11η συνεδρίαση Π.Σ. 2020 (03-12-2020)

11η Πρόσκληση Π.Σ.

Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Π.Σ.

Ορθή Επανάληψη-Πίνακας θεμάτων-αποφάσεων 11ης συνεδρίασης Π.Σ.

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2020 ΩΕ9Σ7ΛΗ-7ΚΧ Απόφαση εισαγωγής πέντε (5) θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2020 ΩΝΤΨ7ΛΗ-07Α Απόφαση πρόταξης θέματος στην συζήτηση της ημερήσιας διάταξης
ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2020 9Ρ3Ε7ΛΗ-556 Εισήγηση για τη λήψη απόφασης για: 1) Την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.” 2)Την έγκριση της Οικονομοτεχνικής Μελέτης Βιωσιμότητας και 3) Την έγκριση συμμετοχής της Περιφέρειας Στερεάς. Ελλάδας στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας “Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.” κατά το ποσό των (εξήντα πέντε χιλιάδων και διακοσίων πενήντα ευρώ) #65.250,00# και συγκεκριμένα (διακόσιες δέκα επτά χιλιάδες και πεντακόσιες) #217.500# ονομαστικές μετοχές, ποσού (τριάντα λεπτά του ευρώ) #0,30# η κάθε μία.»
ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2020 ΨΦΒΖ7ΛΗ-Ν4Μ Διαβίβαση της με αριθμό 1646/01.12.2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΣτΕ περί [Παραπομπής λόγω αρμοδιότητας και κατ’ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 176 παρ. 1θ του Ν. 3852/2010 από την Οικονομική Επιτροπή ΠΣτΕ στο Περιφερειακό Συμβούλιο ΠΣτΕ – με θετική εισήγηση – μέρους του με αριθμό 34 θέματος της ημερήσιας διάταξης της 44ης συνεδρίασης της 1ης Δεκεμβρίου του 2020 της Επιτροπής {Έγκριση του από 19 Νοεμβρίου του 2020 αιτήματος εξωδικαστικού συμβιβασμού της εταιρίας με την επωνυμία ‘Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ’}»
ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2020 Ω07Ν7ΛΗ-ΦΡΕ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, κλάδου ΔΕ Νοσηλευτών, διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση του νέου κύματος της πανδημίας COVID19 για τις ανάγκες της Π. Ε. Φωκίδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2020 6ΘΕ57ΛΗ-Γ70 Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως και 18/3/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επει-γουσών αναγκών λόγω εκτεταμένων ζημιών από πλημμύρες, στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π.Στ.Ε
ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2020 Ω06Ο7ΛΗ-ΗΤ7 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2020 63ΣΞ7ΛΗ-ΖΡ8

Εισήγηση Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) που αφορά το Ειδικό Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικής Επένδυσης (ΕΣΧΑΣΕ) με θέμα: «Δημιουργία σύνθετης τουριστικής επένδυσης τύπου resort στο Δήμο Καρύστου του νομού Ευβοίας της εταιρείας “ΑΡ ΕΣ ΑΡ ΗΓΚΛ ΡΙΖΟΡΤ ΕΥΒΟΙΑ Μ.ΕΠ.Ε.”».

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2020 ΩΑ0Δ7ΛΗ-ΩΟ7 Έγκριση 4ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2020 (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 04) .
ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2020 6ΟΖ17ΛΗ-116 Έγκριση 6ης Τροποποίησης (τροπ.06)Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2020 Ω04Η7ΛΗ-ΒΒ5 Πρόταση ένταξης νέων έργων στην ΣΑΕΠ866, αρμοδιότητας Δήμου Μακρακώμης και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα (ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΙΑΝΟΣ”).
ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2020 ΩΨ777ΛΗ-ΨΩΒ Έγκριση πρότασης τροποποίησης της ΣΑ ΕΠ066 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2020 6ΗΘΨ7ΛΗ-Ψ37 Έγκριση Προγράμματος Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2021.
ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2020 Ψ5ΠΝ7ΛΗ-Β87 Συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιχειρηματικές Εκθέσεις Εσωτερικού και Εξωτερικού – Πρόγραμμα έτους 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2020 Ω71Γ7ΛΗ-ΚΛ0 Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Γ’ τρίμηνο 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2020 ΩΘΦΒ7ΛΗ-Κ61

7η Τροποποίηση προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 269_2020 6ΞΠΦ7ΛΗ-ΨΛΟ Έγκριση χρηματικού καταλόγου αρδευτικών τελών 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2020 Ω9ΛΘ7ΛΗ-ΜΞ6

Εισήγηση για λήψη απόφασης περί έγκρισης δωρεάς εξοπλισμού στα ΓΝ Λιβαδειάς &

ΓΝ Θηβών της ΠΕ Βοιωτίας

 

Σχολιάστε