12η Συνεδρίαση 2022 – (29-03-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 29ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 452_2022 ΑΔΑ:9ΛΖΡ7ΛΗ-71Ζ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση πρακτικού 2 και κατακύρωση αποτελέσματος του ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Ε. Φθιώτιδας, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 453_2022 ΑΔΑ:ΨΖΚ17ΛΗ-Ν2Ν

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο: Παράταση συμβάσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τις ανάγκες περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, μέχρι και 31.05.2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 454_2022 ΑΔΑ:6Η7Κ7ΛΗ-534

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση Βαΐου Καμηνιώτη].

ΑΠΟΦΑΣΗ 455_2022 ΑΔΑ:ΨΝΩ87ΛΗ-4ΝΡ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της Σταυρούλας Στεργίου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 456_2022 ΑΔΑ:ΩΧΘΜ7ΛΗ-ΗΥΖ

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της Δήμητρας Κούκου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 457_2022 ΑΔΑ:ΨΛΑ47ΛΗ-ΒΞΘ

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 61489/231/ 22 Μαρτίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στην Τοπική Διοικητική Επιτροπή (Τ.Δ.Ε.) του eEΦΚΑ Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 458_2022 ΑΔΑ:ΨΗΞΡ7ΛΗ-ΗΒ2

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 60777/228/ 21 Μαρτίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικαστικής επιμελήτριας για τη διενέργεια επιδόσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 459_2022 ΑΔΑ: ΨΙΖΑ7ΛΗ-ΗΨΦ

 

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση της υπ’ αριθ. πρωτ. (Οικ.) 58334/211/ 17 Μαρτίου 2022 απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, περί διορισμού δικηγόρου για εκπροσώπηση της “Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [αγωγή της Περσεφόνης Ιωαννίδου].

ΑΠΟΦΑΣΗ 460_2022 ΑΔΑ:6ΔΘΖ7ΛΗ-ΟΕΝ

ΘΕΜΑ 7ο: Συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής επιβολής κυρώσεων επί παραβάσεων των όρων εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών σχολικών μονάδων Π.Ε. Εύβοιας, με βάση την με αριθμό 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 20PROC006792296 2020-06-01).

ΑΠΟΦΑΣΗ 461_2022 ΑΔΑ:6ΩΩΕ7ΛΗ-ΟΟ2

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση πρακτικού 4 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του επαναληπτικού ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο: «Προμήθεια εξοπλισμού (οπτικοακουστικός εξοπλισμός – Ομάδα Β) για το Πολιτιστικό-Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητρόπολης Χαλκίδας», Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 462_2022 ΑΔΑ:677Ζ7ΛΗ-4ΧΓ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση τροποποίησης της αριθ. πρωτ. οικ.: 133502/3490/23-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21SYMV008801077 2021-06-23) σύμβασης προμήθειας καυσίμων θέρμανσης, καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες θέρμανσης των κτιρίων και κίνησης των οχημάτων της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 463_2022 ΑΔΑ:9ΞΝΔ7ΛΗ-ΣΨΗ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού, ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και των όρων του για την «Παροχή υπηρεσιών στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας χειμάρρων Π.Ε. Φωκίδας», συνολικού προϋπολογισμού 99.999,80 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 464_2022 ΑΔΑ:ΨΥΘΗ7ΛΗ-Β0Ζ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, σχολικού έτους 2021-2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με την παρ. ι, εδαφ. 3, άρθρο 176 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΗ 465_2022 ΑΔΑ: 9ΙΩΕ7ΛΗ-ΟΝΤ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας

ΑΠΟΦΑΣΗ 466_2022 ΑΔΑ: 9ΚΟΗ7ΛΗ-7Γ2

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης επί της αριθ. πρωτ. 19453/758/31-01-2022 αιτήσεως της κ. Τσικτσίρη Μαρίας του Τηλεμάχου, μισθώτριας του κυλικείου της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 467_2022 ΑΔΑ:9ΔΟΞ7ΛΗ-3ΓΟ

ΘΕΜΑ 14ο: Παύση και κατάργηση δρομολογίου με κωδικό 1272 «ΛΟΥΚΙΣΙΑ (ΦΑΡΜΑ ΜΠΟΝΑΤΣΑ) – ΛΟΥΚΙΣΙΑ & ΕΠΙΣΤΡ. (16:00)», κατ’ εφαρμογή της αρ. 3/1-2-2022 (Πρακτικό 2/2022) απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 18 του Ν.2218/94 (ΦΕΚ90Α’) της 20/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 167040/4342/30-07-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009007462) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας τα δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 312.195,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 135979).

ΑΠΟΦΑΣΗ 468_2022 ΑΔΑ:9ΟΔΨ7ΛΗ-Ξ8Β

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 7.8/14-03-2022 (ολοκληρώθηκε στις 18-03-2022), περί ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, για την 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007476545 2020-10-14) Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023, με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης».

ΑΠΟΦΑΣΗ 469_2022 ΑΔΑ:6ΩΟΘ7ΛΗ-0ΙΩ

ΘΕΜΑ 16ο: α) Τροποποίηση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ), για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Εύβοιας, τα τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» και β) Κατάργηση δρομολογίων».

ΑΠΟΦΑΣΗ 470_2022 ΑΔΑ:Ω5Ζ37ΛΗ-ΩΨΜ

ΘΕΜΑ 17ο: Καταργήσεις – τροποποιήσεις – συμπληρώσεις δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας, για το σχολικό έτος 2021-2022 (20η κατάσταση).

ΑΠΟΦΑΣΗ 471_2022 ΑΔΑ: 9ΗΕ87ΛΗ-61Κ

 

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση επιβολής προστίμου στην ΚΤΕΛ Α.Ε. για μη τήρηση συμβατικής της υποχρέωσης κατά την μεταφορά μαθητών στην Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 472_2022 ΑΔΑ:6ΝΗΙ7ΛΗ-ΕΓΝ

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων, μελετών, Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 473_2022 ΑΔΑ:9Η1Θ7ΛΗ-ΨΟΗ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό, οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις, παροχή υπηρεσιών, Π.Ε Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 474_2022 ΑΔΑ:9ΡΖ27ΛΗ-ΕΩΠ

ΘΕΜΑ 21ο: Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, έργα, μελέτες, οικονομικού έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 475_2022 ΑΔΑ: ΩΧ7Ξ7ΛΗ-Υ7Θ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), για δαπάνες, έργα, μελέτες, Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 476_2022 ΑΔΑ:ΨΖΩΩ7ΛΗ-ΥΗΝ

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών ημερήσιας αποζημίωσης υπαλλήλων από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071), Οικονομικού Έτους 2022, της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 477_2022 ΑΔΑ:6ΜΟΩ7ΛΗ-ΒΘΤ

ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση πρακτικού 1 και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στην περιοχή “Πανταβρέχει” του Δήμου Καρπενησίου», προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 478_2022 ΑΔΑ:ΩΝΜ57ΛΗ-ΓΩ1

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Αχλαδίου νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.765.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 479_2022 ΑΔΑ:6Ω8Χ7ΛΗ-ΤΩ9

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και κατακύρωση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «Επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Γλύφας νομού Φθιώτιδας», προϋπολογισμού 2.032.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 480_2022 ΑΔΑ:98ΨΓ7ΛΗ-ΡΣΒ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ολοκλήρωση ασφαλτόστρωσης οδικού δικτύου Αγία Βλαχέρνα – όρια νομού», προϋπολογισμού 800.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 481_2022 ΑΔΑ:94Ψ37ΛΗ-Ε1Κ

ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Φωκίδας», υποέργο: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδοστρώματος και τεχνικών έργων στις εθνικές οδούς Ιτέας Ναυπάκτου και Δελφών Άμφισσας».

ΑΠΟΦΑΣΗ 482_2022 ΑΔΑ:609Φ7ΛΗ-Τ4Φ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση ορεινών οδικών αξόνων λόγω καθιζήσεων και καταστροφών από θεομηνίες», Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 483_2022 ΑΔΑ:62ΓΦ7ΛΗ-Γ3Δ

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Επείγουσες μελέτες βελτίωσης οδικού δικτύου Κρέντη-Άγραφα (τμήμα Κρέντη – γέφυρα Καρβασαρά) λόγω εκδήλωσης κατολισθητικών-γεωλογικών φαινομένων)», Π.Ε. Ευρυτανίας, σύμφωνα με τον Ν.4735/2020 (άρθρο 40).

ΑΠΟΦΑΣΗ 484_2022 ΑΔΑ:Ψ7Ν87ΛΗ-ΖΗ6

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ και ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή επτά κυκλικών κόμβων στην Π.Ε. Βοιωτίας», προεκτιμώμενης αμοιβής 514.409,93 € με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 485_2022 ΑΔΑ: 9ΔΞΡ7ΛΗ-Σ0Ξ

 

ΘΕΜΑ 32ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για το ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περ. Στ. Ελλάδας, έτους 2021, έργο με τίτλο: «Ανάδειξη Μαυσωλείου (ταφικό μνημείο Ρωμαϊκών χρόνων) στο κέντρο της πόλης Καρύστου». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 486_2022 ΑΔΑ: Ω8Ν77ΛΗ-23Ε

 

ΘΕΜΑ 33ο: Α. Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Δωρίδος για την υλοποίηση του έργου: «Αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων οικισμών περιοχής Μόρνου τέως Δήμου Λιδωρικίου και νυν Δήμου Δωρίδας». Β. Εξουσιοδότηση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας για την υπογραφή της. Γ. Ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. Δ. Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του ιδίου έργου στον Πυλώνα Ανάκαμψης «Πράσινη Μετάβαση», Άξονας Προτεραιότητας 1.4 «Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 487_2022 ΑΔΑ: ΨΠ7Υ7ΛΗ-ΞΡΒ

 

ΘΕΜΑ 34ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 54/2022 (ΑΔΑ: Ω8ΡΗ7ΛΗ-94Θ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣΕ, περί έγκρισης σύναψης σχεδίου της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδας και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ”, για το έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό Τουρισμό-Υποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος», λόγω αλλαγής του αρχικού ποσού συμμετοχής από 71.000 € σε 43.000 € στην Προγραμματική Σύμβαση από το Δήμο Δωρίδος καθώς και πλέον ανακατανομής του ποσού από το Δήμο Δελφών (χωρίς αλλαγή του αρχικά ψηφισμένου ποσού).

ΑΠΟΦΑΣΗ 488_2022 ΑΔΑ:ΨΞΤΣ7ΛΗ-Ν9Ο

 

ΘΕΜΑ 35ο: Συμπληρωματική της 3ης τροποποίησης του Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 489_2022 ΑΔΑ: 9ΘΘ37ΛΗ-ΚΨΧ

ΘΕΜΑ 36: Έγκριση δαπανών των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του έργου: «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 490_2022 ΑΔΑ: ΩΖΝΦ7ΛΗ-7ΦΔ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπάνης της Εντολής Πληρωμής και Πιστοποίησης των έργων: α) «Έργα – Άμεσες παρεμβάσεις αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών 2020-2022» και β) «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2020-2022», χρήση 2021 και 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.