12η Συνεδρίαση 2023 – (21-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 21ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 303_2023 ΑΔΑ: Ρ7ΡΟ7ΛΗ-ΘΝΖ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή του Συνεταιρισμού με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Χρισσού Φωκίδας»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 304_2023 ΑΔΑ: ΩΜΧΒ7ΛΗ-ΔΥ1

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την αγωγή της Παρασκευής Θανέλα].

ΑΠΟΦΑΣΗ 305_2023 ΑΔΑ: 6Ξ6Κ7ΛΗ-ΘΟ1

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου για εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λιβαδειάς [αγωγή Χρυσάφως Βρυώνη κλπ (συν. 3)].

ΑΠΟΦΑΣΗ 306_2023 ΑΔΑ: 67ΛΒ7ΛΗ-Λ46

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Γ’ Τμήμα) [σχετικά με την προσφυγή του Παναγιώτη Σταθιά του Γεωργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 307_2023 ΑΔΑ: 9ΘΦΑ7ΛΗ-ΥΕΗ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «AIR LIQUIDE HELLAS Α.Ε.Β.Α.»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 308_2023 ΑΔΑ: ΩΧ4Ξ7ΛΗ-ΘΒ1

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. 46865/8-03-2023 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί σύνταξης και κατάθεσης ανακοπής κατ’ αρ. 272Η ΚΔΔ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Πειραιά [σχετικά με υπ’ αριθ. 136/2023 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά].

ΑΠΟΦΑΣΗ 309_2023 ΑΔΑ: 6Ω947ΛΗ-ΙΘΔ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” για την «Προμήθεια ενός χιονοδιαστρωτικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Ευρυτανίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 310_2023 ΑΔΑ: 9Ν8Κ7ΛΗ-ΧΦΣ

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: «Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας 2023», συνολικού προϋπολογισμού 300.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 311_2023 ΑΔΑ: 61167ΛΗ-ΛΝΛ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση α) διενέργειας διεθνούς, ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του έργου: “Πρόγραμμα Περισυλλογής και Διαχείρισης ή/και Αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (Π.Ε. Βοιωτίας, Π.Ε. Εύβοιας, Π.Ε. Ευρυτανίας, Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Φωκίδας), συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και δικαιωμάτων προαίρεσης, και β) των όρων της σχετικής διακήρυξης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 312_2023 ΑΔΑ: 6ΝΔ97ΛΗ-6ΘΞ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση του υπ΄αριθμ. 1/2023 πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης του Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών και Προμηθειών με τίτλο: «Επισκευή και τακτική συντήρηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Ευρυτανίας 2022-2023», προϋπολογισμού 222.075,31με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 313_2023 ΑΔΑ: Ψ86Α7ΛΗ-463

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση α) της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016, β) της Πρόσκλησης και των όρων αυτής για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για τρεις (3) μήνες, συνολικού προϋπολογισμού 35.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., λόγω τους κατεπείγοντος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 314_2023 ΑΔΑ: ΨΧ5Ι7ΛΗ-ΩΟΥ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση α) του υπ’ αριθμ. 98 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 34.374,60€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 20ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 286902/20-12-2022) και β) κατακύρωση του διαγωνισμού για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φθιώτιδας, για την με αρ. πρωτ. 286902/20-12-2022 20η πρόσκληση υποβολής οικονομικών προσφορών (ΑΔΑΜ: 22PROC011865952).

ΑΠΟΦΑΣΗ 315_2023 ΑΔΑ: Ψ91Ι7ΛΗ-19Η

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση των πρακτικών 33.1 και 33.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 33/2023 πρόσκλησης με αριθ. πρωτ 34511/20-02-2023 (ΑΔΑΜ: 23PROC012164067 2023-02-20), για την υποβολή προσφορών στις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, το σχολικό έτος 2022-2023 με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 103.469,07 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 183603).

ΑΠΟΦΑΣΗ 316_2023 ΑΔΑ: 6ΥΟΘ7ΛΗ-ΖΘΑ

ΘΕΜΑ 14ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 317_2023 ΑΔΑ: 6Μ6Ε7ΛΗ-Τ64

ΘΕΜΑ 15ο: Εξειδίκευση δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073), για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας, Β΄ τριμήνου 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 318_2023 ΑΔΑ: 66ΔΡ7ΛΗ-76Π

ΘΕΜΑ 16ο: Εξειδίκευση πίστωσης για την πληρωμή δαπανών αμοιβής ορισμού πληρεξούσιων δικηγόρων από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 319_2023 ΑΔΑ: 63ΞΩ7ΛΗ-34Ε

ΘΕΜΑ 17ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2023, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 320_2023 ΑΔΑ: ΨΩΣΛ7ΛΗ-ΘΑΞ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073), για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 321_2023 ΑΔΑ: 6ΒΔΘ7ΛΗ-ΟΝ9

ΘΕΜΑ 19ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) και από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων, οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071), για δαπάνες, προμήθειες, εργασίες, παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 322_2023 ΑΔΑ: 6ΓΖΩ7ΛΗ-ΦΗΘ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στην επαρχιακή οδό Καρπενήσι – Προυσσός – Ασπρόπυργος», προϋπολογισμού 2.000.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 323_2023 ΑΔΑ: ΩΧΗΡ7ΛΗ-Π3Ρ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου: «Αναβάθμιση πολυδυνάμου Περιφερειακού ιατρείου Γρανίτσας δήμου Αγράφων», προϋπολογισμού 340.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 324_2023 ΑΔΑ: 9ΦΝΠ7ΛΗ-ΤΙΘ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση πρακτικού Ι και ανακήρυξη προσωρινού αναδόχου της ηλεκτρονικής δημοπράτησης του έργου: «Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας Π.Ε. Βοιωτίας», προϋπολογισμού 6.800.000,00 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 325_2023 ΑΔΑ: 9ΗΝ07ΛΗ-Ξ2Δ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση 1ου πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση ΤΟΕΒ Μεξιατών, ανάπτυξη έργων ΑΠΕ με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών», προϋπολογισμού 426.220,00€ με 24% ΦΠΑ, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 326_2023 ΑΔΑ: 63ΕΦ7ΛΗ-7Α0

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία, αναβάθμιση Πάρκου Λαού και Δημοτική Αγορά Στυλίδας», προϋπολογισμού 150.000,00€, Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 327_2023 ΑΔΑ: 66ΞΧ7ΛΗ-6Θ9

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της σύμβασης: «Μελέτη αναδασμός αγροκτήματος Ανθοχωρίου Ν.Α. Βοιωτίας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 328_2023 ΑΔΑ: 6Γ0Σ7ΛΗ-ΣΙΩ

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση επιμήκυνσης της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση γέφυρας επί της Ε.Ο. 12 στον Μίστρο», συμβατικού ποσού 1.882.782,10€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 329_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΔΚ7ΛΗ-ΝΟΒ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση τεχνικών και λοιπών έργων και καθαρισμός ρεμάτων Π.Ε. Βοιωτίας για τα έτη 2021-2022», προϋπολογισμού 685.148,65 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 330_2023 ΑΔΑ: 9ΖΣ27ΛΗ-Φ0Γ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 49459/13-03-2023 απόφασης με ΑΔΑ: ΨΗΒΒ7ΛΗ-ΟΣΝ του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας περί διάθεσης πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 11-03-2023).

ΑΠΟΦΑΣΗ 331_2023 ΑΔΑ: Ψ6Μ47ΛΗ-ΧΗΙ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2022-23 της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 332_2023 ΑΔΑ: 63ΒΛ7ΛΗ-ΔΡΛ

ΘΕΜΑ 30ο: Ορισμός συμβολαιογράφου για τον έλεγχο και τη σύνταξη της σύμβασης επενδυτικού δανείου για την εκτέλεση του έργου: «Υποδομές Ύδρευσης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας», το οποίο είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης για την τοπική αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».