10η συνεδρίαση Π.Σ. 2019 (26-11-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 10ΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΘΕΜΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ 278 6ΣΦΔ7ΛΗ-4ΞΑ Προτάσεις έκδοσης ψηφισμάτων προς εισαγωγή
ΑΠΟΦΑΣΗ 279 Ω7Γ07ΛΗ-ΠΜΛ Πρόταση πρόταξης 35ου & 36ου θέματος ΗΔ
ΑΠΟΦΑΣΗ 280 60ΜΚ7ΛΗ-ΑΙ5 Σύναψη σύμβασης διαβαθμιδικής συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Αγράφων για την Πράξη «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 281 Ψ9ΜΗ7ΛΗ-ΒΟΒ Πρόταση έγκρισης σύναψης και Σχεδίου Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Σκύρου για την υλοποίηση του έργου: «Ανέγερση νέου κτιρίου για το Λύκειο Σκύρου» και ορισμός μελών στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 282 6Λ0Ν7ΛΗ-2ΜΨ Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της Π. Ε. Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 283 9ΦΤΤ7ΛΗ-ΠΛΩ Ορισμός εκπροσώπων επιτροπής Πειθαρχικού Συμβουλίου Π.Δ.170/2003, για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες λεωφορείων
ΑΠΟΦΑΣΗ 284ΟΕ ΨΕΕΘ7ΛΗ-ΣΦΟ Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης Περιφ. Στερεάς Ελλάδας και ορισμός μελών και Προέδρου στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής.
ΑΠΟΦΑΣΗ 285 ΩΘΝΙ7ΛΗ-ΒΔΘ Ορισμός εκπροσώπων της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας «Διαδρομή».
ΑΠΟΦΑΣΗ 286 ΩΦΥ37ΛΗ-9Ο3 Ορισμός Εκπροσώπου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας «Αναπτυξιακή Εύβοιας ΑΕ»
ΑΠΟΦΑΣΗ 287 ΨΖ677ΛΗ-ΓΛ7 Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα Όργανα της Εταιρείας “Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α” από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 288 6Ρ9Ο7ΛΗ-58Ε Ορισμός εκπροσώπων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε Επιτροπές αρμοδιότητας Λιμενικής Αρχής
ΑΠΟΦΑΣΗ 289 98ΠΣ7ΛΗ-Δ1Θ Πρόταση πρόταξης 46ου θέματος
ΑΠΟΦΑΣΗ 290 9Α2Α7ΛΗ-ΩΛΖ Πρόγραμμα Τουριστικής Προβολής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 291 9ΝΕΞ7ΛΗ-45Θ Πρόταση παράτασης της χρονικής διάρκειας της συνεδρίασης κατά μία (1) ώρα
ΑΠΟΦΑΣΗ 292 784Υ7ΛΗ-ΖΙ5 Συμπλήρωση μελών των επιτροπών των άρθρων 5 και 6 της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΧΘΗ ΤΟΥ ΡΟΥΣΤΙΑΝΙΤΗ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 293 Ω1ΟΒ7ΛΗ-2ΨΩ Συγκρότηση της Επιτροπής του άρθρου 13, παρ. 4 του ΠΔ 242/1996 (ΦΕΚ Α’/179) για το χρονικό διάστημα της περιφερειακής περιόδου 2019 έως 2023 για την ΠΕ Ευβοίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 294 ΩΑΣ17ΛΗ-ΚΕΛ Έγκριση 7ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2019 που αφορά στο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από παρακράτηση 20% των πιστώσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων και αφορούν επενδυτικές δαπάνες ΚΑΠ (Περιφερειακοί ΚΑΠ- ΤΡΟΠ. 07) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 295 Ω0Κ97ΛΗ-1ΤΔ Έγκριση 3ης τροποποίησης Προγράμματος από πιστώσεις Τακτικών ΚΑΠ Τόκων, Ιδίων Πόρων, ΟΣΚ και Επιχορηγήσεων Λοιπών Φορέων ΠΕ Βοιωτίας (Τροπ.03) έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 296 9Θ217ΛΗ-ΖΨΨ Έγκριση 5ης τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Ευρυτανίας έτους 2019 (τροπ. 05) και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 297 9Κ5Μ7ΛΗ-ΖΞΞ Έγκριση 3ης τροποποίησης (τροπ. 03) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φωκίδας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 298 ΩΡΞ87ΛΗ-5ΩΔ Έγκριση 4ης τροποποίησης (τροπ. 04) Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Εύβοιας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020
ΑΠΟΦΑΣΗ 299 ΡΨΛ67ΛΗ-Σ74 Έγκριση 4ης Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2019 και κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Φθιώτιδας έτους 2020.
ΑΠΟΦΑΣΗ 300 Ψ7Μ77ΛΗ-ΜΟΩ Έγκριση πρότασης ένταξης έργου στην ΣΑΕΠ 656/6 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 301 ΨΡ7Η7ΛΗ-1ΜΖ Έγκριση πρότασης τροποποίησης των ΣΑ ΕΠ 066 και ΜΠ 066 του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019.
ΑΠΟΦΑΣΗ 302 ΩΗ4Φ7ΛΗ-9ΒΡ Έγκριση πρότασης ωρίμανσης έργων για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.
ΑΠΟΦΑΣΗ 303 Ω3ΣΩ7ΛΗ-ΥΗΙ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600002 και τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΔΙΠΟΤΙ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΥΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 304 9ΧΛΔ7ΛΗ-Ι2Ζ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2015ΕΠ06600019 και τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΥΚΑΣ – ΑΓ. ΣΩΣΤΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΑΧΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΩΝ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΒΙΣΤΡΙΖΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 305 67Ν17ΛΗ-8ΨΥ Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2019ΕΠ06600032 και τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 306 Ρ4ΕΒ7ΛΗ-3ΡΣ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600000 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 307 ΨΣΓΖ7ΛΗ-ΑΧΓ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600005 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΑΜΩΝ ΑΠΟ ΦΕΡΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ
ΑΠΟΦΑΣΗ 308 9ΖΜ27ΛΗ-5Ν9 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2016ΕΠ56600007 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 309 6ΞΔΖ7ΛΗ-ΘΧΟ Αύξηση προϋπολογισμού του ενάριθμου 2016ΕΠ56600008 «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΒΟΙΩΤΙΑΣ» της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 310 66ΞΑ7ΛΗ-ΒΒΔ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600012 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 311 ΨΦΞΠ7ΛΗ-Ψ3Φ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600010 “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 312 ΩΨΡ97ΛΗ-ΖΑΡ Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση υποέργων του ενάριθμου 2014ΕΠ56600003 “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. Βοιωτίας” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 313 ΩΥΧΖ7ΛΗ-Σ89 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600009 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 314 ΩΞΘ17ΛΗ-ΡΕΠ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600008 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ » της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 315 909Μ7ΛΗ-ΗΛΑ Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2014ΕΠ56600004 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε.ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 316 Ω2Π57ΛΗ-8Ω5 Τροποποίηση πίνακα υποέργων στα πλαίσια του ενάριθμου 2017ΕΠ56600004 «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΩΠΑΙΔΑΣ» της ΣΑΕΠ 566
ΑΠΟΦΑΣΗ 317 ΩΟΟ77ΛΗ-Ζ7Β Πρόταση τροποποίησης πίνακα υποέργων σε έργο της ΣΑΕΠ 066 με ΚΕ 2013ΕΠ06600009 και τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ» του Π.Δ.Ε. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2019
ΑΠΟΦΑΣΗ 318 ΩΡΝ67ΛΗ-ΠΟ7 Αύξηση προϋπολογισμού και τροποποίηση τίτλου του ενάριθμου 2016ΕΠ56600012 “Παρακολούθηση Δυνητικώς Τοξικών Μικροφυκών στις Ζώνες Παραγωγής και Αλιείας Δίθυρων Μαλακίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Φθιώτιδας και Εύβοιας για τα έτη 2017- 2018” της ΣΑΕΠ566
ΑΠΟΦΑΣΗ 319 ΡΠΟΣ7ΛΗ-ΝΚΗ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Μακρακώμης, για την υλοποίηση της πράξης: ” ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ Τ.Κ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ “, εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 320 ΡΛΤ97ΛΗ-6ΙΦ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 321 ΩΧ997ΛΗ-ΡΞ1 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΘΗΒΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 322 9ΥΝΦ7ΛΗ-473 Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Θηβαίων, για την υλοποίηση της πράξης: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙ ΔΗΜΟΥ ΘΗΒΑΙΩΝ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 323 ΩΙ1Υ7ΛΗ-Ω2Ζ Έγκριση σύναψης και σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας, για την υλοποίηση της πράξης: «Υποστήριξη από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του ΝΠΔΔ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης
ΑΠΟΦΑΣΗ 324 ΨΔΥΝ7ΛΗ-Π8Ω Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 325 ΡΞ1Ν7ΛΗ-03Υ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με τον Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ για το έργο : «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 326 78Η07ΛΗ-8ΦΣ Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης & παραρτήματος της με την Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Λ.Α.Α. (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ- ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ, ΛΙΜΝΗΣ, ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ) για το έργο : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΖΟΡΜΠΑΣ», και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
ΑΠΟΦΑΣΗ 327 Ω7Ω07ΛΗ-ΚΦΡ Εφαρμογή δακοκτονίας σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κατά τα έτη 2020 και 2021
ΑΠΟΦΑΣΗ 328 ΩΖΙΡ7ΛΗ-Η1Η Επικαιροποίηση της απόφασης για την παροχή κινήτρων υπέρ ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και επικουρικών ιατρών στις άγονες, προβληματικές και απομακρυσμένες περιοχές της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 329ΟΕ Ω7037ΛΗ-Ρ1Ν 7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2019, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλαδας
ΑΠΟΦΑΣΗ 330 ΩΧΓΘ7ΛΗ-3ΟΑ Ορισμός Υπολόγου – Διαχειριστή
ΑΠΟΦΑΣΗ 331 Ω6ΨΓ7ΛΗ-327 Ψήφισμα Γενικής Συνέλευσης Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Ευρυτανίας
ΑΠΟΦΑΣΗ 332 ΨΕ9Ν7ΛΗ-ΟΑ2 Υποβολή Αιτήματος προς Ψήφιση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας για τους εργαζόμενους στη Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ Νο9/2017 του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους και σε Υπηρεσίες Α’ Υποδοχής, Ασύλου και Διαχείρισης προσφυγικών Ροών – Β΄ Κύκλος
ΑΠΟΦΑΣΗ 333 Ω5ΚΕ7ΛΗ-ΦΕ4 Πρόταση ψηφίσματος- «Για το εξοντωτικό πρόστιμο των 50.000€ στον Περιφερειακό Σύμβουλο Θανάση Αγαπητό»
ΑΠΟΦΑΣΗ 334 Ψ6Ι87ΛΗ-Α8Ψ Πρόταση ψηφίσματος- «Πρόταση – ψήφισμα για κατάρτιση τμημάτων. Ίδρυση Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας».
ΑΠΟΦΑΣΗ 335 9ΥΡΧ7ΛΗ-0ΓΗ Πρόταση ψηφίσματος- «Πρωτοβουλία εργαζομένων πυροπροστασίας στο Δασαρχείο Χαλκίδας».

 

Σχολιάστε