

ΘΕΜΑ 12ο: Κατάργηση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών για τo σχολικό έτος 2022-2023, στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 385_2023 ΑΔΑ: 6ΓΒ27ΛΗ-0ΒΓ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 386_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΗΞ7ΛΗ-Π49

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 387_2023 ΑΔΑ: 6ΨΩΒ7ΛΗ-Α9Υ

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και ορισμός υπολόγου, οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 0719,0721,0722, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 388_2023 ΑΔΑ: Ω8Β97ΛΗ-ΧΚ0

ΘΕΜΑ 16ο: Α. & Β. Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας. Γ. Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 389_2023 ΑΔΑ: ΨΕΙ57ΛΗ-ΛΗΥ

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης για πληρωμή δαπανών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών και προμήθειας υγρών καυσίμων από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στη ΣΑΝΠ266 και στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (ΚΑΠ) (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 390_2023 ΑΔΑ: 67ΝΙ7ΛΗ-ΒΦΥ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου Τουρισμού, Αθλητισμού και Εθελοντισμού, κ. Ηλία Μπουρμά, για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση «TRAVEL EXPO CYPRUS 2023 (Λευκωσία, 21-23 Απριλίου 2023) – συμμετοχή σε περίπτερο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 391_2023 ΑΔΑ: ΨΝΠΦ7ΛΗ-ΔΣΞ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση των όρων ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση και συμπλήρωση οδικού ηλεκτροφωτισμού στο οδικό δίκτυο νομού Φωκίδας», προϋπολογισμού 193.033,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 392_2023 ΑΔΑ: 6Ι527ΛΗ-ΓΟΒ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση – εγκιβωτισμός ρέματος ‘’ΠΛΑΤΑΝΙΑ’’ τ.κ. Μικρού Χωριού δήμου Καρπενησιού», προϋπολογισμού 263.684,22 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 393_2023 ΑΔΑ: 99ΦΝ7ΛΗ-ΤΤΧ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Π.Ε. Ευρυτανίας», προϋπολογισμού 416.393,22 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 394_2023 ΑΔΑ: ΨΨ4Η7ΛΗ-276

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή οκτώ (8) δικαιούχων αποζημίωσης για την απαλλοτρίωση του έργου: «Οδός Ραπταίοι – Ν. Στύρα – Στύρα (Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+499,33) – (συνέχιση)», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 395_2023 ΑΔΑ: 9Κ8Ψ7ΛΗ-2ΛΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «Αποκατάσταση τεχνικών έργων και καθαρισμός χειμάρρων Δ.Ε. Γραβιάς και Παρνασσού Β Φάση», προϋπολογισμού μελέτης 214.000,00 €, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 396_2023 ΑΔΑ: Ψ6267ΛΗ-Ω0Ν

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος, λόγω διακοπής εργασιών, του έργου: «Εργασίες αποχιονισμού στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο & αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Φωκίδας», υποέργο: «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης στην επαρχιακή οδό 3 Γλύφα Σεργούλα», προϋπολογισμού μελέτης 36.500,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 397_2023 ΑΔΑ: 648Χ7ΛΗ-ΡΞΨ

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση παράτασης της μελέτης: «Μελέτη τμηματικής οριοθέτησης και διευθέτησης κύριας κοίτης Σπερχειού ποταμού και παραποτάμων Σπερχειού, στο δήμο Μακρακώμης – νοτίως του Σπερχειού ποταμού», συμβατικής αμοιβής 27.081,44 € χωρίς ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 398_2023 ΑΔΑ: 9Ο767ΛΗ-Χ14

ΘΕΜΑ 26ο: Χορήγηση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Βελτίωση της οδού πρόσβασης στο κάστρο Υπάτης», προϋπολογισμού 2.100.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 399_2023 ΑΔΑ: 6ΑΔΘ7ΛΗ-5ΩΑ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης και των μελετών του έργου: «Μελέτες για την βελτίωση της ΠΕΟ Λαμίας – Δομοκού στο τμήμα από κόμβο Νοσοκομείου έως Αγ. Σώζοντα», Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 400_2023 ΑΔΑ: Ω80Ι7ΛΗ-ΒΜ7

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2022-23 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 401_2023 ΑΔΑ: 6Λ7Μ7ΛΗ-ΧΒΡ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 61250/27-03-2023 (με ΑΔΑ: Ψ8Σ67ΛΗ-3Μ5) απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας περί διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των σε εργασίες κατάσβεσης πυρκαγιάς στον Δ. Λιβαδειάς, στη θέση «Άγιος Φανούριος» και θέση «Νταμάρια Ζελιαναίου», την 27/03/2023.