10η Συνεδρίαση 2023 – (07-03-2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 7ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Π.Σ.Ε.

 

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΘΕΜΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 245_2023 ΑΔΑ: 9Ν187ΛΗ-0ΚΤ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (κατασκευή και μίσθωση περιπτέρου) στη Διεθνή Έκθεση Οίνων και Ποτών «FOOD EXPO – OENOTELIA», που θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo- Σπάτα- Ν.Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 72.242,40€ με ΦΠΑ, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης βάσει του άρθρου 32 παρ. 2 περ. 2(β) γγ του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 246_2023 ΑΔΑ: Ω8ΗΦ7ΛΗ-ΞΡΓ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023.

ΑΠΟΦΑΣΗ 247_2023 ΑΔΑ: 9Π1Τ7ΛΗ-2ΣΩ

ΘΕΜΑ 1ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Λαμίας [σχετικά με την Προσφυγή του Ο.Τ.Α. με την επωνυμία “Δήμος Δελφών”].

ΑΠΟΦΑΣΗ 248_2023 ΑΔΑ: ΨΦΗ97ΛΗ-ΠΝΒ

ΘΕΜΑ 2ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Εφετείο Πειραιά [σχετικά με την έφεση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΤ. Ν. ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 249_2023 ΑΔΑ: 9ΙΨΕ7ΛΗ-ΦΓΛ

ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για μη άσκηση έφεσης για λογαριασμό της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατά της με αριθμ. 14/2023 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λαμίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250_2023 ΑΔΑ: 9ΖΠΩ7ΛΗ-ΙΑΚ

ΘΕΜΑ 4ο: Διορισμός δικηγόρου προς εκπροσώπηση της «Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», στο Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Λιβαδειάς [σχετικά με την Προσφυγή της «Γεννήτωρ Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία»].

ΑΠΟΦΑΣΗ 251_2023 ΑΔΑ: 6ΠΨ67ΛΗ-ΙΧ6

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση για κατ΄ εξαίρεση οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων ,από υπαλλήλους της Π.Ε. Βοιωτίας που δεν κατέχουν οργανική θέση οδηγού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252_2023 ΑΔΑ: Ψ05Υ7ΛΗ-ΟΨΡ

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση εξειδίκευσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071, 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023 της Π.Ε.Βοιωτίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 253_2023 ΑΔΑ: Ψ9ΘΗ7ΛΗ-ΘΕ3

ΘΕΜΑ 7ο: Α.«Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Τακτικό Προϋπολογισμό Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 073) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έτους 2023».
Β. «Έγκριση Εξειδίκευσης δαπανών από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων Οικονομικού Έτους 2023 (Ειδικός Φορέας 071) για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών, έργων , μελετών έτους 2023» της Π.Ε.Φωκίδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254_2023 ΑΔΑ: 62ΓΘ7ΛΗ-ΦΩ7

ΘΕΜΑ 8ο: Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες, προμήθειες, συντηρήσεις ή παροχή υπηρεσιών & δαπανών, έργων, μελετών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων(Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Εύβοιας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 255_2023 ΑΔΑ: ΩΖΜ47ΛΗ-ΝΘΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Α) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 073) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023». Β) «Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων οικονομικού έτους 2023 (ειδικός φορέας 071) για δαπάνες,προμήθειες,εργασίες,παροχή υπηρεσιών Π.Ε. Φθιώτιδας, έτους 2023».

ΑΠΟΦΑΣΗ 256_2023 ΑΔΑ: ΨΨ2Φ7ΛΗ-ΘΣΚ

ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση απόφασης του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπάνης από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων – Τεχνικό Πρόγραμμα (φορέας 071) οικονομικού έτους 2023 (βάση της παρ.2 του άρθρου 159 του ν.3852/2010) της Π.Ε.Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 257_2023 ΑΔΑ: 633Η7ΛΗ-ΦΒΟ

ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση εξειδίκευσης πίστωσης για πληρωμή δαπανών έργων ενταγμένων στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοσίων Επενδύσεων (Ειδικός Φορέας 071) Οικονομικού Έτους 2023 της Π.Ε. Ευρυτανίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258_2023 ΑΔΑ: 9ΠΨΖ7ΛΗ-2ΚΗ

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπάνης στα πλαίσια του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΨΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ» της Π.Ε.Βοιωτίας, προϋπολογισμού: 800.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου: “ Γ.Β. ΤΣΙΝΑΣ – Β.Κ. ΞΩΛΙΑΣ Α.Τ.Ε.”.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259_2023 ΑΔΑ: 6ΩΠΝ7ΛΗ-7ΡΛ

ΘΕΜΑ 13ο:Έγκριση της επιστημονικής υπηρεσίας και των παραδοτέων της Σύμβασης με τίτλο: «ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ “ΥΓΡΟΤΟΠΟΣ ΨΑΧΝΩΝ (ΚΟΛΟΒΡΕΧΤΗΣ Ή ΛΙΒΑΔΙ)” – ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ» της Π.Ε.Εύβοιας, προϋπολογισμού 37.200,00 € με Φ.Π.Α. 24%, συμβατική αμοιβή: 37.000,00 € με το Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260_2023 ΑΔΑ: 9ΧΒΒ7ΛΗ-4ΘΖ

ΘΕΜΑ 14ο:Έγκριση του 4ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης του 2ου κατά σειρά μειοδότη μετά την διάλυση της σύμβασης με τον 1ο μειοδότη του έργου: «Κατασκευή έργων άμεσης αποκατάστασης αρδευτικού καναλιού Καλαποδίου ποταμού Λήλαντα Ν. Εύβοιας», προϋπολογισμού 2.560.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 261_2023 ΑΔΑ: 97ΕΞ7ΛΗ-ΧΝΗ

ΘΕΜΑ 15ο: Λήψη απόφασης περί έγκρισης του πρακτικού Ι αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο:«ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΔΑΤΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.ΦΩΚΙΔΑΣ)», προϋπολογισμού 100.000,00 € με το Φ.Π.Α., κατόπιν γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 262_2023 ΑΔΑ: Ψ50Μ7ΛΗ-ΛΙΟ

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση του πρακτικού IΙ αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς της ηλεκτρονικής δημοπρασίας του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΠΡΟΣΑΚΟΥ, ΔΕΣΦΙΝΑΣ-«ΚΤΗΜΑ ΚΛΕΤΣΑ»)»-Πρόγραμμα ένταξης: ΚΑΠ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ Π.Ε. ΦΩΚΙΔΑΣ Π.Σ.Ε., προϋπολογισμού 670.000,00 € με τo Φ.Π.Α.

ΑΠΟΦΑΣΗ 263_2023 ΑΔΑ: ΨΞΣΟ7ΛΗ-7ΗΕ

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση του πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της ηλεκτρονικής δημοπρασίας της μελέτης :«MEΛETH ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΕΚΑΝΕΣ ΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ & ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ» ,προεκτιμώμενης αμοιβής 1ου υποέργου :129.814,74 € με το Φ.Π.Α.,της Π.Ε. Φθιώτιδας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264_2023 ΑΔΑ: 92ΧΒ7ΛΗ-ΡΟ5

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ»,προϋπολογισμού:180.000,00 € με το Φ.Π.Α., αναδόχου:«ΛΑΖΑΡ Ι.Κ.Ε.».

ΑΠΟΦΑΣΗ 265_2023 ΑΔΑ: Ψ4ΑΒ7ΛΗ-ΨΡ2

ΘΕΜΑ 19ο:Έγκριση παράτασης της μελέτης: «Ολοκλήρωση μελετών της Ε.Ο. Άμφισσας – Λιδωρικίου στο τμήμα Μαλανδρίνο-Λιδωρίκι», αναδόχου: Συμπράττοντα Γραφεία Μελετών
«Α.Δ.Κ. ΑΡΩΝΗΣ -ΔΡΕΤΤΑΣ – ΚΑΡΛΑΥΤΗΣ /
CONSORTIS ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.ΤΣΑΚΟΥΜΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε./ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΚΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 266_2023 ΑΔΑ: ΨΖΔ57ΛΗ-7ΑΠ

ΘΕΜΑ 20ο:Έγκριση του πρακτικού 23.5 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, σχετικά με την αξιολόγηση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – αποδεικτικά μέσα της 23/2021 με αριθ. πρωτ. οικ. 291413/7430/23-12-2021 (ΑΔΑΜ: 21PROC009823676 2021-12-23) πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Β «ΜΙΚΡΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 397.869,50 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης» (με Α/Α Συστήματος: 145874).

ΑΠΟΦΑΣΗ 267_2023 ΑΔΑ: ΩΖ277ΛΗ-ΠΘΧ

ΘΕΜΑ 21ο:Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων Β’ Εξαμήνου έτους 2021 καθώς και Α’ & Β’ Εξαμήνου έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, δια μέσου του προέδρου της, σύμφωνα με το αρ. 176 .παρ. 3. του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 268_2023 ΑΔΑ: ΨΣ6Μ7ΛΗ-3ΑΩ

ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης του περιφερειακού συμβούλου Π.Σ.Ε. κ. Εμμανουήλ Γέμελου ,για τη συμμετοχή του στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών «The International Food & Drink Event (IFE) 2023» που θα πραγματοποιηθεί από 20 έως 22 Μαρτίου 2023, στο Εκθεσιακό Κέντρο Excel στο Λονδίνο».