13η Συνεδρίαση 2023 – (28-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 28ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 334_2023 ΑΔΑ: Ψ77Ξ7ΛΗ-Φ5Γ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση του υπ’ αριθμ. 99/2203-2023 (ολοκληρώθηκε 2403-2023) πρακτικού (παραίτηση του Στεργίου Ι.) της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 2.875.716,22€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 15ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 179843/4906/04-08-2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 335_2023 ΑΔΑ: ΨΙ6Δ7ΛΗ-ΤΩΨ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση πρακτικού και ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τρεις (3) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., λόγω του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016. (Αριθμ. Πρόσκλησης 58239/22-3-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012348742).

ΑΠΟΦΑΣΗ 336_2023 ΑΔΑ: ΨΟ1Σ7ΛΗ-Β2Ο

ΘΕΜΑ 1ο: Εξωδικαστική επίλυση διαφοράς ανάμεσα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας και τους Νικόλαο Ζαρουχλιώτη του Αθανασίου και Ευαγγελία Χειμωνίδου του Αριστοτέλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 337_2023 ΑΔΑ: Ρ7ΡΑ7ΛΗ-8Ι6

ΘΕΜΑ 2ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, στο δικηγόρο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Μάριο Αθ. Παπαθανασίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 338_2023 ΑΔΑ: ΡΗΘ37ΛΗ-6ΧΕ

ΘΕΜΑ 3ο: Παροχή Γενικής Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από το δικηγόρο του Γραφείου Νομικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Εύβοιας Γεώργιο Ρουμελιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 339_2023 ΑΔΑ: 6ΞΕΚ7ΛΗ-ΦΟΑ

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 819/2022 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 340_2023 ΑΔΑ: ΨΘΒΜ7ΛΗ-Ρ6Υ

ΘΕΜΑ 5 ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Ιωάννη Παπαδημητρίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 341_2023 ΑΔΑ: 96ΑΕ7ΛΗ-935

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Αθανάσιου Παναγοδήμου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 342_2023 ΑΔΑ: 9Ω217ΛΗ-Ν0Χ

ΘΕΜΑ 7ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την αγωγή του Νικολάου Κούκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 343_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΞΤ7ΛΗ-ΗΤΔ

ΘΕΜΑ 8ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Αθανασίου Βυλλιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 344_2023 ΑΔΑ: ΨΦΛΕ7ΛΗ-Ι4Φ

ΘΕΜΑ 9ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση του Ιωάννη Οικονομίδη και λοιπών (συν.6)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 345_2023 ΑΔΑ: ΨΚΗΑ7ΛΗ-ΜΝΦ

ΘΕΜΑ 10ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης του Χρήστου Φλώρου του Θεοδώρου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 346_2023 ΑΔΑ: ΨΚΡ87ΛΗ-433

ΘΕΜΑ 11ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της Δέσποινας Φράγκου του Κωνσταντίνου]

ΑΠΟΦΑΣΗ 347_2023 ΑΔΑ: Ψ7ΓΓ7ΛΗ-Η9Ω

ΘΕΜΑ 12ο: Αποδοχή των επιχορηγήσεων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2023 προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, προς κάλυψη δαπανών της – Α΄ και Β΄ Κατανομή έτους 2023, προς καταβολή των δαπανών μισθοδοσίας των μηνών Φεβρουαρίου-Μαρτίου-Απριλίου 2023, του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού της και προς κάλυψη δαπανών δακοκτονίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 348_2023 ΑΔΑ: 65427ΛΗ-ΡΓΟ

ΘΕΜΑ 13ο: Κατάργηση δρομολογίου με κωδικό 1179 «ΚΟΥΤΟΥΜΟΥΛΑ – ΟΙΚ. ΔΥΣΤΟΣ – ΔΥΣΤΟΣ & ΕΠΙΣΤΡ.» και διακοπή και λύση της αρ. 270678/6926/02-12-2021 σύμβασης μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, της Π.Ε. Εύβοιας με τον ΚΡΟΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΟ (ΑΔΑΜ 21SYMV009670852 2021-12-06) της 11/2021 με αρ. πρωτ. 63665/1758/30-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023»

ΑΠΟΦΑΣΗ 349_2023 ΑΔΑ: 9Ν3Σ7ΛΗ-2ΚΚ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση του πρακτικού 27.6 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 27/2022 με αριθ. πρωτ. οικ. 85486/2677/19-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC010424050 2022-04-19) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Α «ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» & Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 180.574,38 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 158789).

ΑΠΟΦΑΣΗ 350_2023 ΑΔΑ: ΡΓΕΤ7ΛΗ-ΘΧΥ

ΘΕΜΑ 15ο:Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης στα πλαίσια του Β΄ΔΣΑ της 10ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών ανάθεσης συμβάσεων Μεταφοράς Μαθητών αρμοδιότητας Π. Ε. Βοιωτίας για τo σχ. έτoς 2022- 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 351_2023 ΑΔΑ: Ρ6887ΛΗ-0ΕΖ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Απόδοσης Λογαριασμού XEΠ – Aπαλλαγής Υπολόγου για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στην Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 352_2023 ΑΔΑ: 9ΕΥΣ7ΛΗ-ΙΤΒ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ορισμού πληρεξούσιου δικηγόρου, ανάθεσης υπηρεσιών και επιστροφής ποσών από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 353_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΞΜ7ΛΗ-4Δ8

ΘΕΜΑ 18ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 354_2023 ΑΔΑ: 94ΓΞ7ΛΗ-ΓΒ6

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 355_2023 ΑΔΑ: ΨΑΥ27ΛΗ-9Ι6

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 356_2023 ΑΔΑ: 9ΞΖ17ΛΗ-ΚΗΗ

ΘΕΜΑ 21ο: Α) Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023 και Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 357_2023 ΑΔΑ: Ρ1ΘΤ7ΛΗ-ΖΤ1

ΘΕΜΑ 22ο: Δημοπράτηση του 1ου Υποέργου (της Πράξης με Κωδικό ΟΠΣ 5161220) με τίτλο: «Μικρά λιμενικά έργα Αγ. Γεωργίου Λιχάδας (επέκταση προσήνεμου μώλου του αλιευτικού καταφυγίου Αγ. Γεωργίου Λιχάδας)», συνολικού προϋπολογισμού 4.900.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%).

ΑΠΟΦΑΣΗ 358_2023 ΑΔΑ: 6ΟΡΜ7ΛΗ-ΘΨΖ

ΘΕΜΑ 23ο: Δημοπράτηση του υποέργου: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 2021-2022» του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (2014ΕΠ56600004)» της Συλλογικής Απόφασης ΝΠ466 ΤΡΟΠ.0 (Αριθμ. Πρωτ. 121534/15-12-2022 ΑΔΑ:ΨΓΕΡ46ΜΤΛΡ-ΘΧΝ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προϋπολογισμού 1.500.000,00 Ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 359_2023 ΑΔΑ: 90ΝΤ7ΛΗ-659

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΜΠΑΓΑΣΑΚΙ – ΦΙΔΑΚΙΑ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ», προϋπολογισμού 350.000,00€ με ΦΠΑ, με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 195602, και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 360_2023 ΑΔΑ: 6ΚΥΓ7ΛΗ-ΖΚΡ

ΘΕΜΑ 25 ο: Έγκριση τροποποίησης της εγκεκριμένης μελέτης και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΥΠΑΤΗΣ» προϋπολογισμού: 2.100.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 361_2023 ΑΔΑ: 91ΔΣ7ΛΗ-Φ9Ξ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:  «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» αναδόχου:  Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ – Β.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 362_2023 ΑΔΑ: 94ΙΚ7ΛΗ-ΩΥΒ

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ,ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 363_2023 ΑΔΑ: 6ΠΝ67ΛΗ-44Η

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΕΣ ΟΔΟΥΣ 25 (ΤΜΗΜΑ ΡΟΒΙΕΣ – ΙΣΤΙΑΙΑ – ΚΑΝΑΤΑΔΙΚΑ), 26 (ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΟΚΑΡΥΑ – ΚΡΥΟΝΕΡΙΤΗΣ) & 27 (ΤΜΗΜΑ ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΙΣΣΑ – ΓΑΛΑΤΣΑΔΕΣ)».

ΑΠΟΦΑΣΗ 364_2023 ΑΔΑ: 926Υ7ΛΗ-ΦΡ2

ΘΕΜΑ 29ο: ΄Εγκριση 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ, ΜΑΝΔΗΛΩ Β΄ΦΑΣΗ», αναδόχου: «ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΙ ΑΦΟΙ Ο.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 365_2023 ΑΔΑ: 63ΚΕ7ΛΗ-Θ6Ι

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 53822/17-03-2023 με ΑΔΑ:99ΖΨ7ΛΗ-ΨΤΞ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φωκίδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (Βροχοπτώσεις-Χιονοπτώσεις)

ΑΠΟΦΑΣΗ 366_2023 ΑΔΑ: ΨΔΖΕ7ΛΗ-20Ρ

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.53876/17-03-2023 με ΑΔΑ:ΨΦ147ΛΗ-Θ6Δ απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεσης μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, σε εργασίες αποχιονισμού-ρίψη άλατος, και αποκατάσταση ζημιών από πλημμυρικά φαινόμενα από 17/03/2023 στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Βοιωτίας .

ΑΠΟΦΑΣΗ 367_2023 ΑΔΑ: 633Γ7ΛΗ-Ο17

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση της υπ’αριθμ.55234/20-03-2023 με ΑΔΑ:9ΓΞΣ7ΛΗ-Γ71 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 17/03/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 368_2023 ΑΔΑ: 9ΞΒ67ΛΗ-ΔΤΑ

ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 55967/21-03-2023 με ΑΔΑ:64ΑΚ7ΛΗ-ΕΛΩ απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις από 16/03/2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 369_2023 ΑΔΑ: ΨΖΦΝ7ΛΗ-ΩΩ3

ΘΕΜΑ 34ο: Εγκρίνει την υπ’αριθμ. 30964/15-02-2023 με ΑΔΑ:9ΥΘ27ΛΗ-Ψ07( (ορθή επανάληψη ως προς τον πίνακα ιδιοκτητών ιδιωτικών μηχανημάτων έργου) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας που αφορά την έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην Π.Ε. Εύβοιας (χιονοπτώσεις από τις 05-02-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 370_2023 ΑΔΑ: Ψ3ΟΦ7ΛΗ-8ΔΘ

ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 200.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (Αριθμ. Διακήρυξης Ν. 1/32280/16-2-2023, ΑΔΑΜ: 23PROC012148518).

ΑΠΟΦΑΣΗ 371_2023 ΑΔΑ: ΨΩΖΖ7ΛΗ-ΞΒ2

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση της έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ΄ τρίμηνο 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 372_2023 ΑΔΑ: 9ΟΝΚ7ΛΗ-ΝΓ9

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση της 3ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.