12η Συνεδρίαση 2021 – 23/03/2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

Απόσπασμα Πρακτικού 12/23-03-2021 Θέμα 28ο

Απόσπασμα Πρακτικού 12/23-03-2021 Θέμα 29ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ