13η Συνεδρίαση 2022 – (05-04-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 5ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 492_2022 ΑΔΑ:64ΓΕ7ΛΗ-8Σ2

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2021-2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 493_2022 ΑΔΑ:ΨΗΩΚ7ΛΗ-ΩΜΜ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Πλήρωση θέσεων προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού προσωπικού έτους 2022 (που έχουν ήδη εγκριθεί) από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 494_2022 ΑΔΑ:ΩΤΤΝ7ΛΗ-ΖΗΛ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία “ΒΙ.Α.Κ.ΕΛ. Α.Β.Ε.Ε.”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 495 _2022 ΑΔΑ:635Θ7ΛΗ-Η1Ζ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Tμήμα Γ’)[σχετικά με Αίτηση Αναίρεσης του Ιωάννη Χονδρόπουλου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 496_2022 ΑΔΑ:6ΧΑΒ7ΛΗ-ΕΟ6

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 252072/3099/11-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 497_2022 ΑΔΑ:ΨΡ507ΛΗ-6ΒΩ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 261358/3220/25-11-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας

ΑΠΟΦΑΣΗ 498_2022 ΑΔΑ:ΨΗΧΩ7ΛΗ-9Τ1

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 26704/214/11-2-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 499_2022 ΑΔΑ:ΨΜΟΔ7ΛΗ-ΡΙΒ

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου για τη σύνταξη νομικής γνωμοδότησης

σχετικά με το υπ’ αριθμ. πρωτ.43098/1780/09-03-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 500_2022 ΑΔΑ:9Ι7Υ7ΛΗ-39Ξ

ΘΕΜΑ 7ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Στ.Ε. για τη συμμετοχή του α) στο φεστιβάλ Υπερτροφών & Προϊόντων Υγιεινής Διατροφής «Super Foods Festival» που θα πραγματοποιηθεί στον Προαύλιο Χώρο στο Ζάππειο Μέγαρο στις 6-10 Απριλίου 2022 και β) στην Έκθεση “ΚΥΝΗΓΕΣΙΑ 2022” που θα πραγματοποιηθεί 8-10 Απριλίου 2022 στο εκθεσιακό κέντρο MEC Παιανία-Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 501_2022 ΑΔΑ:ΨΤΤΕ7ΛΗ-Χ42

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση κήρυξης αναδόχων ως έκπτωτων και παρακράτησης των σχετικών εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, λόγω μη υπογραφής των συμβάσεων της με αρ. πρωτ. 220805/6709/21-10-2020 4ης Πρόσκλησης Οικονομικών Προσφορών σε συνέχεια της αρ. πρωτ. 10/94449/3454/5-5-2020 διακήρυξης (ΑΔΑΜ Διακήρυξης: 20PROC006759153, ΑΔΑΜ Προκήρυξης: 20PROC006759095) για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023”, προϋπολογισμού 12.863.805,46 € με Φ.Π.Α..

ΑΠΟΦΑΣΗ 502_2022 ΑΔΑ:9ΝΧ87ΛΗ-ΖΕΙ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 503_2022 ΑΔΑ:60Ι27ΛΗ-ΜΥ6

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 504_2022 ΑΔΑ:Ψ4Φ07ΛΗ-ΗΝ0

ΘΕΜΑ 11ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων από τον Τακτικό Π.Υ. (Ειδικός Φορέας 073) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 505_2022 ΑΔΑ:6ΘΕΣ7ΛΗ-ΑΗΓ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 506_2022 ΑΔΑ:Ψ16Ξ7ΛΗ-ΧΤΓ


ΘΕΜΑ
13ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 507_2022 ΑΔΑ:ΨΓ2Ν7ΛΗ-Λ9Γ

ΘΕΜΑ 14ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 508_2022 ΑΔΑ:ΩΣ907ΛΗ-ΡΕΑ

ΘΕΜΑ 15ο: Α. Εξειδίκευση πίστωσης για έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
Β. Ορισμός υπόλογου Χρηματικού Εντάλματος (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022 δεκτικού ΚΑΕ0719,0722 της Π.Ε.Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 509_2022 ΑΔΑ:68ΚΠ7ΛΗ-ΧΥΤ

ΘΕΜΑ 16ο: Α. Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

Β.Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 510_2022 ΑΔΑ:6ΜΔ57ΛΗ-4ΘΧ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση: α) διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την Παροχή Συνοδευτικών μέτρων της Κ.Σ Εύβοιας στο πλαίσιο της πράξης «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 της Κ.Σ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ» (Κωδικός/MIS: 5029511) με προϋπολογισμό 112.158,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (90.450,00€ άνευ Φ.Π.Α.) και β) των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 511_2022 ΑΔΑ:6ΓΩΣ7ΛΗ-ΕΝΓ

ΘΕΜΑ 18ο:Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2023-2026 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 512_2022 ΑΔΑ:ΨΣΜΧ7ΛΗ-ΞΗΚ

ΘΕΜΑ 19ο:Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600016 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566.

ΑΠΟΦΑΣΗ 513_2022 ΑΔΑ:ΨΖΧ17ΛΗ-Η3Η

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Τ.Κ. ΕΥΠΑΛΙΟΥ Δ.Ε. ΕΥΠΑΛΙΟΥ» της Π.Ε.Φωκίδας ,προϋπολογισμού 150.000,00 € με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 514_2022 ΑΔΑ:ΨΨ247ΛΗ-8ΚΧ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης ποσού 33.798,73 € με το Φ.Π.Α ,του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΑΛΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΧΩΡΩΝ» ναδόχου: «ΠΑΛΙΟΥ-ΛΙΑΡΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 515_2022 ΑΔΑ:ΨΝ427ΛΗ-ΣΔ9

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟ ΤΡΙΖΟΙΝΙΚΟΥ» της Π.Ε.Φωκίδας , προϋπολογισμού 60.000,00€ με Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 516_2022 ΑΔΑ:ΨΓΞ87ΛΗ-8ΡΦ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΤΡΟΒΑΤΟ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ» της Π.Ε.Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 64.000,00με Φ.Π.Α.,αναδόχου:“ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ .

ΑΠΟΦΑΣΗ 517_2022 ΑΔΑ:Ψ4Τ87ΛΗ-ΗΑΖ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου :«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΡΕΜΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΑΓΙΑΣ ΒΛΑΧΕΡΝΑΣ ΕΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ – ΣΑΡΚΙΝΗΣ» της Π.Ε.Ευρυτανίαςροϋπολογισμού 1.100.000,00 με Φ.Π.Α., αναδόχου ΡΟΥΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, ΕΔΕ”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 518_2022 ΑΔΑ:9ΚΔΧ7ΛΗ-Ν5Φ


ΘΕΜΑ
25ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019»,αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 519_2022 ΑΔΑ:ΡΩΩΧ7ΛΗ-ΥΝΖ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ & ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019 (Β’ ΦΑΣΗ)», αναδόχου ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 520_2022 ΑΔΑ:Ω8567ΛΗ-ΞΒΓ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 59688/131/21-03-2022 με ΑΔΑ:635Φ7ΛΗ-Δ8Ω ,απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 20/03/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 521_2022 ΑΔΑ:ΨΚΨ47ΛΗ-ΘΘΕ

ΘΕΜΑ 28ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 59679/295/19-03-2022 με ΑΔΑ: 9ΗΙΛ7ΛΗ -ΒΤΦ ,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Βοιωτίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, στον αποχιονισμό-ρίψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας την 19/03/2022 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 522_2022 ΑΔΑ:ΩΤ1Θ7ΛΗ-Ξ0Α

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 175725/600/10-8-2021 (ΑΔΑ: 6Ζ367ΛΗ-5ΦΑ) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών φιλοξενίας, μεταφοράς, σίτισης και λοιπών ενεργειών που προέκυψαν μετά την εκδήλωση της δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε στις 3-8-2021 στον Δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και στον Δήμο Ιστιαίας-Αιδηψού στην Π.Ε. Εύβοιας.