11η Συνεδρίαση 2022 – (22-03-2022)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 22ας ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΣΕ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 411_2022 ΑΔΑ:ΨΒ9Ε7ΛΗ-ΕΛ8

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση των αριθμ. 6/15-02-2022 (ΑΔΑ:663Λ7ΛΗ-87Β) , 7/22-02-2022 (ΑΔΑ:6ΔΚΨ7ΛΗ-ΩΦ6) και 8/01-03-2022 (ΑΔΑ:6ΖΧ67ΛΗ-9Κ4),πρακτικών συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 412_2022 ΑΔΑ:ΩΝΥ87ΛΗ-ΠΩΠ

ΘΕΜΑ 2ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «AGROTECH ENERGY PRODUCTION Ι.Κ.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 413_2022 ΑΔΑ:6ΜΘΛ7ΛΗ-ΞΕΖ

ΘΕΜΑ 3ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «Π. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ – Φ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ι.Κ.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 414_2022 ΑΔΑ:6Ω2Π7ΛΗ-ΞΣΦ

ΘΕΜΑ 4ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ENER-GH A.E.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 415_2022 ΑΔΑ:9Β1Ψ7ΛΗ-ΠΣΚ

ΘΕΜΑ 5ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΙΑ ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ι.Κ.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 416_2022 ΑΔΑ:ΨΧΟΛ7ΛΗ-ΧΘΞ

ΘΕΜΑ 6ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 417_2022 ΑΔΑ:ΨΟΝΓ7ΛΗ-ΕΝ8

ΘΕΜΑ 7ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 418_2022 ΑΔΑ:ΨΔΩ87ΛΗ-ΣΚΩ

ΘΕΜΑ 8ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «SKARDASIS GREEN HOUSE I.K.E.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 419_2022 ΑΔΑ:6Θ317ΛΗ-ΜΘΕ

ΘΕΜΑ 9ο:Διορισμός Δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Συμβούλιο της Επικρατείας [σχετικά με την Αίτηση Ακύρωσης της εταιρείας με την επωνυμία «A&A ΕΝΕRGY I.K.E.»]

ΑΠΟΦΑΣΗ 420_2022 ΑΔΑ:ΨΜΤΗ7ΛΗ-Ψ7Λ

ΘΕΜΑ 10:Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2022, Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 421_2022 ΑΔΑ:ΩΤ4Η7ΛΗ-ΩΛ8

ΘΕΜΑ 11:Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική  προστασία της Π.Ε. Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 422_2022 ΑΔΑ:ΨΥΓΧ7ΛΗ-ΡΣΑ

ΘΕΜΑ 12ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. και μιας Περιφερειακής Συμβούλου για την συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση Φυσικών & Βιολογικών Προϊόντων “NATURAL & ORGANIC PRODUCTS EUROPE” , 03-04 Απριλίου 2022, EXCEL – Λονδίνο- Ην. Βασίλειο .

ΑΠΟΦΑΣΗ 423_2022 ΑΔΑ:6ΠΑΓ7ΛΗ-Η4Ξ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας & Εξωστρέφειας Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «ALIMENTARIA 2022» που θα πραγματοποιηθεί 04-07 Απριλίου 2022, Fira de Barcelona, Βαρκελώνη-Ισπανία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 424_2022 ΑΔΑ:6ΤΘΗ7ΛΗ-3ΜΥ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης ενός Περιφερειακού Συμβούλου Π.Σ.Ε. για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων & Ποτών «Detrop Boutique» 2 – 4 Απριλίου 2022, Διεθνές Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης .

ΑΠΟΦΑΣΗ 425_2022 ΑΔΑ:ΨΔΘΗ7ΛΗ-1ΦΒ

ΘΕΜΑ 15ο:Τροποποίηση της 1632/01-12-2021 (ΑΔΑ: Ω0ΞΠ7ΛΗ-Σ3Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη συγκρότηση γνωμοδοτικών επιτροπών Διενέργειας/Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών (άρθρο 221 του Ν. 4412/2016/ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016).

ΑΠΟΦΑΣΗ 426_2022 ΑΔΑ:ΩΖΚ47ΛΗ-Η47

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση πρακτικού 1 της επιτροπής και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του ανοικτού, ηλεκτρονικού, δημόσιου διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών του υποέργου: “Καθαρισμός ερεισμάτων και κοπή κλαδιών & δένδρων στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φθιώτιδας, συνολικού προϋπολογισμού 255.000,00συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ (Αριθμ. Διακήρυξης 2/33709/1499/16-2-2022, ΑΔΑΜ:22PROC010068277).

ΑΠΟΦΑΣΗ 427_2022 ΑΔΑ:ΨΛΘΛ7ΛΗ-ΖΔΙ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρακτικού της επιτροπής και ανάδειξης προσωρινού αναδόχου κατόπιν της υπ’ αριθμ. 38408/1685/22-2-2022 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σε συνέχεια του ηλεκτρονικού, ανοικτού, δημόσιου διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου και φορτηγών της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 32.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για τα τμήματα 1 και 8 τα οποία ήταν άγονα (Αριθμ. Διακήρυξης: 14/267887/7385/30-11-2021 (ΑΔΑΜ:21PROC009637648).

ΑΠΟΦΑΣΗ 428_2022 ΑΔΑ:9ΠΘΘ7ΛΗ-2Θ6

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση πρακτικών 3 και 4 της επιτροπής και κατακύρωση αποτελέσματος του ηλεκτρονικού, ανοικτού διαγωνισμού για την “Προμήθεια ανταλλακτικών, ελαστικών, φίλτρων και μπαταριών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου, φορτηγών και οχημάτων της Π.Ε. Φθιώτιδας”, συνολικού προϋπολογισμού 260.000,00€ με Φ.Π.Α. (Αριθμ. Διακήρυξης 14/267887/7385/30-11-2021, ΑΔΑΜ:21PROC009637648).

ΑΠΟΦΑΣΗ 429_2022 ΑΔΑ:Ω5487ΛΗ-Γ14

ΘΕΜΑ 19ο:Εξειδίκευση πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022, Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430_2022 ΑΔΑ:604Δ7ΛΗ-2ΦΖ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέα 073) για πληρωμή ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών εξόδων μετακίνησης υπαλλήλων της Π.Ε. Φωκίδας , Β΄ τριμήνου 2022.

ΑΠΟΦΑΣΗ 431_2022 ΑΔΑ:6ΞΙΒ7ΛΗ-ΥΞΒ

ΘΕΜΑ 21 ο:Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2022 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2022, Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432_2022 ΑΔΑ:9ΡΨΡ7ΛΗ-ΥΦ0

ΘΕΜΑ 22ο:Α)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

Β)Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2022 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2022.

Γ)Ορισμός Υπολόγων Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ) οικονομικού έτους 2022, δεκτικού ΚΑΕ 01.073.0717,0719,0721,0722.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433_2022 ΑΔΑ:97Υ97ΛΗ-ΤΘΒ

ΘΕΜΑ 23ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών επιστροφής παραβόλων από τον Τακτικό Π/Υ (Ειδικός Φορέας 073) και δαπανών υλοποίησης έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στη ΣΑΕΠ566 από τον Π.Υ. Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2022 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 434_2022 ΑΔΑ:9ΟΥΦ7ΛΗ-8ΣΑ

ΘΕΜΑ 24ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 49883/108/11-03-2022 με ΑΔΑ: ΨΞΡΙ7ΛΗ-ΙΑΔ, απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ευρυτανίας που αφορά διάθεση πόρων και μέσων προς αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. (χιονοπτώσεις – βροχοπτώσεις από 09/03/2022).

ΑΠΟΦΑΣΗ 435_2022 ΑΔΑ:ΨΡ7Ι7ΛΗ-Θ38

ΘΕΜΑ 25ο:Έγκριση της υπ’αριθμ. 49350/244/08-03-2022 με ΑΔΑ:ΨΧΦΧ7ΛΗ-Π41 ,απόφασης της Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για συμμετοχή ιδιωτικών μηχ/των, στον αποχιονισμό- ρήψη άλατος, του Ε.Ο Δικτύου της Π.Ε. Βοιωτίας την 08/03/2022 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 436_2022 ΑΔΑ:6Δ7Ε7ΛΗ-ΥΑΥ

ΘΕΜΑ 26ο:Έγκριση της υπ’ αριθ. 54257/280/14-03-2022 με ΑΔΑ:ΨΦΕΔ7ΛΗ-Γ3Ξ, απόφασης της Αντπεριφερειάρχη Π.Ε. Βοιωτίας που αφορά διάθεση μέσων και πόρων για εργασίες αποκατάστασης ζημιών λόγω χιονοπτώσεων στον ηλεκτροφωτισμό κόμβων της Π.Ε. Βοιωτίας την 14/03/2022 μέχρι την περάτωση των εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 437_2022 ΑΔΑ:Ψ6Ξ77ΛΗ-Ψ99

ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση δαπανών από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας των Εντολών Πληρωμής και Πιστοποίησης του Έργου «Μίσθωση Μηχανημάτων για την Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών Πολιτικής Προστασίας 2022», χρήση 2022 της Π.Ε. Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438_2022 ΑΔΑ:65ΕΒ7ΛΗ-Ζ6Υ

ΘΕΜΑ 28ο: Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθ. 348/2022 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Αποδεικτικά μέσα (2ων μειοδοτών) της 17/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 126516/3311/15-06-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC008767588) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ- ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 879.286,79 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης (με Α/Α Συστήματος: 134335).

ΑΠΟΦΑΣΗ 439_2022 ΑΔΑ:90Θ07ΛΗ-Ο70

ΘΕΜΑ 29ο:Έγκριση του υπ’ αριθμ. 69 πρακτικού της επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, Αξιολόγησης Προσφορών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα έτη: 2021-2022/2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού 60.091,87 άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, ,στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – σύμφωνα με την Αριθμ. 10ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. Πρωτ. 297095/8195/31-12-2021.

ΑΠΟΦΑΣΗ 440_2022 ΑΔΑ:Ψ50Ε7ΛΗ-Φ5Ψ

ΘΕΜΑ 30ο:Δημοπράτηση του υποέργου με τίτλο: «Συντήρηση γεφυρών BELLEY Π.Ε. Ευρυτανίας» στο πλαίσιο του έργου: «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Ευρυτανίας»του προγράμματος ΣΑΕΠ566 με Κ.Α. 2014ΕΠ56600008 προϋπολογισμού 150.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 441_2022 ΑΔΑ:ΩΜΖ47ΛΗ-0ΧΝ

ΘΕΜΑ 31ο:Δημοπράτηση του έργου «Δημιουργία υπαίθριου θεάτρου Καρύστου και

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου», Π.Ε. Ευβοίας, προϋπολογισμού 636.900,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 442_2022 ΑΔΑ:6Τ9Φ7ΛΗ-4ΗΡ

ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συντήρηση – αποκατάσταση βλαβών- κατασκευή τεχνικών εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου στα όρια του Δήμου Αγράφων» ,Π.Ε. Ευρυτανίας, προϋπολογισμού 240.000,00€ με ΦΠΑ, αναδόχου ΣΙΔΗΡΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 443_2022 ΑΔΑ:ΨΓΚΕ7ΛΗ-ΨΒΙ

ΘΕΜΑ 33ο:Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Επισκευή και συντήρηση κτιριακού συγκροτήματος (ΚΕΤΕΚ) Καρπενησίου »προϋπολογισμού 120.000,00 με ΦΠΑ, αναδόχου ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β. ΤΣΙΝΑ- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ.ΞΩΛΙΑ Α.Τ.Ε. GT CONSTRUCTIONS A.E. (S.A.).

ΑΠΟΦΑΣΗ 444_2022 ΑΔΑ:ΨΑΜΤ7ΛΗ-ΑΕΗ

ΘΕΜΑ 34ο:Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ Ελέγχου Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α. 184214 του υποέργου «Αποκατάσταση βλαβών δικτύου Καλαποδίου» προϋπολογισμού 1.860.000,00€ με ΦΠΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 445_2022 ΑΔΑ:9ΩΦΠ7ΛΗ-ΔΛ1

ΘΕΜΑ 35ο:Έγκριση του Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Συμμετοχής – Οικονομικής Προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας με Α.Α.ΕΣΗΔΗΣ 186824 του έργου «Ανέγερση νέου νηπιαγωγείου Αλιβερίου» ,Π.Ε. Εύβοιας,προϋπολογισμού 712.425,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 446_2022 ΑΔΑ:ΨΞΘ07ΛΗ-ΩΩ6

ΘΕΜΑ 36ο: Έγκριση του Πρακτικού Ι του Γνωμοδοτικού Οργάνου της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη αντιμετώπισης κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο της περιοχής Αράχωβας για την βελτίωση της οδικής ασφάλειας» Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 447_2022 ΑΔΑ:979Ζ7ΛΗ-ΨΝΣ

ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης προσφορών και ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σε ενιαίο στάδιο της διαπραγμάτευσης του 3ου υποέργου : «Αποκατάσταση βλαβών ηλεκτροφωτισμού κόμβων εθνικού & επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Εύβοιας» προϋπολογισμού 880.000,00€ με ΦΠΑ, του έργου «Αποκατάσταση βλαβών των υποδομών αρμοδιότητας Π.Ε.Εύβοιας & εργασίες αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή των Δήμων Μαντουδίου – Λίμνης Αγ. Άννας & Ιστιαίας – Αιδηψού λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν το Νομό από τις 03-08-2021».

ΑΠΟΦΑΣΗ 448_2022 ΑΔΑ:Ω5Κ87ΛΗ-Κ04

ΘΕΜΑ 38ο:Έγκριση κατάρτισης του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που περιλαμβάνει τις Συλλογικές Αποφάσεις : ΣΑΕΠ 056/1, ΣΑΕΠ 056/2, ΣΑΕΠ 356/2 και ΣΑΕΠ 656/6

ΑΠΟΦΑΣΗ 449_2022 ΑΔΑ:ΨΧΧ37ΛΗ-Η1Ψ

ΘΕΜΑ 39: Έγκριση της 3η Τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2022, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 450_2022 ΑΔΑ:Ψ5Ω47ΛΗ-2ΝΧ

ΘΕΜΑ 40: Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έως το Δ΄ τρίμηνο 2021.