11η Συνεδρίαση 2023 – (14-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 14ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 270_2023 ΑΔΑ: ΨΟΛΞ7ΛΗ-ΖΩ9

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ:Έγκριση της προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης κατ’ άρθρο 32, παρ. 2 περίπτωση γ΄ του Ν. 4412/2016 και των όρων της πρόσκλησης για την σύναψη λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης των σαράντα ενός (41) οχημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, διάρκειας 15 μηνών, συνολικού π/υ 244.348,20 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 271_2023 ΑΔΑ: 6Λ257ΛΗ-Δ3Π

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ436/15-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 272_2023 ΑΔΑ: 9ΚΒΥ7ΛΗ-ΘΧΞ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ446/20-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 273_2023 ΑΔΑ: 6ΦΘΩ7ΛΗ-Ε13

ΘΕΜΑ 3ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Τριμελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά (Τμήμα Η΄) [σχετικά με την ΠΡ437/15-12-2021 προσφυγή της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΠΥΛΩΝ Α.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 274_2023 ΑΔΑ: ΨΡΘΖ7ΛΗ-ΟΔ0

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της ανώνυμης εταιρίας «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΚΕΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 275_2023 ΑΔΑ: ΩΧ1Π7ΛΗ-ΡΧΛ

ΘΕΜΑ 5ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την προσφυγή της εταιρείας με την επωνυμία «Α. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΕΒΕ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 276_2023 ΑΔΑ: 66ΒΗ7ΛΗ-ΑΟ4

ΘΕΜΑ 6ο: Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΚΕΝΤΖΑ»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 277_2023 ΑΔΑ: 9ΟΓ97ΛΗ-ΗΡΡ

ΘΕΜΑ 7ο: Γνωμοδότηση Δικηγόρου και αίτημα λήψης απόφασης για άσκηση ανακοπής κατ’ αρ. 272Η ΚΔΔ κατά της με αριθμό υπ’ αριθ. 71/2023 Διαταγή Πληρωμής της κας Δικαστή του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πειραιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278_2023 ΑΔΑ: 67ΟΔ7ΛΗ-2ΦΒ

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 11 ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ-ΕΥΠΑΛΙΟΥ (ΕΟ48)» αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.», προϋπολογισμού 1.800.000,00 Ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΗ 279_2023 ΑΔΑ: ΨΖΖΜ7ΛΗ-2ΨΣ

ΘΕΜΑ 9ο: Σύσταση επιτροπής θετικών ζημιών του άρθρου 162 του Ν.4412/16 του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥΣ ΧΩΜΑΤΙΝΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ (ΚΟΝΙΑΚΟΣ-ΦΡΑΓΜΑ, ΔΡΟΣΟΧΩΡΙ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ, ΜΑΚΡΙΝΗ-ΕΛΑΙΑ, ΔΑΦΝΟΣ-ΔΙΧΩΡΙ» αναδόχου: «ΔΡΟΚΑΤ Ε.Ε.»

ΑΠΟΦΑΣΗ 280_2023 ΑΔΑ: 6ΠΒΠ7ΛΗ-ΘΓΧ

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Σ.Ε. κ. Σπυρίδωνα Νικολάου, για τη συμμετοχή του στη 10η Διεθνή Έκθεση «CONSTRUCTIONS CYPRUS 2023», που θα πραγματοποιηθεί από 07 – 09 Απριλίου 2023, στο Χώρο Αρχής Κρατικών Εκθέσεων- Λευκωσία- Κύπρος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281_2023 ΑΔΑ: 9Τ317ΛΗ-ΖΞΧ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού και όρων «Προμήθειας ειδών γραφικής Ύλης και Φωτοτυπικού Χαρτιού- εκτυπωτών περιόδου 2023-2024 της Π.Ε. Φωκίδας και των γραφείων της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης», συνολικού προϋπολογισμού 33.480,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 282_2023 ΑΔΑ: 6ΟΔ07ΛΗ-62Κ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση του δεύτερου πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και διαδικασιών διαπραγμάτευσης, όσον αφορά τον ανοικτό ηλεκτρονικό δημόσιο διαγωνισμό παροχής υπηρεσιών μέσω μίσθωσης μηχανημάτων έργου και οχημάτων για εργασίες αποχιονισμού στην Δημοτική Οδό Μπαλαλούκα, προς το Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού, για το έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 131.300,00 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 283_2023 ΑΔΑ: 63Η77ΛΗ-0ΘΝ

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση: α) πρακτικού αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας του Ηλεκτρονικού, Ανοικτού Διαγωνισμού [176756] για την «Παροχή υπηρεσιών φύλαξης α) Στατικής φύλαξης, Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας & β) Υπηρεσίας κέντρων λήψης σημάτων και Υπηρεσίες περιπολίας των Αντλιοστασίων Άρδευσης του Κωπαϊδικού Πεδίου» για δύο έτη 2023-2025, προϋπολογισμού 228.655,01€ (με Δικαίωμα Προαίρεσης 12,5% & ΦΠΑ 24%), β) την κατακύρωση του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 284_2023 ΑΔΑ: 691Δ7ΛΗ-ΕΦΛ

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Πρακτικού που αφορά την «ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄ βαθμιας & Β΄βαθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας για τα σχολικά έτη :2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023» ,συνολικού προϋπολογισμού 3.609.326,88 € με ΦΠΑ ,με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή-(Πρόσκληση σε διαδικασία Διαπραγμάτευσης – αριθμ 34981/21-02-2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285_2023 ΑΔΑ: ΨΧΩΡ7ΛΗ-ΥΡ5

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση του πρακτικού 31.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών , σχετικά με την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 31/2022 πρόσκλησης με αριθ. Πρωτ 277867/09-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22PROC011779381 2022-12-09) για την υποβολή προσφορών για τις κατηγορίες Γ «ΕΔΧ ΕΩΣ 8 ΘΕΣΕΩΝ» & Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για το σχολικό έτος 2022-2023» με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 366.138,68 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 178135).

ΑΠΟΦΑΣΗ 286_2023 ΑΔΑ: ΩΧΥ67ΛΗ-Α7Η

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023,Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287_2023 ΑΔΑ: Ψ4527ΛΗ-0ΙΣ

ΘΕΜΑ 17ο: Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023 και Β)Ορισμός Υπολόγου Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717/0719/0721/0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288_2023 ΑΔΑ: 65ΤΛ7ΛΗ-9ΣΚ

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 , Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 289_2023 ΑΔΑ: 6ΡΤΨ7ΛΗ-ΦΑΕ

ΘΕΜΑ 19ο: Α)«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023»,Β) «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023»και Γ)« Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2023, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0899» Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 290_2023 ΑΔΑ: ΨΨΩΡ7ΛΗ-ΗΙΟ

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης προμήθειας εξοπλισμού από τον τακτικό Π.Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 291_2023 ΑΔΑ: 6ΩΟΣ7ΛΗ-ΥΡΘ

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. – Τακτοποιητικού λόγω αναθεώρησης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ», προϋπολογισμού 330.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292_2023 ΑΔΑ: ΩΖ4Ε7ΛΗ-Λ5Χ

ΘΕΜΑ 22ο :Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ-ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ»

ΑΠΟΦΑΣΗ 293_2023 ΑΔΑ: ΨΥΠ47ΛΗ-Λ4Τ

ΘΕΜΑ 23ο : Έγκριση: α) διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή ανοικτού διαγωνισμού για την: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΤΑΦΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ» προϋπολογισμού 400.000,00 € με ΦΠΑ για δύο έτη και β) των όρων της σχετικής Διακήρυξης

ΑΠΟΦΑΣΗ 294_2023 ΑΔΑ: ΨΘ667ΛΗ-6ΗΜ

ΘΕΜΑ 24ο: Ενημέρωση περί διάλυσης της σύμβασης του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2020-2022» και εισήγηση για συνέχιση και ολοκλήρωσή του με τον επόμενο κατά σειρά μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 160 παρ. 13 του Ν.4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 295_2023 ΑΔΑ: 9ΣΥ07ΛΗ-ΩΣ3

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΥΣΤΟΥ», προϋπολογισμού 550.000,00 € με ΦΠΑ, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 296_2023 ΑΔΑ: Ρ4ΚΡ7ΛΗ-ΤΑ1

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση της 1ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΕΙΟ ΤΡΙΓΚΕΙΟ ΚΑΙ ΜΠΑΛΕΙΟ ΘΧΠ ΙΤΕΑΣ – ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ» ,αναδόχου: ΣΜΙΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 297_2023 ΑΔΑ: Ψ1607ΛΗ-8ΨΞ

ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση παράτασης της προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΜΟΔΙΟΥ»,αναδόχου: ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 298_2023 ΑΔΑ: 6Α827ΛΗ-696

ΘΕΜΑ 28ο: ΄Εγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ Ε.Ο. 12 ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΠΟΥΡΝΟ» αναδόχου: ΛΑΤΩ Α.Τ.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 299_2023 ΑΔΑ: ΡΠΘ37ΛΗ-Ε2Γ

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ Λ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ (ΟΛΝΕ Α.Ε.)»αναδόχου: ΕΥΒΟΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 300_2023 ΑΔΑ: 94537ΛΗ-Β7Β

ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση της υπ’αριθμ. 43297/03-03-2023 με ΑΔΑ:Ρ7ΘΠ7ΛΗ-Ω30 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 301_2023 ΑΔΑ: 947Ε7ΛΗ-8Κ6

ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2022», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας (2014ΕΠ56600011 και ενάριθμο 2022ΝΠ26600006, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 276901/08-12-2022 (ΑΔΑ: 67ΒΠ7ΛΗ-Α0Ι) απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας για την αντιμετώπιση των αναγκών μεταφοράς, διαχείρισης, ταφής και λοιπών ενεργειών μιας επιπλέον σορού, κατόπιν του περιστατικού ναυαγίου σκάφους (α.λ.σ.) με Παρανόμως Εισελθόντα Πρόσωπα (Π.Ε.Π.) στις 01/11/2022 στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή Ν. Μανδηλού Ευβοίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 302_2023 ΑΔΑ: Ψ2ΝΩ7ΛΗ-Τ25

ΘΕΜΑ 32ο: Διόρθωση ως προς το ορθό της υπ’ αρ. 1687/08-12-2021 (Πρακτικό 47, θέμα 40ο, ΑΔΑ:9ΔΖ47ΛΗ-ΔΜΥ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά την έγκριση δαπάνης του υποέργου «Έκτακτες ανάγκες έτους 2021», του έργου με τίτλο «Εργασίες αποχιονισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών της Π.Ε. Εύβοιας» και ενάριθμο 2014ΕΠ56600011, για τη λήψη πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση των συνεπειών από τις χιονοπτώσεις και τους παγετούς, από τις 14-01-2021, κακοκαιρία ΛΕΑΝΔΡΟΣ, που εκδηλώθηκαν σε όλη την Π.Ε. Εύβοιας, σχετικά α)με το ποσό του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α/Α 39 στον Πίνακα καθώς και β)με το ποσό του οικονομικού φορέα με την επωνυμία ΣΤΑΜΑΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Α/Α 34 στον Πίνακα.